УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2014/15
Обавештавају се студенти друге године МАС да ће се уверења о стеченом услову за одбрану мастер пројекта подизати у периоду од 30. јуна до 02. јула 2015. године, до 16.00 сати у студентској служби, уз уплату од 1000 динара.

Уверење о стеченом услову за одбрану мастер пројекта – ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

Обавештење за студенте II године МАСА 2014/15.
Обaвештавају се студенти да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању испита за мастер пројекте на курсу МОДУЛ М9 – Мастер пројекат: Курс М9.2. – Пројекат. Документe можете преузети овде:

Курс М9.2. – Пројекат: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Курс М9.2. – Пројекат: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ МАСТЕР ПРОЈЕКТА

Обавештење за студенте II године МАСА 
Коначни спискови студената и распоред сала (ДРУГИ КРУГ ИЗБОРА) за М9 Мастер пројекат (10.02.2015)
Спискови студената и слободна места (ПРВИ КРУГ ИЗБОРА) за избор у другом кругу за М9 Мастер пројекат (06.02.2015)

Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала упражњена места рангирањем ментора у другом кругу предајом попуњеног обрасца Студенској служби у понедељак 09. фебруара у 10 сати. Руководилац студијске целине распoређује студенте код ментора на основу просечне оцене из модула М4, М5 и М6.

Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у уторак 10. фебруара 2015. до 12 сати.

Модул М9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза
Курс М9.2. – Пројекат

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Израдом мастер пројекта студент дипломира. Мастер пројекат представља рад у коме студент повезује сва стечена знања и вештине, показује да влада процесом истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених урбанистичких, архитектонско-урбанистичких целина, као и другим темама (општим и у оквиру усмерења). Циљ мастер пројекта је увођење студента у висок степен самосталности у свим фазама пројекта. По правилу, теме мастер пројекта су синтезне, и захтевају примену широког спектра предходно стечених знања, вештина и компетенција.

Рад подразумева истраживање и дефинисање пројектног задатка (писану тезу), графички приказ, просторни приказ, и усмену јавну одбрану пред комисијом. Студенти мастер пројекат раде у менторском студију кога бирају према оквирно проблемски понуђеном програму. Менторски студио води један наставник, са сарадником. Студио има најмање 5 и највише 10 студената. Предвиђене су и обавезне консултације са наставницима из блиских области.

Предвиђена је јавна усмена одбрана пројекта после 21 недеље пред комисијом коју чине наставник и консултанти са других катедри и наставници из других студија. Оцена се дефинише на основу интегралне евалуације свих појединих аспеката пројекта.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положени сви пројектни модули на дипломским студијама (Модул М4, Модул М5 и Модул М6). У случају довољног броја пријављених кандидата, могуће је организовати наставу на Мастер пројекту и током јесењег семестра, за студенте који су стекли услов. Услов за излазак на јавну одбрану мастер пројекта су положени сви испити предвиђени студијским програмом за прва 3 семестра.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М9 – Мастер пројекат: Курс М9.1. – Теза, 10 ЕСПБ
МОДУЛ М9 – Мастер пројекат: Курс М9.2. – Пројекат, 20 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2014/15.

201415_M9_ZLazovic_o

Antonio Segui: Pocas Señoras, 2014, 200 x 200 cm, acrílico sobre tela

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
АРХИПЕЛАГ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Мастер рад представља истраживање међуодноса сврхе/функције и контекста, и састојаће се од пројектовања архитектонског објекта културе и уметности обухватајући феномен савремених урбаних хибрида: – примарно са садржајима културе и уметности; – секундарно са комплементарним садржајима забаве и угоститељства (трговине, пословања, образовања, становања, саобраћаја…), а који чине основу културе живота савременог урбаног човека и срж урбаности градова, градских центара и четврти. Више групација објеката (пројектованих од више студената) чинили би урбана острва, или четврти, заланчане ансамбле – архипелаге културе и уметности у морфологији, (међу)простору града, река, острва, све у смени дневног и ноћног плана и годишњих доба. Архитектура урбаних хибрида је директно у функцији редефиниције градских простора: хибридност + трансформација = нови градски пејсаж. На основу уочавања недостајућих садржаја у Београду/Познању и проналажења просторних потенцијала студенти одређују свој просторни и тематски оквир пројекта стварајући нове урбане потезе са новим архитектонским објектима и структурама као новим интерактивним градским слојем у међупросторима града (interstitial spaces).

КУРИКУЛУМ: АРХИПЕЛАГ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

201415_M9_EVanistaLazarevic_o

Фото: Creative spine © Arunava Sarkar

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ГРАД ИСКУСТВА (EXPERIENCE CITY)

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Концепција брендирања градова која се базира на култури, креативним и искуственим праксама је веома актуелна, имајући у виду њихов значај у урбаном развоју. Овај тренд који је у порасту и његова широка заступљеност у многим градовима огледа се у уоченим ефектима брендирања културе и забаве на физичко, економско и друштвено окружење. Сходно наведеном, креативне и искуствене индустрије играју значајну улогу у брендирању града, а која се огледа у осмишљавању и истицању ”промотивног материјала” града у виду нових форми симболичког означавања – објеката, дистрикта, забавних прилика и садржаја, фестивала, догађаја из домена културе, итд. Разлог за наведене актовности огледа се и у чињеници да су људи, капитал и компаније постали слободнији у свом кретању и да је од виталног значаја за место да обезбеди квалитетно окружење како би привукло нове кориснике, али и, оно што је још битније, задржало своје грађане обезбеђујући им услове који ће их учинити задовољним у односу на свој град.

Циљ пројекта представља критичку интерпретацију и синтезну примену знања и вештина у домену урбаног и архитектонског дизајна. Инсистираће се на интегралном приступу у дизајну који би резултирао (1) утврђивањем креативних и искуствених потенцијала Београда, (2) формирањем мреже креативних и искуствених центара, (3) дефинисањем савремених програмских садржаја и (4) осмишљавањем форми симболичког означавања посматраних локалитета и идејним решењем објекта који би одговорио утврђеним потребaма.

КУРИКУЛУМ: ГРАД ИСКУСТВА (EXPERIENCE CITY)

201415_M9_BPetrovic_o

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ДУНАВ – ТРАНСЕВРОПСКИ КОРИДОР, нове позиције београдских обала

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Основни оквир и ослонац задатка јесте подршка идеји о Дунаву као трансевропском саобраћајном и културалном коридору, који оваквом својом улогом инхерентно повезује припадајуће регионе на континенту, заједно са њиховим посебностима и сличностима.
У том контексту, избор локације на дунавским обалама града, као и програмски ставови кандидата могу бити различити у складу са приступом, истраживањем и личним ставом. Истовремено, они су, исто тако, и последица социокултуролошког пресека одређеног простора и епохе којој припадају као појмовној основи, од чијег тумачења непосредно зависи и разумевање целокупног амбијента средине. Такав став, као карактеристика рада у студију, подразумева разматрање нових градских позиција које успостављају interface између локалног, регионалног и европског културолошког и географског идентитета.

Нагласак је на схватању да додирне зоне различитих култура представљају одразе колективних фикција, где се преламају самосхватање и самообликовање, као пројекције сопствене, идеализоване спекулативне конструкције – слике, на свим нивоима, од заједнице до појединца.

КУРИКУЛУМ: ДУНАВ – ТРАНСЕВРОПСКИ КОРИДОР, нове позиције београдских обала
201415_M9_GVojvodic_oПропуштене шансе, нове могућности.
Фото © Nick Turpin (1969), британски фотограф. Фотографија припада колекцији “Street photography”,  www.nickturpin.com.

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
“ИЗГУБЉЕНИ У ПРЕВОДУ” – ПРОПУШТЕНЕ ШАНСЕ, НОВЕ МОГУЋНОСТИ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

* “LOST IN TRANSLATION” Sofia Coppola, 2003.

“Изгубљени у преводу” су кроз време, транзицију, трансформацију и лошу приватизацију: локације, објекти, шансе за квалитетније животно окружење и добре намере архитеката. Изгубљени су неквалитетном изградњом, надоградњом, анексирањем, пренаменом, преобличавањем и неоствареним потенцијалом.
Задатак се у најширем тематском смислу односи на проналажење и препознавање дисконтинуитета настанка, развоја и опстанка појединих локација и објеката градског језгра, у контексту пружања нове шансе изгубљеним, нереализованим, погрешно реализованим архитектонским ангажманима, иницираним погрешним друштвеним одлукама.
Просторни оквир студенти бирају сами од понуђених (или препознатих)** традиционално неуралгичних а нерешених (или погрешно решених) локација ширег градског центра, које након серије нереализованих конкурса, студија и пројеката добијају готово митски карактер “вечног проблема”.

** Необавезујућа препорука одабира локација: Косанчићев венац („рупа“ Народне библиотеке), “Митићева рупа” (Славија), локација на углу Булевара Ослобођења и улице Књегиње Зорке или по сопственом предлогу.

Ужи тематски оквир студенти одређују сами тако да избором теме на изабраној локацији, представе своје поимање могућности активирања напуштених или неадекватно изграђених простора (превођењем у потенцијале за развој града), конструисањем нових реперних тачака – у градском амбијенту.

КУРИКУЛУМ: “ИЗГУБЉЕНИ У ПРЕВОДУ” – ПРОПУШТЕНЕ ШАНСЕ, НОВЕ МОГУЋНОСТИ

201415_M9_DMiletic_o

Микроскопски приказ структуре сунђера
Извор фотографије: http://www.asknature.org/

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ИЗМЕЂУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, редовни професор

Циљ задатка је успостављање односа између архитектуре и природе, са истраживањем могућности формирања нових просторних структура интегрисаних у природно или/и изграђено окружење.
Истраживање треба да омогући различита поља деловања и стратегије у којима је потребно преиспитати традиционални однос архитектуре и природе, као и релације између артифицијелног и природног у којима је могуће наговестити процес нестајања граница између унутрашњег и спољног простора.

КУРИКУЛУМ: ИЗМЕЂУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ИШЧЕЗАВАЊЕ БУДУЋНОСТИ – ХИБРИДНА ТЕХНОЛОГИЈА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Истраживање одрживих система и успостављање нових урбаних и архитектонсих хибридних модела за решавање економских, социјалних, културних и технолошких проблема савремених градова, укључујући недостатак хране, природних ресурса, инфраструктуре, загађењe као и развијање система и стратегијa будућег развоја основни су циљеви предложеног задатка. Студијом се тежи да студенти критички сагледавају и истражују адаптибилност и утицај нових технологија на архитектонске пројекте на основу динамичне равнотеже између корисника и технологије. Хибридна технологија је концепт у архитектури који има за циљ да омогући свеобухватно разумевање везе енергетске ефикасности и одрживости у изграђеној средини са технолошког аспекта. Такви концепти имају за циљ да дају одговоре на футуристичке архитектонске концепте и ефикаснију употребу обновљивих извора енергије.

КУРИКУЛУМ: ИШЧЕЗАВАЊЕ БУДУЋНОСТИ – ХИБРИДНА ТЕХНОЛОГИЈА

201415_M9_MMirkovic_o

Katerina Vaseva – Living bridge, Istanbul, Turkey
Извор илустрације: https://www.behance.net/gallery/3203969/Living-bridge-Istanbul-Turkey

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
КУЋА МОСТ

Наставник:
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Тема задатка је осмишљавање структуре која повезује Нови Београд и Мало ратно острво у циљу подизања нивоа урбанитета тренутно неактивираног подручја града. КУЋА МОСТ представља сложени вид комуникације, садјество две функције – са једне стране повезивања и проточности, док са друге стране, уз увођење додатних садржаја (садржаја културе, забаве, угоститељства…) пружа могућност одвијања нових активности и дуже задржавање корисника. У склопу задатка је и подручје Малог ратног острва које својим специфичностима пружа могућност за развој садржаја који би употпунили туристичку понуду града, стога тежиште програма може бити и на оству. Сагледивост из различитих праваца, непосредна близина Музеја савремене уметности, приступачност са воде, атрактивност природног окружења и близина Великог ратног острва са својим богатством флоре и фауне, чини ову локацију идеалном за развој како садржаја културе, тако и туризма.
Испитивањем доступности, сагледивости, хармоничности, односа изграђено-неизграђено, објекат-непосредна околина, студенти успостављају став о односу архитектуре објекта и окружења. Циљ рада на мастер пројекту је остваривање везе града и реке кроз анализу и разумевање друштвеног контекста и просторних захтева задате локације, као и развијање способности аналитичког приступа пројектовању и формирање става студената кроз успостављање модела за примену у оваквим околностима. Студенти, кроз формирање пројектног задатка и детаљну анализу потреба и захтева који се постављају пред савременог пројектанта, долазе до решења која су иновативна и теже новим вредностима у пројектовању.

КУРИКУЛУМ: КУЋА МОСТ
201415_M9_BZegarac_oТема пројекта је истраживање повезаности архитектуре и аутомобила као симбола транспорта, кретања, промена и носиоца  перманентног развоја напредних технологија и иновација у области дизајна.
Фото: Le Corbusier and Voisin

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА – ИЗАЗОВИ НОВИХ МАТЕРИЈАЛА И ТЕХНОЛОГИЈА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Информатичка револуција, током последњих тридесетак година, довела је до настанка нових технолошких проналазака који су битно утицали на друштво и понашање људи. Упркос томе архитектура је у многим аспектима остала конзервативна и резистентна на савремена технолошка достигнућа, нове материјале и процесе.
Тема овог пројекта је истраживање могућности примене нових материјала, технологија и трансера технологија у области архитектонског пројектовања, а у циљу формирања нових концепција пројектовања, у програмском и обликовном смислу. То подразумева целовит (холистички) приступ архитектонском пројектовању у складу са потребама савременог друштва и захтева за одрживошћу у енергетском и технолошком контексту.
Музеј аутомобила представља садржај који је није оптерећен сложеним функционалним и екомомским параметрима и као такав је изузетно погодан за реализацију овог програма, односно за испитивање различитих форми, конструкција и материјала.

КУРИКУЛУМ: МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА – ИЗАЗОВИ НОВИХ МАТЕРИЈАЛА И ТЕХНОЛОГИЈА

201415_MASA-A12011-05-M02A_o

Источне капије Београда, изграђено 1976.

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Рад у студију почиње анализом постојећег објекта “Источне капије Београда,” а потом се на основу стечених сазнања о контексту стамбене градње седамдесетих година и проблемима који се оцртавају кроз употребу и кроз данашње стање објекта, наставља пројектовањем Нове капије Београда на истој локацији. У савременом контексту, значајно измењеном у односу на онај у коме је објекат настао, сваки студент ће имати могућност да сопствену пројектантску стратегију усмери према једном од два опречна сценарија: изградњи новог објекта на овој локацији или реконструкцији три постојеће куле од којих свака има 28 спратова и садржи 190 стамбених јединица. У оба случаја задатак је да се испројектује вишенаменско изграђено окружење које карактерише могућност избора, разноликост и флексибилност. Уместо искључиво стамбеног окружења, студенти ће имати задатак да истраже и прикажу могућности за увођење других намена попут садржаја за рекреацију, друштвену интеракцију и инфраструктуре потребне за стилове живота који подразумевају високу свест о утицају на животну средину, а све у оквиру структуре коју карактерише несвакидашње висок индекс изграђености и вертикална организација простора.

Више информација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА

201415_M9_AVuja_o

Фото: Александар Ристић

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
НОВЕ ПРИРОДЕ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Радикални захтев осамдесетих био је проширење архитектуре и урбанизма у територију урбаних поља, другим речима, издизање културе изнад природе и стварање артифицијелног пејзажа. Од недавно, појављују се нови, информационо засновани, модели и са њима идеја о урбаним пољима синтетичке природе. У време када је линија између вештачког и природног веома замагљена изменом биолошких парадигми, могуће је преиспитати строгу поделу природног и артифицијелног у урбаном пејзажу… У овим околностима, иновативне праксе урбаних поља настале из географије, политике, екологије, архитектуре и инжињерства могу направити пут ка новим урбаним природама.

Allen, Stan, Corner, James. ( 2004). New Natures. in Bernard Tschumi and Irene Cheng ( ed.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture.

Дубина архитектуре града је у регијама грађевинске експанзије нестала пред површном природом глобалне културе. Са друге стране, промене у начину живота, клими, технологији и свести чине да израњају нове и још нејасне околности живота урбаних поља. Истраживање и препознавање потенцијала ових глобалних и локалних промена је увек био стимуланс за архитектуру и место где рефлективна пракса архитектонског дизајна мења услове живота у граду.

КУРИКУЛУМ: НОВЕ ПРИРОДЕ

201415_M9_DMiljkovic_o

Хладно купатило на Сави, око 1905. Владимир Градојевић, колекција Бранибора Дебељаковића из књиге Историја српске фотографије, 1839-1940. ауторке Миланке Тодић

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР – вишенаменски градски комплекс културе

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тематски оквир Мастер пројекта је савремена економија културе као нови покретач градског развоја, па је програм пројекта вишенаменски комплекс који ће садржајима културе, услужним капацитетима, смештајним јединицама, рекреативним површинама и осталим комплементарним програмима чинити садржај НОВОГ ГРАДСКОГ ЕПИЦЕНТРА. Обавезни садржај комплекса је простор намењен спектаклу и главна критичка анализа треба да се заснује на ставу о томе шта представља дефиницију и која је улога спектакла у друштву данас.

Просторни оквир Мастер пројекта је подручје београдског приобаља у зони коју оквирно формира позиција Београдске тврђаве са једне и река Сава са друге стране. Карактеристични градски маркери на широј локацији, објекти и просторне целине, су окосница просторно-програмске анализе, у циљу дефинисања индивидуалне теме и уже локације интервенције сваког студента. Неки од маркера су: Косанчићев венац, Карађорђева улица, Савско пристаниште, Бетон хала, Кула Небојша, приобални бедем доњег града Београдске тврђаве, Барутана… Основни истраживачки фокус је постављен на анализе и ре-дефиниције контекста локације – просторног, историјског, културолошког и друштвеног.

КУРИКУЛУМ: НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР

201415_M9_VMilenkovic_o

Perpetuum mobile

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
PERPETUUM MOBILE: МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, БЕОГРАД

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Приступ овом Мастер пројекту заснива се на преиспитивању потенцијала архитектонског облика у односу на оквир његових просторних и програмских нужности, али и слободе. Импликације оваквог приступа превазилазе чисту појавност архитектуре истичући у први план пројектовање архитектонске ситуације начелне репетитивности у чијем језгру се налази реализација идеје о актуелном и виртуелном унутар реалности савременог објекта архитектуре. Иза оваквог погледа на контекст пројекта налази се идеја о мобилности субјекта и његовом доживљају мобилности објекта перцепције позиционираног у програму савремене класичне музике и високом музичком образовању.
„Све је разлика у низовима, и разлика разлике у повезивању низова. Оно што се премешта и прерушава у низовима не може и не сме да буде идентификовано, већ постоји, делује као оно разликујуће разлике. Понављање овде, на два начина, нужно проистиче из игре разлике.“
(Жил Делез, Разлика и понављање, Федон Београд 2009)

http://almostblue.arh.bg.ac.rs

КУРИКУЛУМ: PERPETUUM MOBILE: МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, БЕОГРАД

201415_M9_VLojanica_o

Dong Kyun – Футуристички град
Извор илустрације:http://www.dongkyuni.com/wp-content/uploads/2012/06/FutureCity3.jpg

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПОРТАЛ ГРАДА – РТС – Јавни медијски сервис

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, ванредни професор

Тематски оквир задатка односи се на преиспитивање потенцијала експонираних а неискоришћених градских локација као кључних места у развоју најзначајнијих градских потенцијалних средишта. Овакво тематско усмерење подразумева редефиницију постојећих градских територија које су остале заробљене и неактивиране изгубивши своју основну намену ослоњену на дух претходне епохе и данас представљају ограничење, сметњу развоју града.
Програмски, мултифункционални сарджај државне радио телевизије са свим својим функционалним специфичностима и ликовно и наменски репрезентује НОВИ ПОРТАЛ ГРАДА, нову иконичну градску капију. Тежиште теме је, дакле, на акцентовању простора који се налази у средишту бројних, разнородних утицаја те сложених односа које треба ускладити да би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси шире окружење, очувала логика коришћења простора и усагласила мера и димензија са свим условима које задата тачка пружа. Просторни оквир задатка је територија на којој се тренутно налази урушени објекат министарства унутрашњих послова са обе стране почетка Улице Кнеза Милоша.

Актуелни архитектонски тренутак обележен је изразитим тржишним, меркантилним начином размишљања где је у првом плану лични инвестициони интерес, максимални финансијски ефекат и профит. У таквим условима све чешће се заборавља на амбијенталне вредности, квалитет градског амбијента, логику коришћења простора и примерену меру, димензију и размеру интервениције. на конкретном случају, суочени са новим расположивим простором у градском средишту биће потребно критички, програмски и просторно, архитектонско-урбанистички дефинисати нову целину и не пропустити шансу да се максимално искористи импозантни потенцијал предмете локације.

КУРИКУЛУМ: ПОРТАЛ ГРАДА – РТС – Јавни медијски сервис

201415_M9_PArsic_o

Oрто-фото снимак града Познања, са означеном предметном локацијом-територијо
Извор: https://maps.google.com/

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПОЗНАЊ – Унапређење централне градске територије – некадашње индустријске зоне

Реконструкција, развој, интеграција и концепт будуће изградње

Наставник:
мр Петар Арсић, редовни професор

Разноврсност и богатство градског амбијента и програмске понуде, као и различитост градских простора централне зоне европских градова, актуелна је и веома значајна тема данашњег урбанизма, архитектуре и уређења јавних градских простора

Као конкретан истраживачки полигон нудимо град Познањ у Пољској, његову централну, а некада индустријску зону, са значајним очуваним објектима историјског архитектонског наслеђа. Кандидатима предлажемо овај комплексни локалитет на свеобухватну анализу, уопштавање, израду тезе и завршни мастер пројекат.

КУРИКУЛУМ: ПОЗНАЊ УВОДНИ ПАНО: ПОЗНАЊ

201415_M9_NFotiric_o

Фото © Bas Princen

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПРОИЗВОДЊА ГРАДА: Пост-индустријска фаза Дунавске улице

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Девастирана, пост-индустријска градска матрица која прати коридор железничке инфраструктуре којим је одређена невидљива наметнута граница раздвајања територије града у односу на водени ток Дунава постављена је као просторни оквир задатка, и то уз ток Дунавске улице. Антиципирајући разрешење саобраћајних токова железнице и транзитног теретног и другог саобраћаја у односу на градску матрицу Београда која инклинира ка обали Дунава, празнина која остаје отвара простор за промишљање нових програмских и просторних могућности ове линије београдског приобаља.
У програмском смислу, овакав просторни контекст претпостављеног високог урбанитета и густине, подразумева програмску хибридност пројекта, кроз суперпонирање дивергентних садржаја.
Циљ задатка подразумева да кандидат самостално сагледа и истражи могућности морфолошке и програмске трансформације ове фазе дунавског приобаља Београда, формулише тему кроз питања која сматра релевантним у односу на задатак, а затим тај истраживачки процес преведе у савремен и кохерентан архитектонско-урбанистички пројекат.

КУРИКУЛУМ: ПРОИЗВОДЊА ГРАДА: Пост-индустријска фаза Дунавске улице

201415_M9_DVasiljevicTomic_o

Lines Of Resistance, АP (Architecture Project) collaboration with Jon Tarry

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПРОСТОРИ ГРАНИЦА: РЕКОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПЕЈЗАЖА E75-E70
44°48′00″N 20°27′00″E /44°47′54″N 20°27′12″E

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

„Границе су инхерентно двозначне/двосмислене, парадоксалне и природно контрадикторне…“ (Koff:2013). „…покушаћемо да на границу гледамо као на простор а не само као на „црту“ која простор утврђује; границу као место које има неку своју меру, димензију, са својим причама и становницима…простор који се налази „између“ ствари… људи, култура, идентитета, простора…чудне особине да буде у релацији са свимa осталима, али на такав начин да укида, неутралише, или преокреће скуп односа које су они сами створили, рефлектовали, или одразили“, постајући место објективности. (Foucault, Zanini:2002)  „Та линија одређује не само неку просторну регију или територију, већ је и регула, правило којег се треба придржавати да бисмо остали ‘исправни’.“

Појам границе истражује се унутар низа друштвено-хуманистичких дискурзивних оквира, тумачења, концептуализација и појавних облика (географски, филозофски, етички, психолошки, социолошки, економски, историјски, антрополошки, културални, урбанистички и архитектонски), и посредством недискурзивних логичких принципа, конфигурација и морфологија друштвених конструката, феномена и релационих структура „ограничавања“, „(раз)граничења“, поделе,  диференцирања, дислокације, лиминалности – кроз метафору „зидова“, и релационих структура комуникацијe, пролаза, транзитивности и међупросторности – кроз метафору „капија“ и  cross-border операција. Проблематизација архитектуре и инфраструктура у овом контексту, дата је кроз начине материјалног структуирања и оформљења наведених релација – у форми извесне архитектуре граница, односно архитектуре прелаза/prestupa – испитујући њен потенцијал формирања, дефинисања и контроле дистанце и мобилности,  успостављања и дезинтеграције не-приступачности/доступности, односно оперисања у међупросторима, кроз заједничка поља диференцираних ентитета.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ ГРАНИЦА: РЕКОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПЕЈЗАЖА E75-E70 44°48′00″N 20°27′00″E /44°47′54″N 20°27′12″E

201415_M9_MVujovic_o
CrO2

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
RE-MASTER.ING. Београдска подграђа: градиво, градација и надградња

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Просторни оквир задатка налази се у контактној зона Калемегданске тврђаве са ушћем Саве и Дунава. Ова зона, која је у задатку дефинисана као “Београдско подграђе”, простире се на потезу од Бранковог моста, преко простора испод Косанчићевог венца, Савског пристаништа, дуж Бетон хале, до Куле Небојше и даље поред Пристанишне капије и СЦ Милан- Гале Мушкатировић до окретнице трамваја, ЗОО врта и комплекса Беко.
Тематски оквир задатка је отворен и остављена је могућност избора и одлуке сваком од кандидата. Избор теме требало би да буде последица смислене и теоријски утемељене анализе и рада у припреми пројектног програма. Наслов задатка Ре-мастеринг представља асоцијацију на процес оживљавања, побољшавања, осавремењавања, превођења у нове технологије старих записа и њихово трајно чување.
Посматрана типолошки, интервенција треба да понуди одговоре на питања која се тичу: контакта и корелације између природног и изграђеног (река-тврђава;град), између наслеђеног и завештаног (кроз исказан однос према културном наслеђу и свест о будућности и континуитету града) као и између традиционалног и модерног (кроз примену савремене технологије и архитектонског израза-језика који су примерени тренутку стварања)
Таква архитектура, у посматраном просторном оквиру, требало би да пронађе своју праву меру, како у функционално-волуметријском смислу, тако и у погледу кохабитације и спствене рефлексије у окружењу у коме настаје.
Кључне речи задатка: градиво, градација и надградња, фокусирају пажњу кандидата на поступност и суптилност у разумевању архитектуре, на исходишта која надахњују креатинви дух и на континуитет у пројектантском и градитељском процесу који сазрева на плодном тлу културног поднебља и баштине.

http://studioprojekatmv.wordpress.com/

КУРИКУЛУМ: RE-MASTER.ING. Београдска подграђа: градиво, градација и надградња

201415_M9_VCagicMilosevic_o

Adam Magyar_Urban Flow 915, London

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
(РЕ)ФОРМУЛАЦИЈА ОКРУЖЕЊА ТРГА СЛАВИЈА

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Комплексност просторне ситуације проистиче из хијерархијске позиције и потенцијала ширег просторног оквира у односу на његову физичку, просторну и садржајну неартикулисаност.
Простор Трга Славија – делови блокова који га формирају, иако једна од најзначајних градских локација, фреквентна од свог припајања градском реону, па и пре тога, упркос великом броју покушаја, никада, посебно у свом северозападном и североисточном делу, није реализован као формативни део амбијенталне целине којој припада.

Тематски оквир задатка заснован је на потреби за преиспитивањем архитектуре као дисциплине чији су производи – просторна стања узрочно-последично везани за различите друштвене ефекте. Социјални и политички приступ разумевања архитектуре отвара могућност за тумачење простора као друштвене категорије.

КУРИКУЛУМ: (РЕ)ФОРМУЛАЦИЈА ОКРУЖЕЊА ТРГА СЛАВИЈА

201415_M9_MDjuric_o

Андре́й Арсе́ньевич Тарко́вский : Сталкер (1979)
Извор фотографије: http://eltonjacobsen.com/wp/wp-content/uploads/2008/11/06stalker.jpg

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
СТАЛКЕР – ЗОНА ПРЕЛАСКА

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

“… Ни један сталкер не зна шта они које води носе са собом и шта односе одавде. А број необјашњивих злочина је у порасту! Није ли то ваше дело? Узмите заверенике у војсци, или мафију у влади, нису ли сви они ваши клијенти? А ласери и све те супер-бактерије, сва та гадост до неког времена сакривена у сефовима? Прекините са тим социолошким проливом! Да ли заиста верујете у те бајке? У оне добре, не! А у страшне – наравно! Оканите се! Не може бити у човека такве мржње или љубави , која би се проширила на цело човечанство! Добро, новац, жена, можда жеља да шефа згази ауто, то могу разумети. Али владати светом! Праведно друштво! Божје царство на земљи! То нису само жеље, већ идеологија, деловање, концепције. Несвесно саосећање још није спремно за реализацију. Као обична инстиктивна жеља. Зар може бити среће на рачун несреће других? …”
Из филма „Сталкер“, Андреј Тарковски, 1979.

Актуелне планске иницијативе града Београда везано за контроверзни пројекат у делу Савског амфитеатра познат под називом “Београд на води” – „ЗОНА“ (филм Сталкер, Андреј Тарковски, 1979.) резултирале су укидањем дела пружног коридора кроз Београд, тачније кроз доњи Дорћол. Ова ситуација препозната је као добра прилика за преиспитивање могућности за пренамену и трансформацију овог дела централног градског језгра Београда у циљу афирмације овог дела града кроз тзв. форму градске концентрације „Доњег града“ и повезивање (попречно и лонгитудинално) са реком и доњим Калемегданом.

КУРИКУЛУМ: СТАЛКЕР – ЗОНА ПРЕЛАСКА

201415_M9_IRaskovic_o

Просторна постпродукција_Кнежев арсенал у Крагујевцу
Аутор илустрације: Биљана Павловић

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ТРАДИЦИЈА VS. ИНОВАЦИЈА

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Циљ задатка је активација интердисциплинарних знања и компетенција стечених током студија архитектуре и усмеравање ка истраживању ман маде простора, смештеног у оквир савременог. Циљ наставе је усмерен на преиспитивање схватања делатности архитектуре и урбанизма, као дела укупне културне сфере друштва. Комплексност задатка захтева шири социо-културолошки приступ, који подразумева антиципацију епохе која настаје, као и схватање да она неизбежно садржи елементе прошлог и будућег.

КУРИКУЛУМ: ТРАДИЦИЈА VS. ИНОВАЦИЈА

201415_M9_MNestorovic_o

120 година од рођења Р. Бакминстер Фулера /1895-1983/ инжењера_проналазача_архитекте_филозофа
Извор илустрације: http://www.nndb.com/people/187/000022121

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
CADS – R.B.FULLER

Наставник:
др. Миодраг Несторовић, редовни професор

The best way to predict the future is to design it. – R. Buckminster Fuller

Концепт COMPREHENSIVE ANTICIPATORY DESIGN SCIENCE – CADS оригинално је поставио Р. Бакминстер Фулер /R. Buckminster Fuller/. Сам назив недвосмислено рефлектује Фулеров системски, свеобухватан, научни приступ пројектовању, за који је карактеристична генерализација принципа који постају основа иновативног стваралачког процеса. Једно од тумачења CADS дао је H.F.W. Perk. Према његовом схватању: /1/ термин COMPREHENSIVE односи се на целину као полазиште, имајући у виду да је природа јединствена, и да су поделе на различите дисциплине (физику, хемију, биологију и сл.) заправо артифицијелне, као и потребу за спровођењем истраживања у више праваца; /2/ термин ANTICIPATORY подразумева поглед у будућност, у смислу да је потребно предвидети и узети у разматрања силе и факторе који ће утицти на догађаје; /3/ термин DESIGN односи се коришћење имагинације у процесу интенционог креирања могућности и препознавања потенцијалних алтернатива; /4/ а термин SCIENCE на утемељење и ослањање имагинативних могућности и намера у чињенице и искуства, тј. већ савладано и познато.
Задатак овог курса биће својеврсна ревизија CADS приступа пројектовању, његових фундаменталних принципа и стратегија, која ће отворити могућност поставке индивидуалног, критичког виђење овог концепта и његове релевентности у контексту решавања актуелних глобалних и локалних проблема пројектантске праксе, затим разматрања потенцијала његове транспозиције, трансформације, надоградње и унапређења у светлу актуелних потреба, ограничења и техничко-технолошких могућности. Основе истраживачког рада биће оригинални Фулерови концепти и истраживања попут: GEODESIC DOMES, SYNERGESTICS, DYMAXION WORLD, WORLD GAME, SPACESHIP EARTH, TENSEGRITY, итд. али и радови аутора који настављају континуитет DESIGN SCIENCE кроз предлоге различитих, оригиналних, специфичних схватања овог концепта и његове примене, а који су на неки начин узроковали да овај концепт еволуира у комбинацију методе, метафоре и мита.

КУРИКУЛУМ: R.B.FULLER

201415_M9_VDjokic_o

Релације наслеђених и нових обележја центра. Фото: Милица Милојевић

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ЦЕНТАР ПОЗНАЊА – реконструкција или проширење?

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Град Познањ има свој историјски континуитет од XV века, а већ је почетком XI века био престоница Пољске. То је град са карактеристичним односом према реци Варти која је све до 1939.године била веома значајан и атрактиван елемент његове просторне структуре. Велика разарања у ИИ светском рату и одлуке 60-тих година XX века о промени тока реке посебно су утицали на одвајање центра града од приобаља.
Мастер тезе испитују опције развоја центра: могућности формирања новог дистрикта у близини центра града и враћања Познања на терене приобаља, укључујући и поновно отварање ранијег корита Варте и креирању атипичних вредности на местима погодним за реконструкцију градског центра.
Студенти самостално бирају локацију и програм интервенције на једној од шест понуђених локација у ширем подручју центра. На пет локација у приобаљу испитују се програмско-просторна решења за реконструкцију старог језгра града. На локацији некадашње индустријске зоне у делу града између реконстуисаног комплекса фабрике Стари Бровар и Познањског сајма испитују се просторно-програмске организације новог градског дистрикта. Кроз координирано вођене индивидуалне пројекте креира се мрежа нових атрактивних и алтернативних градских склопова и садржаја.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР ПОЗНАЊА – реконструкција или проширење?