UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-942/4
Dana: 08.07.2015. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 54. stava 1. a u vezi sa članom 85. i 86. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13 i 99/14), člana 13. Pravilnika o upisu studenata na studije prvog stepena Univerziteta u Beogradu i Odluke br. 612-6065/2015 od 01.06.2015. vlade Republike Srbije.
Komisija za sprovođenje prijemnog ispita Fakulteta je, dana 08.07.2015. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuju se Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2015/2016. godini. Konačne rang liste nalaze se u prilogu ovog Rešenja i njegov su sastavni deo.
2. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi a do popune odobrene kvote od 160 mesta.
3. Odobrava se upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi a do popune odobrene kvote od 40 mesta.
4. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih ili integrisanih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za 2 kandidata koji se nalaze na Konačnoj rang listi afirmativne grupe – Program afirmativnih mera za romsku nacionalnu manjinu (AM1).
5. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih ili integrisanih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za 2 kandidata koji se nalaze na Konačnoj rang listi afirmativne grupe – Program afirmativnih mera za osobe sa invaliditetom (AM2).
6. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, u statusu studenata koji plaćaju školarinu kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi a do popune odobrene kvote od 100 mesta.
7. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.
8. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.
9. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13 i 99/14), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE
ZA SPROVOĐENJE UPISA
s.r. doc. dr Renata Jadrešin-Milić

Uputstvo za upis

PROCEDURA UPISA NA ARHITEKTONSKI FAKULTET NA PRVU GODINU OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA ARHITEKTURE ZA 2015/2016 GODINU

Arhitektonski fakultet upisuje ukupno 304 studenta na Osnovne i Integrisane akademske studije arhitekture i to ukupno 204 budžetskih studenata (od kojih dva AM1 i dva AM2) i 100 samofinansirajućih studenata.
Kandidati koji su rangirani na Konačnoj rang listi zaključno sa rangom 300, na Konačnoj rang listi Programa afirmativnih mera AM1 i Konačnoj rang listi Programa afirmativnih mera AM2, su stekli pravo na upis.
Upis kandidata se vrši u skladu sa rangom na konačnoj rang listi do popune ukupnog broja mesta predviđenih za upis.

DINAMIKA UPISA NA ARHITEKTONSKI FAKULTET

subota, 11. jul 2015. godine
U 9 sati, u sobi 217 Arhitektonskog fakulteta, za kandidate koji su rangirani na rang listama Programa afirmativnih mera AM1 i AM2.

subota, 11. jul 2015. godine
Od 10 do 16 sati, u sobi 217 Arhitektonskog fakulteta, za kandidate koji su rangirani u okviru kvote za budžetske studente, na oba studijska programa, a to znači kandidati koji su rangirani od ranga 1 do 160.

nedelja, 12. jul 2015. godine
U 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune budžetskih mesta na oba studijska programa, a to znači kandidati koji su se rangirali do 200. ranga. Ukoliko se ni tada ne popuni kvota za budžetske studente, prozivanje će se nastaviti do popune kvote.

U 14 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune kvote za samofinansirajuće studente na Integrisanim akademskim studijama. Ukoliko se upis za ove kandidate ne završi do 18 sati, procedura se nastavlja u ponedeljak, 13. jula 2015. godine.

ponedeljak, 13. jul 2015. godine
U 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis do popune kvote za samofinansirajuće studente na studijski program Osnovnih akademskih studija, do popune predviđene kvote.

utorak, 14. jul 2015. godine
Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 11., 12., i 13. jula, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnoj rang listi.

U 10 sati, ispred sobe 217 Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi, do popunjavanja kvote za upis na oba studijska programa.