УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте III године ОАСА 2015/16 (17.02.2016)
Коначан списак студената:
Курс 19. Студио пројекат 4 – синтеза

Модул 19 – Студио пројекат 4 – синтеза

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 19 – Студио пројекат 4 – синтеза: Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза , 12 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2015/16.


Просторни и тематски оквир задатка:
Архитектонско-урбанистички пројекат

Крај г:рада

Архитектонско-урбанистички пројекат стамбене целине вишепородичног становања са пратећим садржајима у насељу Макиш, општина Чукарица, Београд

Borja-Bonaque_Garden-Cities-report-Cover-illustration

Циљеви и приступ настави:
Задатак на предмету Студио пројекат 4-Синтеза у пролећном семестру шк. 2015/16. године у просторном и тематском смислу надовезује са на задатак из претходног (петог) семестра са предмета Студио пројекат 3- Урбанизам (Департман за урбанизам). На тај начин се остварује континуитет у настави на основним студијама и кроз међудепартманску сарадњу даје боља слика студентима о значају и особинама професије за коју се школују. У претходном семестру обрађивана је зона насеља Макиш, општина Чукарица, кроз задатак под заједничким насловом „Макиш – Београд, нови део града“ који је диференциран у 12 менторских студија са специфичним методолошким приступом сваког од наставника- руководилаца студија. Резултат тог рада представљају студентски, урбанистичко- архитектонски пројекти који су разрађени од концептуалног, преко програмског нивоа па све до ситуационог, саобраћајног, регулационо-волуметријског решења у размери 1/1000 и 1/500. За потребе рада у пролећном семестру биће изабрани најуспешнији студентски пројекти са предмета СП-3 Урбанизам, који ће послужити као подлога за даљу анализу и пројектовање.

Шири тематски и просторни оквир задатка:
Шири просторни оквир задатка налази се на територији општине Чукарица, у оквиру насеља Макиш. У односу на структуру града, позиција локације на самом рубу, намеће као истраживачко питање тему пројектовања новог градског КРАЈА. Појам краја у контексту задатка представља како архитектонско-урбанистичку, тако и социолошку провокацију, у оквиру које се преплиће низ тема које могу послужити као концептуална подлога за пројектовање новог градског блока. У том контексту, потребно је преиспитати и анализирати карактеристике архитектонске, урбане, али и друштвено-социјалне физиономије новог краја. У просторном смислу, крај се састоји из више суседстава, првенствено одређених функцијом становања, али истовремено, то је и подручје, место одрастања или боравка са којим се корисници идентификују и који их на неки начин обележавају…

Пројектни програм:
Пројектни програм је базиран на типологији вишепородичног становања са пројектантском провером њених савремених концептуалних, контекстуалних и моделских варијација. Тежиште аналитичког рада у студију је у домену испитивања просторних и програмских корелација у новом ГРАДСКОМ БЛОКУ. У програмском смислу, осим функције становања, потребно је предвидети и низ комплементарних активности као што су: трговина, угоститељство, рекреација, итд. У односу на појединачна урбанистичка решења, ове активности могу послужити као концептуална подлога за пројектовање ових додатних садржаја у склопу стамбених објеката, или у оквиру посебних објеката (вртић, центар месне заједнице, самопослуге, школа, спортски центар, итд) и то са идејом да се насељу Макиш у будућности омогући одрживи економски и просторни развој, са акцентованим еколошким и социолошким унапређењима.

Циљ задатка:
Испитивање нових типолошких модела вишепородичног становања и њихова архитектонска интерпретација јесу кључни циљ задатка. Од студената се очекује предани рад уз примену свих до сада усвојених знања са студија, али и креативност, пројектантска храброст и одговорност у проналажењу нових, модерних приступа теми која се обрађује. Коначни резултат требао би да буде исказан кроз израду архитектонско- урбанистичког пројекта који је по свом садржају, значењу и презентацији интернационално препознатљив, комуникативан и јасан, а по начину израде индивидуалан и поткрепљен чврстим пројектантским и теоријским ставовима.