UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories OAS Arhitektura – III godina – modul

 • Kurs 15.1. – Istorija arhitekture i naseljavanja u Srbiji

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/10/2013
  5. semestar Cilj je da se studenti upoznaju sa opštim tokovima i odlikama razvoja naselja i graditeljstva na prostoru Srbije kroz istoriju, kao i sa osnovnim prostornim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama istorijske sakralne, profane i stambene arhitekture, radi sticanja saznanja o vlastitoj graditeljskoj tradiciji i unapređenja kreativnih sposobnosti.
 • Kurs 15.2. – Integrativna zaštita graditeljskog nasleđa

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/10/2013
  5. semestar Upoznavanje sa ciljevima, principima, metodama i savremenim primerima integrativne obnove graditeljskog nasleđa u svetu i kod nas radi sticanja osnovnih znanja iz oblasti očuvanja kulturne baštine, zaštite i revitalizacije graditeljskog nasleđa i arhitektonskog oblikovanja u zaštićenim prostorima.
 • Kurs 16.1. – Sociologija 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/10/2013
  6. semestar Cilj nastave je sticanje znanja o osnovnim pojmovima savremenog društva i razumevanje društvenih procesa koji utiču na oblikovanje i upravljanje prostorom, posebno gradskim prostorom. Studenti stiču znanja koja treba da im pomognu da razumeju društveni kontekts u kome žive i delatnosti kojom se bave (arhitektura odnosno urbanizam), te da prepoznaju potrebe i interese različitih društvenih aktera u prostoru.
 • Kurs 16.2. – Ekonomika projektovanja i građenja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/10/2013
  6. semestar Ciljevi nastave su da inženjeri arhitekture ovladaju problematikom ekonomskog i finansijskog aspekta projektovanja i građenja u skladu sa važećim zakonskim propisima i procedurama za efikasno upravljanje investicionim projektima. Ovo je relativno nova oblast, koja je u svetu doživela verifikaciju, naročito za velike projekte. Predmet omogućava da se upravljanje projektima prouči sa više aspekata: tehničko-tehnološkog, pravnog, ekonomskog.
 • Kurs 16.3. – Regulativa

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/10/2013
  6. semestar Cilj nastave je upoznavanje studenta sa relevantnom regulativom u oblasti urbanizma, projektovanja i građenja, kao i standardima i normativima koji obavezuju buduće arhitekte.
 • Kurs 17.1. – Arhitektura i umetnost Evrope u doba neoklasicizma i romantizma

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/10/2013
  5. semestar Sadržaj nastave sastoji se u kritičkim i teorijskim eksplikacijama dela, pojava i procesa iz domena slikarstva, skulpture i arhitekture od prosvetiteljstva do treće decenije HIH veka.
 • Kurs 17.1. – Elementi armiranobetonskih konstrukcija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/10/2013
  5. semestar Kroz ciklus predavanja studenti se upoznaju sa elementima konstrukcija koji se obično izvode u armiranom betonu. Detaljnije će se proučavati oblikovanje i konstruisanje, proračun i dimenzionisanje, konačno detalji armiranja i izvođenja pojedinih armiranobetonskih elemenata konstrukcija.
 • Kurs 17.1. – Engleski jezik za arhitekte 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/10/2013
  5. semestar Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) na tekstovima koji su deskriptivnog karaktera, sa temama vezanim za konkretni kontekst studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu BU. Integrisanim pristupom nastavi razvija se jezička sposobnost slušanja, čitanja, govorenja i pisanja, ali je primarni cilj da se analitički obrade i racionalizuju razni tipovi tzv.“opisnog diskursa“ u tekstovima iz arhitekture na engleskom jeziku.
 • Kurs 17.1. – Integrisano modelovanje arhitektonskih objekata – Revit

  By Arhitektonski fakultet on 04/12/2013
  5. semestar U okviru ovog kursa studenti će se upoznati sa osnovama integrisanog modeliranja i upravljanja informacijama o arhitektonskim objektima, koristeći program Revit i oslanjajući se na obrazovne resurse firme AutoDesk poznate kao BIM Curriculum. Predmet integrisanog modeliranja je zgrada Tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, na čijem modelu će studenti raditi timski, simulirajući situaciju iz realne arhitektonske prakse. Za rad na ovom izbornom predmetu neophodno je da svaki student poseduje sopstveni lap-top računar sa minimalno 4GB radne memorije. U okviru izbornog predmeta studenti će koristiti akademsku verziju softvera Revit (http://students.autodesk.com/).
 • Kurs 17.1. – Morfologija gradskih poteza

  By Arhitektonski fakultet on 04/12/2013
  5. semestar Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja i rekonstrukcije, na brojne teme urbanističke kompozicije poteza. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja organizacije urbane strukture, sa posrebnim akcentom na gradove Srbije.
 • Kurs 17.1. – Ogledi iz konstrukcija

  By Arhitektonski fakultet on 04/12/2013
  5. semestar Osnovni cilj nastave je da studenti nauče principe konstruisanja velikih raspona krovnih konstrukcija sportskih, izložbenih i ostali javnih sadržaja. U postupku nastave studenti treba da savladaju osnove logike formiranja konstruktivnog koncepta i prenošenja sila kod konstrukcija velikih raspona.
 • Kurs 17.1. – Projekat mobilnih umetničkih rezidencija

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Cilj nastave na kursu je osposobljavanje studenata Osnovnih akademskih studija da realizuju specifično interdisciplinarno istraživanje i na osnovu njega definišu manji projekat mobilne umetničke rezidencije u skladu sa savremenim zahtevima umetničke prakse. U tom smislu, cilj nastave predstavlja upućenost studenata u osnovne zahteve savremenog rezidencijalnog boravka umetnika i njihov rad i izlaganje van sopstvenog mesta boravka.
 • Kurs 17.1. – Savremena urbana kuća

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Osnovni cilj je razumevanje složenosti fenomena savremene kuće u okolnostima gusto izgrađene strukture grada, kao i osposobljavanja studenata za kritičko mišljenje i delovanje, te analizu slojevitosti i višeznačnosti njene strukture posmatrane kroz okvir savremenog društva sa jedne i urbane sredine 21. veka sa druge strane.
 • Kurs 17.1. – Saobraćaj u gradu

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa aspektima projektovanja i planiranja razvoja urbane strukture i postizanja viših nivoa kvaliteta života u gradskim sredinama u skladu sa savremenim principima saobraćaja.
 • Kurs 17.1. – Umetnost u javnim gradskim prostorima – “Public art & Public space” – Memorija grada

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Cilj programa je upoznavanje studenata sa vrstama, oblicima i uslovima realizacije umetničkih projekata u javnim prostorima koji se ostvaruje interdisciplinarnim delovanjem umetnika, arhitekata, planera i dizajnera kao i različitim oblicima učešća javnosti i lokalne zajednice u procesu planiranja, projektovanja i realizacije.
 • Kurs 17.1. – Urbane minijature

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Cilj nastave je izučavanje metodologije prikupljanja, arhiviranja, selektovanja, ažuriranja i komparacije faktografskih podataka uz korišćenje dostupnih načina grafičke i modelarske prezentacije izabranih vizuelnih elemenata neposrednog urbanog okruženja. Analizom opserviranih urbanih minijatura, studenti će razvijati sopstvenu vizuelnu suptilnost i unapređivati odnos prema detalju, fragmentu i celini, dok će izborom adekvatnog načina grafičke i modelarske prezentacije, na afirmativan način, prikazati ovladani nivo sopstvenih sposobnosti u oblasti vizuelnih komunicija.
 • Kurs 18. – Studio projekat 3 – urbanizam

  By Arhitektonski fakultet on 18/10/2013
  5. semestar Uvođenje studenata u praktičnu primenu teoretski apsolviranih znanja iz oblasti urbanističkog planiranja i projektovanja, kroz simulaciju planersko-projektantskog procesa u kome je primaran urbanistički aspekt zadatka. Sticanje znanja i veština u identifikaciji i savladavanju osnovnih problemskih aspekata urbanističkog planiranja i projektovanja (multifunkcionalne) lokacije. Osposobljavanje za istraživanje mogućnosti unapređenja urbane strukture i identifikaciju ciljeva i efekata razvoja. Savladavanje metoda i tehnika procesa urbanističkog projektovanja, primena savladane metodologije procesa projektovanja do nivoa idejnih arhitektonskih i konstruktivnih rešenja.
 • Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza

  By Arhitektonski fakultet on 10/12/2013
  6. semestar
 • Kurs 20.1. – Metodologija projekta

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/10/2013
  5. semestar Sticanje sposobnosti za uočavanje i analizu strukture projektovanog prostora u odnosu na postupak projektovanja – prepoznavanje sklopova i elemenata i njihovih uzročno-posledičnih veza koje su od značaja za način izrade projekta. Tokom kursa student se obučava za prepoznavanje strukture arhitektonskih sklopova, elemenata koji ih grade i analizu njihovih veza od značaja za: način izrade projekta, saznanja o bitnim specifičnostima stvaralaštva vezanim za oblast arhitektonskog projektovanja, kao i karakteristikama različitih faza rada na projektu.
 • Kurs 20.2. – Proces projektovanja

  By Arhitektonski fakultet on 10/12/2013
  6. semestar Povećavanje nivoa senzibiliteta u odnosu na fenomen arhitektonskog prostora, kao i višedimenzionalnih uzročno-posledičnih relacija koje on podrazumeva. Shvatanje nastajanja arhitekture kao niza relativnih stanja, koja se sukcesivno nadovezuju u traganju za jednom od mogućnosti organizacije prostora. Posmatranje arhitekture kao komunikacijskog i socijalnog fenomena. Uspostavljanje mreže uporišnih tačkaka preko kojih će biti moguće kretanje kroz sferu kulture, informacije i komunikacije, uz neophodnu kombinaciju pristupa, kao i izbegavanje isključivosti i stavova koji se unapred podrazumevaju. Takođe i preispitivanje značenja pojmova oko kojih se tematika razvija, uz izbegavanje nekritičkog preuzimanja konvencija.