УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

PRIJEMNI2021

ПРИЈАВНИ ЛИСТ И ПРОПУСНИЦУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СВИ ПРИЈАВЉЕНИ КАНДИДАТИ ЋЕ ДОБИТИ НА МЕЈЛ КОЈИ СУ УПИСАЛИ У ВЕБ ПРИЈАВУ, ДАНАС У ТЕРМИНУ ОД 13-16H. АКО БУДЕ ПРОБЛЕМА МОЛИМО ВАС ДА СЕ ЈАВИТЕ ПОСЛЕ 16H НА МЕЈЛ prijemniaf@arh.bg.ac.rs

 

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПРИЈАВНИ ЛИСТ И ПРОПУСНИЦУ ОДШТАМПАТЕ, ПОТПИШЕТЕ И ПОНЕСЕТЕ НА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА, КАО И ЛИЧНУ КАРТУ.

 

ВЕБ ПРИЈАВА

/ЗАТВОРЕНА/

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.

 

Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм основних академских студија архитектуре, уписује 240 студената и то 160 студената који се финансирају из буџета и 80 студената који плаћају школарину.

 

Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм интегрисаних академских студија архитектуре, уписује 64 студента и то 40 студената који се финансирају из буџета и 24 самофинансирајућих студената.

 

Сви пријављени Кандидати полажу јединствени Пријемни испит за проверу склоности и способности (у даљем тексту Пријемни испит), који има класификациони карактер.

 

Редослед Кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

 

 1. Резултата постигнутог на Пријемном испиту
 2. Успеха постигнутог у средњој школи

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

 • Кандидати се пријављују на конкурс за упис преко за то одређене интернет стране на интернет страници архитектонског факултета arh.bg.ac.rs, на којој попуњавају веб пријаву са потребним личним подацима, а према упутству које је истакнуто на интернет страни.
 • Кандидати ће попуњавати веб пријаву у периоду од 07.јуна у 10 сати до 25. јуна 2021. године до 16 сати. Уколико се при упису установи неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), тим кандидатима неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.
 • Кандидати који из оправданих разлога не могу да приступе веб пријави, недостаје им неки документ који ће доставити накнадно или слично, треба да контактирају Комисију за спровођење уписа на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs до 20. јуна 2021.до 24 сата. Они ће моћи, уз одобрење Комисије за спровођење уписа, да изврше пријаву путем е-поште до 24.јуна 2021 до 24 сата. Приликом одобравања такве врсте пријаве, кандидати ће добити прецизно упутство како да спроведу пријаву.
 • Кандидати, којима буде одобрено пријављивање путем е-поште, треба на тај начин да приложе потребне документе и податке, према упутству које ће добити од Комисије.
 • Сви Кандидати ОБАВЕЗНО морају обезбедити валидну мејл адресу за комуникацију са комисијом и службама факултета, било преко веб пријаве било преко пријаве путем е-поште.
 • Сви Кандидати који имају страна документа (оцене које нису по нашем стандарду), у веб пријаву уписују просечну оцену 2.00 за све четири године (да би могли да се пријаве онлајн). Њима ће бити урађена конверзија оцена и те оцене ће бити унете у базу података са подацима кандидата.
 • Непосредно пре слања веб пријаве, кандидати морају да приложе ПДФ фајл у коме ће бити скенирана сва документа која се предају приликом пријаве на пријемни испит.
 • Прецизна упутства за формирање ПДФ фајла са потребним документима као и процедура слања ће бити објављени благовремено на интернет страници факултета.
 • Кандидати ће по завршетку слања веб пријаве са документима, путем е-поште, добити потврду са редним бројем пријаве под којим ће се водити током Пријемног испита.
 • Након контроле докумената, и исправљања евентуалних грешака и пропуста, кандидату ће бити послат повратни мејл на адресу е-поште која је наведена у пријави, са пријавним листом и пропусницом за полагање Пријемног испита. Ова два документа треба одштампати, потписати и понети са собом на полагање Пријемног испита.

 

КОНЦЕПТ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

 • Први део теста Пријемног испита (0-24 бодова) односи се на питања из ОПШТЕ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ и састоји се из различитих питања са понуђеним одговорима из области архитектуре и уметности и осталих њима комплементарних области. Тест је конципиран и конструисан тако да мери знање које су Кандидати кумулативно стицали током свог досадашњег формалног и неформалног образовања и информисања.

Овај део теста носи укупно 40% бодова од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.

 

 • Други део теста Пријемног испита (0-18 бодова) односи се на ЛОГИЧКО РАЗУМЕВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА ПОМОЋУ ПРЕПОЗНАВАЊА, УПОРЕЂИВАЊА ИЛИ ЗАМИШЉЕНОГ ДОПУЊАВАЊА ПРОСТОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА. Циљ овог дела теста је утврђивање способности Кандидата за разумевање логике простора, међусобних односа елемената у простору и просторних односа. Други део теста састоји се од логичких задатака из просторних односа који могу бити решавани и помоћу слободоручног скицирања.

Овај део теста носи укупно 30% бодова од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.

 

 • Трећи део теста Пријемног испита (0-18 бодова) односи се на РЕШАВАЊЕ ЛОГИЧКИХ ПРОСТОРНИХ ПРОБЛЕМА И ЗАМИСЛИ ПОМОЋУ СЛОБОДОРУЧНЕ СКИЦЕ. Циљ овог дела теста је утврђивање способности Кандидата за опажање просторних односа и решавање логичких просторних проблема слободоручним скицама. Задацима из овог дела теста не валоризује се вештина уметничког истраживања и имагинације, већ способност логичког расуђивања и коришћења цртежа као технике за разумевање просторних односа и средства представљања тачног решења просторног проблема.

Овај део теста носи укупно 30% бодова од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 

Кандидати који конкуришу за упис на основне и интегрисане академске студије полажу јединствен Пријемни испит који је класификационог карактера.

 

Полагањем Пријемног испита Кандидат има право конкурисања само на један или на оба студијска програма.

 

Пријемни испит се реализује у виду теста, у току једног дана, у једној смени, у трајању од највише три сата.

 

Тест се састоји из три дела:

 

 • Први део Општа култура усмерена на дисциплину архитектуре са посебним тежиштем ка разумевању и логичком закључивању, на коме Кандидат може стећи од 0 – 24 бодова. Први део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.
 • Други део Логичко закључивање усмерено ка разумевању просторних односа релевантних за студије архитектуре, на коме Кандидат може стећи од 0 – 18 бодова. Други део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.
 • Трећи део Просторно опажање и способност ликовног представљања усмерен ка решавању логичких проблема и замисли путем скице (цртежа), на коме Кандидат може стећи од 0 – 18 бодова. Трећи део теста се решава могућим доцртавањем и слободоручним скицирањем и на основу анализе заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

 

Кандидат на тесту може освојити максималних 60 бодова.

 

Пријемни испит има класификациони карактер.

 

 • Право на рангирање ради уписа стиче Кандидат који је полагао Пријемни испит.

Уколико број Кандидата који су уписали прву годину студија у првом конкурсном року (јун 2021. године) буде мањи од броја прописаног одлуком о броју студената за упис у прву годину студијских програма првог степена Архитектонског факултета, Архитектонски факултет ће најкасније до 17. јула 2021. године објавити број слободних места за други конкурсни рок.

 

 

 

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

 

 • Кандидати се пријављују преко одговарајућег веб формулара на интернет страници факултета,

oд 07. јуна 2021. у 10 сати до 25.јуна 2021. до 16 сати.

 • Кандидати који из оправданих разлога не могу да приступе веб пријави, недостаје им неки документ који ће доставити накнадно или слично, треба да контактирају Комисију за спровођење уписа на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs до 20. јуна 2021. до 24 сата. Они ће моћи, уз одобрење Комисије за спровођење уписа, да изврше пријаву путем е-поште до 24.јуна 202 до 24 сата. Приликом одобравања такве врсте пријаве, кандидати ће добити прецизно упутство како да спроведу пријаву.
 • Истицање листе пријављених Кандидата, са личним подацима, подацима из средње школе и распоредом седења на пријемном испиту, на интернет страници Факултета arh.bg.ac.rs,

субота, 26. јун 2021. године у 20 сати.

 • Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху у средњој школи (техничке грешке), на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs,

недеља, 27. јуна 2021. до 16 сати.

 • ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА,

СРЕДА, 30. ЈУН 2021. ГОДИНЕ, У 11 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ .

 • Кандидати су дужни да у среду, јуна 2021. године дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка Пријемног испита.
 • Истицање прелиминарне ранг листе најкасније,

четвртак, 01. јул 2021. до 23 сата.

 • Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност Пријемног испита или своје место на ранг листи.
 • Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност Пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs, на обрасцу који ће моћи да се преузме са сајта факултета, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе,

субота, 03. јула 2021. до 12 сати.

 • Увид у радове за Кандидате који су поднели жалбу Комисији,

субота, 03. јул 2021. од 15 сати у амфитеатру Архитектонског факултета.

 • Објављивање решења Комисије на поднету жалбу,

субота, 03. јул 2021. до 20 сати.

 • Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, искључиво лично, на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs, на обрасцу који ће моћи да се преузме са сајта факултета, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби Кандидата,

недеља, 04. јул 2021. до 20 сати.

 • Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу,

понедељак, 05. јул 2021. до 12 сати.

 • Објављивање коначне ранг листе факултета на огласној табли и на интернет страници Факултета arh.bg.ac.rs,

понедељак, 05. јул 2021. до 20 сати.

 

ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР – септембарски уписни рок

УПИС 2021