UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 304

Uža naučna oblast:
tehnologija građenja, instalacije i menadžment

Oblasti istraživanja:
osvetljenje u arhitekturi, instalacije u arhitekturi

Aleksandra Čabarkapa, rođena Kostić (1987), nakon završenih osnovnih akademskih studija (2008) i master akademskih studija (2010), doktorirala je (2015) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom Upoređivanje kvaliteta ambijentalnog osvetljenja izvedenog primenom metal-halogenih i LED izvora svetlosti.

Angažovana je u nastavi na predmetima Instalacije, Studio 04 – sinteza i Organizacija građenja i osnove menadžmenta.

Od 2011. godine učesnik je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pod naslovom Preporuke za izvođenje i pravilno korišćenje niskonaponskih električnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta građevinskih objekata od požara (TR 36018).

Autor je naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima (od kojih tri u časopisima sa SCI liste) i zbornicima radova sa međunarodnih konferencija.

Učestvovala je u izradi dve studije iz oblasti osvetljenja.