УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ДУНАВ – ТРАНСЕВРОПСКИ КОРИДОР, нове позиције београдских обала
Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Основни оквир и ослонац задатка јесте подршка идеји о Дунаву као трансевропском саобраћајном и културалном коридору, који оваквом својом улогом инхерентно повезује припадајуће регионе на континенту, заједно са њиховим посебностима и сличностима.
У том контексту, избор локације на дунавским обалама града, као и програмски ставови кандидата могу бити различити у складу са приступом, истраживањем и личним ставом. Истовремено, они су, исто тако, и последица социокултуролошког пресека одређеног простора и епохе којој припадају као појмовној основи, од чијег тумачења непосредно зависи и разумевање целокупног амбијента средине. Такав став, као карактеристика рада у студију, подразумева разматрање нових градских позиција које успостављају interface између локалног, регионалног и европског културолошког и географског идентитета.

Нагласак је на схватању да додирне зоне различитих култура представљају одразе колективних фикција, где се преламају самосхватање и самообликовање, као пројекције сопствене, идеализоване спекулативне конструкције – слике, на свим нивоима, од заједнице до појединца.

Студент: 
Христина Стојановић

Опис пројекта:
ВЕРТИКАЛНА ЛУКА

Лука представља вишезначно раскршће, место сусрета реке и града, различитих нивоа, типова и праваца кретања, различитих култура, истока и запада, место сусрета Београда са Европом. Комплексна слојевитост кретања, доживљаја и употребе простора између транспортних зона производи хибрид нових и постојећих транспортних система и архитектонског програма у виду интермодалне раскрснице вертикално организованих саобраћајних токова који кулминирају сусретом паралелних димензија на својим највишим и најнижим тачкама.

Овај хибрид, који називамо вертикалном луком, ствара услове за интеграцију свих видова саобраћаја на ширем простору Београда. Овај процес интеграције заснива се на преструктуирању постојећих видова саобраћајне инфраструктуре у комплементарне подсистеме који напајају луку и врше дистрибуцију путника унутар и ван градског подручја. Створени међупростори испуњени су пратећим културним, туристичким и сервисним програмским садржајима који се имплементирају у лучки систем, допуњавајући га.

У контексту посматрања проблема мимоилажења реке и града, кроз призму науке о свемиру и теорије свега, овај простор се може перципирати као врста црвоточине из које једна димензија може исцурети у другу, и обратно.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492