УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Упис у прву годину МАС Унутрашња Архитектура 2016/17: Решење Комисије за спровођење уписа и КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

201617_reklama-MAS_800x600

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-1610/11
Дана: 22.09.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду, Комисија за спровођење Уписа је, дана 22.09.2016. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

  1. Утврђује се Коначна ранг листа кандидата за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2016/2017. години, на студијски програм Унутрашња архитектура. Коначна ранг листа налази се у прилогу овог Решења и његов је саставни део.
  2. Одобрава се упис у прву годину мастер академских студија у школској 2016/2017. години, на студијски програм Унутрашња архитектура, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, за 21 кандидата који се налазе од 1. до 21. места, на Коначној ранг листи МАС Унутрашња архитектура и за 11 кандидата у статусу самофинансирајућих студената који се налазе од 22. до 32. места на Коначној ранг листи МАС Унутрашња архитектура.
  3. Одобрава се упис у прву годину мастер академских студија у школској 2016/2017. години, на студијски програм Унутрашња архитектура, у статусу студента чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, за једног кандидата на Коначној ранг листи МАС Унутрашња архитектура – мањинска група – Роми. Уколико се овај кандидат буде уписао, квота за упис самофинансирајућих судената на студијском програму Унутрашња архитектура се умањује са 11 на 10.
  4. Одобрава се упис у прву годину мастер академских студија у школској 2016/2017. години, на студијски програм Унутрашња архитектура, ван акредитоване квоте, кандидатима који су рангирани на коначној ранг листи МАС Унутрашња архитектура – свет у Србији.
  5. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.
  6. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.
  7. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2016/2017. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
Доц. Милош Ненадовић

Решење Комисије за спровођење уписа – МАС УНУТ. АРХИТЕКТУРА 2016/17

Коначне ранг листе

Обавештавају се кандидати који су полагали пријемни испит за упис на прву годину Мастер академских студија Унутрашња Архитектура 2016/17 да су након прегледања испитних тестова и решења Комисије за спровођење уписа формиране коначне ранг листе на Пријемном испиту 2016. године. Коначне ранг листе можете прузети овде:

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАС УНУТ. АРХИТЕКТУРА 2016/17 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАС УНУТ. АРХИТЕКТУРА 2016/17 – СВЕТ У СРБИЈИ