UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs MASU M3.3. – Metodologija planiranja

  By Arhitektonski fakultet on 27/01/2014
  Metodi se razmatraju u okviru racionalnog i kolaborativnog modela planiranja i različitih oblika planova: strateških, generalnih, regulacionih. Studenti se upoznaju sa metodama • Analize (podaci, kvalitativni i kvantitativni, statistika, vrste podataka i njihova povezanost), demografska analiza, GIS), trendova, analize odluka (policy analysis), analize upotrebe zemljišta, • Definisanje planerskog problema • Definisanja ciljeva: hijerarhija, scenario, racionalni i participativni pristup • Formiranja predloga plana: optimizacija, predviđanje, spekulacije • Procene i vrednovanja: testiranje, simulacija, evaluacija • Praćenja i implementacije: akcioni planovi, projekti...
 • Kurs MASU M3.2. – Urbani prostor kao javno dobro

  By Arhitektonski fakultet on 27/01/2014
  Pojam javnog interesa i javnog dobra u prostoru – različiti koncepti: društvena zajednica i principi socijalne kohezivnosti i solidarnosti; socijalna inkluzija, ljudska i građanska prava kao osnov prava na grad; upotrebna i prometna vrednost prostora, nesvodivost javnog dobra na tip svojine nad prostorom (zemljište, objekti), uloga javne svojine i državne regulative u afirmaciji i zaštiti javnog interesa odnosno javnog dobra u gradskom prostoru, urbanističke norme i standardi kao mehanizmi očuvanja identiteta mesta i zaštite od proizvoljnosti moćnih aktera.
 • Kurs MASU M3.1. – Teorija planiranja

  By Arhitektonski fakultet on 27/01/2014
  • Aktuelni problemi u razvoju gradova i rešenja koja praksa planiranje nudi; • Upoznavanje sa mestom i ulogom planiranja u izgradnji gradova; • Razumevanje sistema i procesa planiranja u određenom društveno istorijskom i kulturnom kontekstu; • Upoznavanje sa različitim modelima usmeravanja razvoja gradova i njihovim praktičnim aplikacijama; • Planiranje u razvijenom svetu, u zemljama u razvoju i u postsocijalističkim zemljama; • Mesto urbanističke intervencije u procesu odlučivanja o prostornom razvoju; • Proces odlučivanja- politički, institucionalni, odlučivanje o prostornim, infrastrukturnim i tehnološkim intervencijama; • Proces i proizvod planiranja; • Razumevanje različitih uloga urbanista u društvu; • Etička osnova urbanističke profesije: problem javnog interesa.