UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godina120 ESPB

1. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2017/18
OBAVEZNI PREDMETI
01 MUAD-11010

Savremena arhitektura i dizajn

Cilj predmeta je sagledavanje istorijskog razvoja diskursa Unutrašnje arhitekture i Dizajna, kao neophodnog oslonca u razumevanju savremenih projektantskih/dizajnerskih problema i zadataka. Studentu se predstavlja tradicija razvoja discipline i njena uloga u formulisanju savremenih praksi.

KURIKULUM: Savremena arhitektura i dizajn
02 MUAD-11020

Kultura dizajna

Osnovni cilj nastave je da se studenti upoznaju sa dizajnom kao kulturnim fenomenom, “dizajnom u doba kulture”, odnosima: vizuelne kulture, materijalne kulture i kulture dizajna, kao i studija dizajna. Takođe, istrazuje se odnos dizajnera prema drugim akademskim disciplinama: studijama kulture, antropologiji, materijalnoj kulturi, vizuelnoj kulturi, političkoj ekonomiji.

KURIKULUM: Kultura dizajna
03 MUAD-11030

Konstrukcija i enterijer

Konstrukcija i enterijer, upoznavanje sa raznim tipovima konstrukcija u enterijeru. Konstrukcija, vidna ili skrivena. Kako konstrukcija utiče na projektantska rešenja enterijera i na projektantsku slobodu. Mogućnosti intervencija u postojećoj konstrukciji u cilju dobijanja novih enterijerskih rešenja. Rekonstrukcija i enterijer.

KURIKULUM: Konstrukcija i enterijer
broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2017/18
IZBORNI PREDMETI
04 MUAD-11040

Izborni predmet 1 – Fenomeni

Predmeti izbornog bloka:
1. MUAD-11040-01: Fenomen boje u arhitektonskom prostoru
2. MUAD-11040-02: Fenomenologija opažanja
3. MUAD-11040-03: Potezi arhitekte
4. MUAD-11040-04: Arhitektonsko delo

05 MUAD-11050

Izborni predmet 2 – Profesionalni kontekst

Predmeti izbornog bloka:
1. MUAD-11050-01: Strategija dizajna
2. MUAD-11050-02: Fotografija i arhitektura

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2017/18
STUDIO M01 AD
06 MUAD-11061

STUDIO M01 AD – Projekat

Predmeti izbornog bloka:
1. MUAD-11061-01: Studio M01 AD – Projekat-01
2. MUAD-11061-02: Studio M01 AD – Projekat-02

07 MUAD-11062

STUDIO M01 AD – Seminar 1 – Simbol i oblik

Cilj seminara Simbol i oblik je da pruži uvid u područje umetnosti i kulture dvodimenzionalnog dizajna kroz izučavanje univerzalnih principa oblikovanja kao i razvijanje spoznajne, kreativne i tehnološke sposobnostii studenata. Uz to, kod studenata se kroz eksperiment i istraživanje upotrebom savremenih materijala i koncepcija razvija individualnost u realizaciji zadataka i veštinu njegovog teorijskog i kritičkog tumačenja.

KURIKULUM: Seminar 1 – Simbol i oblik
08 MUAD-11063

STUDIO M01 AD – Seminar 2 – Telo i percepcija

Seminar 2 Studija M01 posvećen je savladavanju specifičnih teorijskih znanja i istraživačkih postupaka iz oblasti koje su u direktnoj vezi sa temom zadatka u Studiju M01. Sadržaj predmeta razmatra složene odnose tela i prostora i pitanja percepcije tela i prostora od značaja za razumevanje arhitektonskog prostora i dizajna.

KURIKULUM: Seminar 2 – Telo i percepcija
09 MUAD-11064

STUDIO M01 AD – Radionica – Simbol i oblik – analiza, tumačenje i grafičko oblikovanje vizuelnih motiva

Razvijanje individualnih izražajnih sposobnosti kroz praktičnu realizaciju zadataka upotrebom različitih savremenih materijala i koncepcija.

KURIKULUM: Radionica

2. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2017/18
OBAVEZNI PREDMETI
10 MUAD-12010

Teorije o prostoru

Cilj predmeta je sagledavanje konteksta u kojem nastaju arhitektura unutrašnjeg prostora i dizajn kroz prikaz teorijskih diskursa koji igraju ulogu u njegovom formiranju. Studentu se ovim omogućava uvid u poziciju discipline u širem društvenom kontekstu kao i karakter međuzavisnosti znanja uopšte. Istraživanjem literature i paralelnim prikupljanjem podataka o savremenim arhitektonskim praksama u Srbiji, studenti se osposobljavaju za tumačenje arhitektonskih projekata u odnosu na teme kojima se bavi teorija arhitekture.

KURIKULUM: Teorije o prostoru
11 MUAD-12020

Dizajn – komunikacija – tehnologija

Proces projektovanja je postavljen kroz učenje na osnovama povezivanja stvaralačkih procesa u arhitekturi sa elementima i konceptima u umetnosti i dizajnu. Unapređenje znanja i veština procesa projektovanja saobrazno procesima interakcije, komunikacije i tehnologija kao osnove i ishodišta stvaralačkog procesa. Upoznavanje sa sličnostima i razlikama stvaralačkih procesa različitih oblasti i shvatanje značaja odnosa kreativnog i tehnološkog. Uspostavljanje slobodnog kreativnog i otvorenog odnosa prema stvarnosti i jasnom potrebom za njenom transformacijom. Dizajn kao dinamičan mehanizam razvoja strategija, sistema znanja, obrazovnih i kulturnih struktura i socijalne s(a)vesti.

KURIKULUM: Dizajn – komunikacija – tehnologija
12 MUAD-12030

Energija i materijal – Modularnost i pokret

Ishod predmeta je u istraživanju bioničkog pristupa proučavanju principa organizacije i funkcionisanja živih sistema i njihova praktična primena u dizajnu. Uočavanje savremenih multidiscipinarnih tendencija u dizajnu i realizaciji tehničkih rešenja koje je priroda obezbedila živim organizmima vekovnim evolutivnim usavršavanjem. Edukacija studenata da kroz istraživački rad unaprede dizajnerski i energetski aspekt projektovanja elemenata arhitekture objedinjujući i integrišući naučne discipline na osnovu sličnosti i osnovnih principa upravljanja živim i neživim elementima kroz estetski, projektanstski i tehnološki aspekt dizajna. Razumevanje odgovarajućih filozofskih pristupa koji vode otkrivanju i razumevanju prirodnih pojava i zakonitosti u procesu tehnološkog redizajna. Razvijanje sposobnosti kod studenata da generišu i sistematski preispituju, analiziraju i procenjuju dizajnerska rešenja, i izvlače zaključke kroz koje se jasno vide metodološka i teoretska pravila. Sposobnost da prikupi informacije, definiše probleme, primeni analize i kritičko prosuđivanje.

KURIKULUM: Energija i materijal – Modularnost i pokret
broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2017/18
IZBORNI PREDMETI
13 MUAD-12040

Izborni predmet 3 – Prostor i događaj

Predmeti izbornog bloka:
2. MUAD-12040-02: Izlaganje
3. MUAD-12040-03: Fenomen boje u arhitektonskom prostoru

14 MUAD-12050

Izborni predmet 4 – Profesionalni kontekst

Predmeti izbornog bloka:
1. MUAD-12050-01: Dizajn i profesionalni kontekst
2. MUAD-12050-02: Grafička signalizacija
3. MUAD-12050-03: Grafička komunikacija

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2017/18
STUDIO M02 AD
15 MUAD-12061

STUDIO M02 AD – Projekat

Predmeti izbornog bloka:
1. MUAD-12061-01: Studio M02 AD – Projekat-01
2. MUAD-12061-02: Studio M02 AD – Projekat-02

16 MUAD-12062

STUDIO M02 AD – Seminar 1 – Oblik, struktura, izraz

Cilj seminara Oblik, struktura, izraz je da se studenti upoznaju sa fenomenima savremene likovne umetnosti kao i sa problematikom objekata koji imaju funkcionalnu i nefunkcionalnu upotrebu u okruženju. Program seminara Oblik, struktura, izraz, osposobljava studente da steknu analitičnost pri tumačenju savremenog plasticiteta, takođe, studenti stiču svest i znanja o tokovima i teorijama savremene umetnosti i dizajna.

KURIKULUM: Seminar 1 – Oblik, struktura, izraz
17 MUAD-12063

STUDIO M02 AD – Seminar 2 – Identitet i reprezentacija

Seminar “Identitet i reprezentacija” sa stanovišta novog materijalizma teorijski razmatra pojmove: Svet, situacija i stanje situacije, Događaj-Trag događaja-Telo, Subjekt i subjektivnost, prezentacija i reprezentacija i savremeni identitet. Fokus ovog razmatranja predstavlja teorija događaja Alena Badijua (Alain Badiou) i u vezi s tim logika Sveta arhitekture. Svrha ovog razmatranja ogleda se u razumevanju arhitektonskog dela kao bića-ovde i njegovog mesta i uloge unutar konstituisanja Subjekta, te odnosa prezentacije i reprezentacije, odnosno pasivnog i generičkog identiteta.

KURIKULUM: Seminar 2 – Identitet i reprezentacija
18 MUAD-12064

STUDIO M02 AD – Radionica

Radionica se nadovezuje na temu izložbe, izlaganja i izložbenih prostora u celini. Cilj radionice je izrada fizičkog modela koji predstavlja prostorni fragment koji može biti eksponat ili se njegovom upotrebom unapređuje već promišnjeni prostor. Tema radionice se oslanja na već usvojena znanja koja se unapređuju brzom i praktičnom vežbom. Serijom fotografija je potrebno istražiti granicu između objekta i prostora, kao i ambijent koji svara objekat i njegova senka.

KURIKULUM: Radionica