UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 2.1. – Prostor i oblik

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  1. semestar Obavezni predmet na kome se studenti upoznaju sa pojmovima arhitektonskog prostora i oblika, kao i sa načelima stvaranja - od elementarnih ka složenim prostornim sistemima. Student razvija sposobnost da prepoznaje prostorne elemente i da uočava njihov međusobni odnos, kao i odnos preme okruženju i osposobljava se da stvara koncept objekta arhitekture.
 • Kurs 2.2. – Likovni elementi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2013
  2. semestar
 • Kurs 2.3. – Vizuelna istraživanja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  1. semestar Praktična primena znanja i veština stečenih na kursu Vizuelna istraživanja u realizaciji nastavnih programa na drugim predmetima Departmana za arhitekturu i ostalim departmanima koji u izučavanju arhitektonske struke koriste geometrizovani način grafičkog predstavljanja.
 • Kurs 2.4. – Elementi projektovanja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  2. semestar
 • Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2013
  2. semestar Izučavanje principa i procedura grafičkog predstavljanje geometrizovanih arhitektoničnih formi kroz dvodimenzionalni i trodimenzionalni crtež, manuelni ili računarski model i primena stečenih znanja i veština u realizaciji projektantskih zadataka na paralelnom nastavnom kursu Elementi projektovanja uz adekvatno korišćenje dostupnih grafičkih tehnika i tehnologija.
 • Kurs 2.6.1. – Geometrija oblika

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  2. semestar Osposobljavanje studenata za primenu stečenog znanja u stručno-kompetentnoj analizi geometrijskih karakteristika izvedenih arhitektonsko-urbanističkih prostora i njihovo korišćenje u drugim kontektima. Razvijanje sposobnosti "projektantskog mišljenja u perspektivi", upoznavanjem sa potrebom neprekidne provere vizuelnog utiska koji geometrija postojeće/projektovane forme ostavlja na realnog posmatrača. Aktiviranje stečenih znanja u procesu fotomontaže osmišljene arhitektonske forme u fotografiju postojećeg stanja. Vežbanja se održavaju u salama Fakulteta, u manjim grupama, kako bi se sveobuhvatno prepoznali i maksimalno podstakli pojedinačni potencijali studenata ali i favorizovao timski rad i sučeljavanje kritičkih stavova.
 • Kurs 2.6.2. – Likovne forme

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2013
  2. semestar
 • Kurs 2.6.3. – Arhitektonska grafika

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  2. semestar Cilj izbornog kursa 3D Vizuelne komunikacije je podsticanje studenata na analitički i kreativni istraživački postupak proučavanja fenomena prostornih odnosa geometrizovanih arhitektoničnih formi i načina njihovog predstavljanja kroz dvodimenzionalni i trodimenzionalni crtež, manuelni i kompjuterski model, fotografiju, animaciju...
 • Kurs 2.6.4. – CAAD

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  2. semestar