UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

PRIJEMNI2021

PRIJAVNI LIST I PROPUSNICU ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA SVI PRIJAVLJENI KANDIDATI ĆE DOBITI NA MEJL KOJI SU UPISALI U VEB PRIJAVU, DANAS U TERMINU OD 13-16H. AKO BUDE PROBLEMA MOLIMO VAS DA SE JAVITE POSLE 16H NA MEJL prijemniaf@arh.bg.ac.rs

 

POTREBNO JE DA PRIJAVNI LIST I PROPUSNICU ODŠTAMPATE, POTPIŠETE I PONESETE NA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA, KAO I LIČNU KARTU.

 

VEB PRIJAVA

/ZATVORENA/

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU NA STUDIJSKE PROGRAME OSNOVNIH AKADEMSKIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U ŠKOLSKOJ 2021/2022.

 

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijski program osnovnih akademskih studija arhitekture, upisuje 240 studenata i to 160 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu.

 

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijski program integrisanih akademskih studija arhitekture, upisuje 64 studenta i to 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 24 samofinansirajućih studenata.

 

Svi prijavljeni Kandidati polažu jedinstveni Prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti (u daljem tekstu Prijemni ispit), koji ima klasifikacioni karakter.

 

Redosled Kandidata za upis u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta utvrđuje se na osnovu:

 

 1. Rezultata postignutog na Prijemnom ispitu
 2. Uspeha postignutog u srednjoj školi

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

 

 • Kandidati se prijavljuju na konkurs za upis preko za to određene internet strane na internet stranici arhitektonskog fakulteta arh.bg.ac.rs, na kojoj popunjavaju veb prijavu sa potrebnim ličnim podacima, a prema uputstvu koje je istaknuto na internet strani.
 • Kandidati će popunjavati veb prijavu u periodu od 07.juna u 10 sati do 25. juna 2021. godine do 16 sati. Ukoliko se pri upisu ustanovi neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), tim kandidatima neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.
 • Kandidati koji iz opravdanih razloga ne mogu da pristupe veb prijavi, nedostaje im neki dokument koji će dostaviti naknadno ili slično, treba da kontaktiraju Komisiju za sprovođenje upisa na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs do 20. juna 2021.do 24 sata. Oni će moći, uz odobrenje Komisije za sprovođenje upisa, da izvrše prijavu putem e-pošte do 24.juna 2021 do 24 sata. Prilikom odobravanja takve vrste prijave, kandidati će dobiti precizno uputstvo kako da sprovedu prijavu.
 • Kandidati, kojima bude odobreno prijavljivanje putem e-pošte, treba na taj način da prilože potrebne dokumente i podatke, prema uputstvu koje će dobiti od Komisije.
 • Svi Kandidati OBAVEZNO moraju obezbediti validnu mejl adresu za komunikaciju sa komisijom i službama fakulteta, bilo preko veb prijave bilo preko prijave putem e-pošte.
 • Svi Kandidati koji imaju strana dokumenta (ocene koje nisu po našem standardu), u veb prijavu upisuju prosečnu ocenu 2.00 za sve četiri godine (da bi mogli da se prijave onlajn). Njima će biti urađena konverzija ocena i te ocene će biti unete u bazu podataka sa podacima kandidata.
 • Neposredno pre slanja veb prijave, kandidati moraju da prilože PDF fajl u kome će biti skenirana sva dokumenta koja se predaju prilikom prijave na prijemni ispit.
 • Precizna uputstva za formiranje PDF fajla sa potrebnim dokumentima kao i procedura slanja će biti objavljeni blagovremeno na internet stranici fakulteta.
 • Kandidati će po završetku slanja veb prijave sa dokumentima, putem e-pošte, dobiti potvrdu sa rednim brojem prijave pod kojim će se voditi tokom Prijemnog ispita.
 • Nakon kontrole dokumenata, i ispravljanja eventualnih grešaka i propusta, kandidatu će biti poslat povratni mejl na adresu e-pošte koja je navedena u prijavi, sa prijavnim listom i propusnicom za polaganje Prijemnog ispita. Ova dva dokumenta treba odštampati, potpisati i poneti sa sobom na polaganje Prijemnog ispita.

 

KONCEPT PRIJEMNOG ISPITA

 

 • Prvi deo testa Prijemnog ispita (0-24 bodova) odnosi se na pitanja iz OPŠTE KULTURE OD ZNAČAJA ZA STUDIJE ARHITEKTURE i sastoji se iz različitih pitanja sa ponuđenim odgovorima iz oblasti arhitekture i umetnosti i ostalih njima komplementarnih oblasti. Test je koncipiran i konstruisan tako da meri znanje koje su Kandidati kumulativno sticali tokom svog dosadašnjeg formalnog i neformalnog obrazovanja i informisanja.

Ovaj deo testa nosi ukupno 40% bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

 

 • Drugi deo testa Prijemnog ispita (0-18 bodova) odnosi se na LOGIČKO RAZUMEVANJE PROSTORNIH ODNOSA POMOĆU PREPOZNAVANJA, UPOREĐIVANJA ILI ZAMIŠLJENOG DOPUNJAVANJA PROSTORNIH ELEMENATA. Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti Kandidata za razumevanje logike prostora, međusobnih odnosa elemenata u prostoru i prostornih odnosa. Drugi deo testa sastoji se od logičkih zadataka iz prostornih odnosa koji mogu biti rešavani i pomoću slobodoručnog skiciranja.

Ovaj deo testa nosi ukupno 30% bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

 

 • Treći deo testa Prijemnog ispita (0-18 bodova) odnosi se na REŠAVANJE LOGIČKIH PROSTORNIH PROBLEMA I ZAMISLI POMOĆU SLOBODORUČNE SKICE. Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti Kandidata za opažanje prostornih odnosa i rešavanje logičkih prostornih problema slobodoručnim skicama. Zadacima iz ovog dela testa ne valorizuje se veština umetničkog istraživanja i imaginacije, već sposobnost logičkog rasuđivanja i korišćenja crteža kao tehnike za razumevanje prostornih odnosa i sredstva predstavljanja tačnog rešenja prostornog problema.

Ovaj deo testa nosi ukupno 30% bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

 

PRIJEMNI ISPIT

 

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne i integrisane akademske studije polažu jedinstven Prijemni ispit koji je klasifikacionog karaktera.

 

Polaganjem Prijemnog ispita Kandidat ima pravo konkurisanja samo na jedan ili na oba studijska programa.

 

Prijemni ispit se realizuje u vidu testa, u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše tri sata.

 

Test se sastoji iz tri dela:

 

 • Prvi deo Opšta kultura usmerena na disciplinu arhitekture sa posebnim težištem ka razumevanju i logičkom zaključivanju, na kome Kandidat može steći od 0 – 24 bodova. Prvi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.
 • Drugi deo Logičko zaključivanje usmereno ka razumevanju prostornih odnosa relevantnih za studije arhitekture, na kome Kandidat može steći od 0 – 18 bodova. Drugi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.
 • Treći deo Prostorno opažanje i sposobnost likovnog predstavljanja usmeren ka rešavanju logičkih problema i zamisli putem skice (crteža), na kome Kandidat može steći od 0 – 18 bodova. Treći deo testa se rešava mogućim docrtavanjem i slobodoručnim skiciranjem i na osnovu analize zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

 

Kandidat na testu može osvojiti maksimalnih 60 bodova.

 

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter.

 

 • Pravo na rangiranje radi upisa stiče Kandidat koji je polagao Prijemni ispit.

Ukoliko broj Kandidata koji su upisali prvu godinu studija u prvom konkursnom roku (jun 2021. godine) bude manji od broja propisanog odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa prvog stepena Arhitektonskog fakulteta, Arhitektonski fakultet će najkasnije do 17. jula 2021. godine objaviti broj slobodnih mesta za drugi konkursni rok.

 

 

 

TERMINSKI PLAN

 

 • Kandidati se prijavljuju preko odgovarajućeg veb formulara na internet stranici fakulteta,

od 07. juna 2021. u 10 sati do 25.juna 2021. do 16 sati.

 • Kandidati koji iz opravdanih razloga ne mogu da pristupe veb prijavi, nedostaje im neki dokument koji će dostaviti naknadno ili slično, treba da kontaktiraju Komisiju za sprovođenje upisa na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs do 20. juna 2021. do 24 sata. Oni će moći, uz odobrenje Komisije za sprovođenje upisa, da izvrše prijavu putem e-pošte do 24.juna 202 do 24 sata. Prilikom odobravanja takve vrste prijave, kandidati će dobiti precizno uputstvo kako da sprovedu prijavu.
 • Isticanje liste prijavljenih Kandidata, sa ličnim podacima, podacima iz srednje škole i rasporedom sedenja na prijemnom ispitu, na internet stranici Fakulteta arh.bg.ac.rs,

subota, 26. jun 2021. godine u 20 sati.

 • Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu u srednjoj školi (tehničke greške), na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs,

nedelja, 27. juna 2021. do 16 sati.

 • ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA,

SREDA, 30. JUN 2021. GODINE, U 11 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU .

 • Kandidati su dužni da u sredu, juna 2021. godine dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka Prijemnog ispita.
 • Isticanje preliminarne rang liste najkasnije,

četvrtak, 01. jul 2021. do 23 sata.

 • Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi.
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs, na obrascu koji će moći da se preuzme sa sajta fakulteta, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste,

subota, 03. jula 2021. do 12 sati.

 • Uvid u radove za Kandidate koji su podneli žalbu Komisiji,

subota, 03. jul 2021. od 15 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta.

 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu,

subota, 03. jul 2021. do 20 sati.

 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, isključivo lično, na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs, na obrascu koji će moći da se preuzme sa sajta fakulteta, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi Kandidata,

nedelja, 04. jul 2021. do 20 sati.

 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu,

ponedeljak, 05. jul 2021. do 12 sati.

 • Objavljivanje konačne rang liste fakulteta na oglasnoj tabli i na internet stranici Fakulteta arh.bg.ac.rs,

ponedeljak, 05. jul 2021. do 20 sati.

 

INFORMATOR

INFORMATOR – septembarski upisni rok

UPIS 2021