UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

3. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
OBAVEZNI PREDMETI 03
17 MASIU-23010

Urbani prostor kao javno dobro

Upoznavanje sa teorijskim okvirom sociološkog razumevanja prostora kao javnog dobra i različitih pristupa urbane politike u upravljanju prostornim resursima u gradu. Poseban akcenat je na fenomenu socijalne održivosti urbanog prostora i uključivanju korisnika u oblikovanje, korišćenje i upravljanje prostorom. Pozicije različitih društvenih aktera u projektima urbane obnove/revitalizacije analiziraju se primenom socioloških metoda (anketom, intervjuom, fokus grupama).

KURIKULUM: Urbani prostori kao javno dobro
18 MASIU-23020

Teorija planiranja

Savremeni gradovi sa svojim složenim problemima i brojnim konfliktima zahtevaju promenu profesionalnog pristupa u usmeravanju razvoja. Cilj kursa je upoznavanje sa ulogom struke u izmenjenom ekonomskom, institucionalnom i kulturnom okviru. Planiranje se posmatra kao delatnost koja podrazumeva upravljanje kako proizvodima tako i procesima planiranja. Kroz prezentaciju i analizu primera urbane intervencije studenti se upoznaju sa ulogom različitih aktera, privatnih i javnih u rešavanju društvenih problema i omogućavanju i podsticanju razvoja. Poseban naglasak je na razumevanju participativnog/kolaborativnog procesa kao i institucionalnog i organizacionog okvira strateških i prostornih planova i projekata prostornog razvoja u uslovima konfliktnih ciljeva razvoja.

KURIKULUM: Teorija planiranja
19 MASIU-23030

Metodologija planiranja

Osnovni cilj predmeta je ovladavanje materijom koja se tiče procesa planiranja i planerske metodologije. Biće diskutovana pitanja uloge, obuhvata i domena urbanističkog planiranja. Na predmetu se istražuju relacije između razvojnog i vrednosnog konteksta i modela / sistema planiranja, kao i relacije planiranja i urbanog dizajna i projektovanja.

Studenti će ovladati osnovnim znanjima i veštinama od značaja za aktivnost planiranja: (1) upoznavanje sa osnovnim metodama koje se upotrebljavaju u planiranju, i (2) dizajn procesa planiranja. Metodologija planiranja i planerski metodi se razmatraju u okviru racionalnog i kolaborativnog modela planiranja i različitih različitih tipova planskih instrumenata.

KURIKULUM: Metodologija planiranja
broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
INTEGRALNI PROJEKAT 03
20 MASIU-23041

IP03_Integralne urbane strategije

Problem otežane pristupačnosti fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom svakodnevno predstavlja veliki izazov pri kretanju i korišćenju javnih objekata i javnih površina u gradovima širom Srbije. Svedoci smo da veliki broj javnih ustanova nema adekvatnu infrastrukturu koja bi zadovoljila osnovne standarde u pogledu fizičke pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, čime se narušavaju osnovna ljudska prava koja proizilaze iz Univerzalne deklaracije o pravima čoveka. Ograničenja u kretanju dovode do porasta socijalne isključenosti čime se ugrožava fizički, psihološki i emocionalni status osetljivih grupa stanovništva. Uklanjanje fizičkih barijera je prioritetan deo svake konvencije, strategije, akcionog plana, kojim se definišu ciljevi i kreiraju pravni okviri za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Multistrukturalni pristup u rešavanju problema je nezaobilazan okvir u kojem se treba posmatrati problematika trajnog otklanjanja svih vidova barijera u društvu, između ostalih i fizičkih barijera. Koncept pristupačnosti „Dizajn za sve“ podrazumeva sagledavanje svih manjkavosti i snaga u posmatranom fizičkom okruženju. Neophodan je održiv kontinuitet u otklanjanju fizičkih barijera i poboljšanja pristupačnosti za sve.

U skladu sa merama i aktivnostima koje su definisane nacrtom novog Akcionog plana za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period do 2020. godine, projektne aktivnosti su usmerene na analizu i kreiranje ambijenta koji će efikasno i ekonomično omogućiti implementaciju koncepta univerzalnog dizajna – „Dizajn za sve“ i time Srbiju svrstati u Evropske zemlje koje vode odgovornu socijalnu politiku u sferi pristupačnosti fizičkog okruženja.

Projekat se realizuje u okviru sporazuma saradnje Arhitektonskog fakulteta i udruženja „Limitless”, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

KURIKULUM: IP03_Integralne urbane strategije
21 MASIU-23042

IP03_Urbani menadžment

Zadatak studenata je međunarodni stud. konkurs Schindler Global Award – Razvoj priobalja: urbana transformacija u Mumbaiju, Indija. Studenti predlažu vizije i urbane projekte regeneracije dela priobalja u Mumbaiju. Projekti će obuhvatati scenarije i instrumente urbanog menadžmenta za procenu prostornih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških efekata u traženju odgovora na pitanje: kako kreirati novi prostor priobalja i uklopiti ga u mobilnost grada, mrežu javnih prostora i potrebe za različitim tipovima stanovanja, u gradu Bolivuda, bogatih i siromašnih slamova? Komentor je i prof. Džeri Entoni iz SAD-a, poreklom iz Indije. Cilj predmeta je da studenti steknu razumevanje, ovladaju metodama i praktičnim znanjima iz oblasti urbanog menadžmenta, različite vrste regulatornih, ekonomskih, prostornih i informacionih instrumenata urbanog menadžmenta, kao i efekte njihove primene i načine brendiranja gradova.

KURIKULUM: IP03_Urbani menadžment
22 MASIU-23043

IP03_Seminar 02

Nastavni program “Seminar 2” ima za cilj da studente osposobi za razumevanje kompleksnosti uzroka i procesa nastanka i razvoja grada i gradskih naselja; i da im pruži posedovanje znanja o razvojnim fazama, razlozima i uslovima koji su uzrokovali promenu strukture i značenja grada u širem kulturnom kontekstu društva koje ih gradi i naseljava.

KURIKULUM: IP03_Seminar
broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
IZBORNI PREDMETI 03
23 MASIU-23050

Izborni predmet 5 / ZAJ-IG05 /

Bira se jedan od nabrojanih predmeta sa lista izbornih predmeta:
• 18. MASA-23020 Istorija i teorija 3 (MASIU-23050),
sa ovog linka samo:
5. MASA-23020-05: Teorijske osnove održivog razvoja
i
• 20. MASA-23040 Izborni predmet 3 – URBANIZAM (MASIU-23050-U)
sa ovog linka:
4. MASA-23040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
6. MASA-23040-06: Urbana rekreacija
8. MASA-23040-08: Politike urbanog razvoja
9. MASA-23040-09: Menadžment urbane infrasturukture

SPISKOVI: MASIU-23050: Izborni predmet 5 / ZAJ-IG05 /
24 MASIU-23060

Izborni predmet 6 / ZAJ-IG06 /

Bira se jedan predmet sa lista izbornih predmeta:
• 19. MASA-23030: Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA – 2018/19 (MASIU-23060-A) ili
• 21. MASA-23050: Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE – 2018/19 (MASIU-23060-AT)

SPISKOVI: MASIU-23060: Izborni predmet 6 / ZAJ-IG06 /

4. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
25 MASIU-24010

Stručna praksa

Osnovni cilj je sticanje praktičnog iskustva studenata kroz konkretnu saradnju u institucijama koje se bave urbanim i prostornim planiranjem i urbanim dizajnom u praksi, istraživačkom radu i dr. Dodatno, cilj je i da studenti steknu dodatna znanja o procedurama odlučivanja, formiranju planerskih rešenja, kao i da provere teoretska znanja u relevantnim oblastima koja su stekli tokom studiranja.

KURIKULUM: Stručna praksa
broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
DIPLOMSKI INTEGRALNI PROJEKAT
Šta je kulturni identitet, kako ga definišemo i na koji način ga koristimo prilikom urbanog razvoja i regeneracije u promociji grada? Koje aspekte autentičnosti i jedinstvenosti lokalnog kulturnog identiteta i mesta koristimo u formiranju brenda?

Odgovore na ova pitanja i otvaranje novih pitanja ogledaju se kroz osnovnu temu istraživanja kulture i kulturnog identiteta sa specifičnom temom “Jačanje kulturnog identiteta na području Dunava” na poligonu grada Smedereva. Fokus je na temi kulture s obzirom da je 2018. godina proglašena za godinu evropskog kulturnog nasleđa.

Istražuju se relacije između kulture, kulturnog nasleđa i specifičnih obrazaca identiteta sa jedne strane i korišćenja različitih koncepata, pristupa i instrumenata urbanog razvoja sa druge strane.

Master teza, master projekat i master završni rad za školsku 2017/18. godinu rade se u saradnji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Gradom Smederevom, kao i pod okriljem DANUrB projekta preko INTERREG Danube EU Programa.

DANUrB projekat podrazumeva razvijanje regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje za podsticanje kulturnog identiteta i solidarnosti. Kulturna mreža ima ulogu u jačanju identiteta područja Dunava i stvaranju zajedničkog brenda podsticanjem veza između naselja, istraživanjem neiskorišćenog ili skrivenog kulturnog i socijalnog kapitala. Glavni cilj je uspostavljanje sveobuhvatne prostorno-kulturne mreže “Dunavska kulturna promenada”, koja bi povezala sve zajednice uz Dunav, ujedinjujući ih u brend turističke destinacije.

Poligon za izradu integralnih urbanih projekata je teritorija Grada Smedereva, a razvojni okvir planska dokumenta na lokalnom, nacionalnom i nadnacionalnom nivou.

26 MASIU-24021

DIP_Master teza / ZAJ-IG07 /

KURIKULUM: DIP_Master teza
27 MASIU-24022

DIP_Master projekat / ZAJ-IG08 /

KURIKULUM: DIP_Master projekat
28 MASIU-24023

DIP_Master završni rad

KURIKULUM: DIP_Master završni rad