UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

1. semestar

broj_ šifra______ MASTER AKADEMSKE STUDIJE INTEGRALNI URBANIZAM 2015/16
OBAVEZNI PREDMETI
01 MASU M1.1

Savremeni urbani fenomeni

Nastava na predmetu je usmerena na sagledavanje specifičnosti savremenog grada – društveno – ekonomski kontekst, urbane transformacije, arhitekturu i trendove. Fenomeni se posmatraju na tri prostorna nivoa – globalnom, regionalnom i lokalnom. Posebna pažnja posvećuje se odnosu između opštih zakonitosti aktuelnih procesa i njihovih lokalnih karakteristika. Predmet ravnopravno posmatra gradsku strukturu i arhitekturu – njihov novoformirani identitet, atraktivnost i konkurentnost.

KURIKULUM: Savremeni urbani fenomeni
02 MASU M1.2

Savremeni urbanistički koncepti

Studenti će se putem interaktivnih i multimedijalnih predavanja upoznati sa savremenim teoretskim pristupima, konceptima i praktičnim osvrtima urbane obnove, kao i njihovom primenom u odnosu na kompleksne urbane probleme na nivou grada. Poseban osvrt je na prostornim transformacijama gradske strukture, kao i na sagledavanju relacija sa ekonomskim, socijalnim, političkim i ekološkim faktorima.

KURIKULUM: Savremeni urbanistički koncepti
03 MASU M1.3

Metode i tehnike istraživanja

S obzirom da predmet pripada teorijsko-metodološkoj grupi, cilj predmeta je upoznavanje studenata sa metodama i tehnikama istraživanja u oblasti urbanizma. Dakle, akcenat predmeta nije elaboracija specifične teme istraživanja, već uvid u načine istraživakog rada, kao i upoznavanje i primena različitih istraživačkih metoda i tehnika, što predstavlja osnov rada na budućim istraživanjima. Preciznije, nakon uvida u osnove metodologije istraživanja i pisanja, kao i prikaze različitih vrsta izvora i različitih vrsta istraživanja u oblasti urbanizma, fokus predmeta je na osposobljavanju studenata za definisanje teme istraživanja, kritički pregled literature, upotrebu saznanja dobijenih uvidom u izvore za definisanje istraživačkih pitanja i za izbor adekvatnog metoda istraživanja koji će omogućiti pronalaženje odgovora na pitanja. Krajnji ishod predmeta je priprema studenata za pisanje diplomskog rada.

KURIKULUM: Metode i tehnike istraživanja
04 MASU M1.4

Seminar 1

Nastavni program „Seminar 1“ ima za cilj da studente osposobi za razumevanje kompleksnosti uzroka i procesa nastanka i razvoja grada i da im pruži posedovanje znanja o razvojnim fazama, razlozima i uslovima koji su uzrokovali promenu strukture i značenja grada u širem kulturnom kontekstu društva koje ih gradi i naseljava.

KURIKULUM: Seminar 1
05 MASU M1.5

Integralna analiza teritorije

KURIKULUM: Integralna analiza teritorije
06 MASU M1.6

Urbani marketing i menadžment

Formalni sveobuhvatni, tradicionalni urbanistički planovi, pravila građenja i uređenja, i zoniranje se i danas koriste na lokalnom nivou za upravljanje urbanim razvojem i obezbeđenje kvaliteta urbane sredine. Međutim, urbanizacija i sve veća briga javnosti za kvalitet životnog okruženja izloženi su ograničenjima tradicionalnih tehnika planiranja. Glavna ograničenja za njihovu implementaciju nastaju zbog nedovoljnog uključivanja relevantnih aktera u proces; sektorskog planiranja; slabe povezanosti između zainteresovanih strana, resursa i institucija za implementaciju i malog kapaciteta lokalnih uprava da organizuju čitav proces. Sve veći broj lokalnih zajednica u svetu prihvata nove koncepte upravljanja i urbanog menadžmenta kako bi se obezbedio uravnotežen rast i kreirale i implementirale željene politike, strategije, planovi, projekti, programi i akcije. Urbani menadžment u 21. veku predstavlja glavni fokus urbanog i regionalnog planiranja.

KURIKULUM: Urbani marketing i menadžment
broj_ šifra______ MASTER AKADEMSKE STUDIJE INTEGRALNI URBANIZAM 2015/16
IZBORNI PREDMET
07 MASU M1.7

Izborni predmet 1

Predmeti izbornog bloka:
1. M1.7-01: Public Art & Public Space – Umetničko oblikovanje javnih gradskih prostora / mala urbana intervencija
2. M1.7-02: Menadžment urbane infrastrukture

2. semestar

broj_ šifra______ MASTER AKADEMSKE STUDIJE INTEGRALNI URBANIZAM 2015/16
OBAVEZNI PREDMETI
08 MASU M2.1

Teorija urbanog dizajna

Predmet se bavi sagledavanjem različitih pristupa razumevanju prirode, svrhe, uloge i sadržaja urbanog dizajna u relaciji sa ekonomskim, društvenim, kulturnim i prirodno-ekolškim uslovima urbanog razvoja. Cilj kursa je upoznavanje studenata sa teoretskim konceptima, temama i dilemama urbanog dizajna.

KURIKULUM: Teorija urbanog dizajna
09 MASU M2.2

Održivi urbani razvoj

Predmet „Održivi urbani razvoj“ omogućava studentima da upoznaju različite aspekte, pristupe, principe i modele održivosti, kao i principe integralnog urbanizma. Praktična nastava se fokusira na izbor studije slučaja i povezanost sa izabranim teoretskim korpusom, kao i na set kriterijuma koji služe za proveru koncepta održivosti u konkretnom slučaju.

KURIKULUM: Održivi urbani razvoj
10 MASU M2.3

Metodologija urbanog dizajna

Studenti se na predmetu upoznaju sa primenom različitih metoda istraživanja u urbanom dizajnu (deskriptivnih, generičkih, korelativnih, eksperimentalnih). Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za rad u oblasti urbanog dizajna, tj. razvijanje sposobnosti studenata za razumevanje, sistematizaciju i primenu različitih metoda urbanog dizajna, kao i primenu stečenih saznanja na urbanističkim planovima i projektima u praksi. Nastava se odvija kroz interaktivna multimedijalna predavanja (ex-cathedra, razgovor, diskusije, prezentacije, ankete), kao i grupni rad na vežbama.

KURIKULUM: Metodologija urbanog dizajna
11 MASU M2.4

Seminar 2

Osnovni cilj nastavnog programa „Seminar 2“ je upoznavanje studenata sa najširim spektrom interdisciplinarnih znanja i veština iz oblasti urbanizma, razumevanje društvenih, ekonomskih i veza životne sredine unutar različitog političkog i kulturnog konteksta.

KURIKULUM: Seminar 2
12 MASU M2.5

Integralni projekat 1

Integralni urbani projekat ambijentalne celine Staro jezero (Števančeva bara) i Sportski centar “Jezero” za urbanu regeneraciju Kikinde:

U poslednjih četvrt veka veliki broj svetskih gradova koristi kulturne inovacije, sportske događaje i fizičko unapređenje prilikom urbane regeneracije u promociji grada kao kvalitetnog mesta za život stanovnika i za privlačenje posetilaca, investicija i internacionalnih kompanija. U ovako definisanom problemskom okviru rad na projektu usmeren je na istraživanje regeneracije urbane sredine u vezi sa kulturnim obrascem, tradicijom, karakterom mesta i arhitektonskim nasleđem.

Tema aplikativnog zadatka je Integralni urbani projekat ambijentalne celine Staro jezero (Števančeva bara) i Sportski centar “Jezero” za urbanu regeneraciju Kikinde. Rad na projektu urbane regeneracije Kikinde usmeren je ka utvrđivanju predloga budućeg korišćenja, uređenja i organizacije prostora.

KURIKULUM: Integralni projekat 1
13 MASU M2.6

Tehnike i alati 1 – Urbana istraživanja kroz GIS

U poslednjih desetak godina, praksa urbanog planiranja/upravljanja u svetu doživljava dinamične i bitne promene, obeležavajući početak novog talasa promena u pristupu i metodu zasnovanom na GIS i internet tehnologijama. Razvoj e-uprave i IKT podržanih informacionih i komunikacionih servisa u oblasti održivog teritorijalnog i urbanog razvoja jedan je od globalnih prioriteta. Fokus uprava razvijenih zemalja u ovom trenutku je razvoj GIS zasnovanih sistema za podršku planiranju, praćenje i evaluaciju njihovog sprovođenja u oblasti integralnog teritorijalnog razvoja. Nova perspektiva na kompjuterski podržano planiranje je razvijena je u prethodnoj deceniji i zapravo je tesno povezana sa paradigmatskim promenama u samom planiranju.

Analogno evoluciji pogleda i razumevanja planiranja, evoluirao je i fokus informacionih nauka, pa se tako: – u 60-im govorilo o planiranju “primenjenoj nauci”, odnosno podacima i njihovoj elektronskoj obradi, – u 70-im, o “politici”, pa prema tome informacijama i menadžmentu informacionih sistema, a – u 80-im o “komunikaciji” i znanju, dakle sistemima podrške odlučivanju, a u 90-im o „integrisanom“ planiranju, saznajnim procesima i novom konceptu web zasnovanog otvorenog GIS-a.

KURIKULUM:Tehnike i alati 1 – Urbana istraživanja kroz GIS
broj_ šifra______ MASTER AKADEMSKE STUDIJE INTEGRALNI URBANIZAM 2015/16
IZBORNI PREDMET
14 MASU M2.7

Izborni predmet 2

Predmeti izbornog bloka:
1. M2.7-01: Gradski eksperiment
2. M2.7-02: Strategija integralnog urbanog razvoja