УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (12.02.2014.)

Спискови студената за М5.1. Студио

Распоред сала за М5.1. Студио

Напомена: прве вежбе код доц. др Ђорђа Стојановића померене су за следећи термин: среда, 19.02.2014, 16 часова, сала 301.

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење А – Архитектура

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Први пројекат усмерења А има за циљ да посебно развија неке од следећих способности будућих архитеката:
– препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија;
– апстракцију и презентацију основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења;
– пројектантске вештине неопходне да одговоре захтевима инвеститора, корисника и законске регулативе.
Пројекат је могуће организовати и тако да се реализује кроз оба семестра усмерења (2. и 3), у неком од методолошких оквира који одговарају наведеним циљевима. Задатак обухвата проблематику архитектонског, односно архитектонско-урбанистичког пројекта, како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М5А – Пројекат 1 – усмерење: Курс М5А.1. – Студио, 18 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

НОВО Формулар записника за оцењивање: Курс М5А.1. – Студио

201314_M5.1_Aleksandru-Vuja_ilustracija_o

Део фотографије скулптуре: My headphones save my life
Извор: http://www.geharddemetz.com/works.asp?sezione=w&l1=90&id=8

Курс М5А.1. – Студио:
АРХИТЕКТОНСКИ VS. УМЕТНИЧКИ АЛГОРИТМИ: МАЛИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ
ДЕМЕЦ, ВЕРГИНЕР И КУНС

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Општи циљ курса М5 је истраживање феномена савремене архитектуре и примена домета истраживања на конкретан архитектонски програм кроз рад на теми теорије и праксе савременог града.
Поред општег архитектонског дискурса, рад у оквиру курса се непосредно ослања на компаративно истаживање, анализу и тумачење начина на који уметност поставља свој однос према савременом животу.

НОВО КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ VS. УМЕТНИЧКИ АЛГОРИТМИ

1314_M5-Djordje-Stojanovic---Andreas-Gursky,-Diptych-99-cent-store-II,-2001.-C-Print_o

У овом семестру студио настоји да разоткрије скривене токове и обрасце који повезују храну са архитектонском формом, њеном просторном организацијом и контекстом.
Andreas Gursky, Diptych 99 cent store II, 2001. C Print. © Andreas Gursky

Курс М5А.1. – Студио:
АРХИТЕКТУРА ЗА ПОЈЕСТИ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Просторни оквир задатка чини локација уз Волгину улицу, близу највише топографске тачке на рељефу града Београда. Предвиђена парцела је окружена Звездарском шумом и тренутно припада запуштеном и нефункционалном Спортском центру који је бесправно настао током деведесетих година, на месту познате београдске кафане и јавне зелене површине.
Програмски оквир задатка подразумева анализу могућих намена локације и проналажење адекватног односа међу њима. Очекивани резултати треба да понуде хибридна решења која осцилирају између становања, угоститељства, комерцијалних садржаја и рекреације.
Тематски оквир задатка је везан за питање хране, односно процеса који обухвата производњу, дистрибуцију и конзумацију прехрамбених производа у данашњим градовима. У овом семестру студио настоји да разоткрије скривене токове и обрасце који повезују храну са архитектонском формом, њеном просторном организацијом и контекстом.
Поред индивидуалног рада на задатку, током семестра предвиђена је и заједничка реализација једног прототипског модела у пуној величини, у виду објекта павиљонског типа у природном окружењу.

НОВО КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ЗА ПОЈЕСТИ

201314_M5.1_BMitrovic_ilustracija_o

Auditorium, Renzo Piano, Rome, 2010.
Фото: Тијана Витомир

Курс М5А.1. – Студио:
АУДИТОРИЈУМ НА ТЕМЕЉИМА МУЗЕЈА РЕВОЛУЦИЈЕ

Наставник:
арх. Бранислав Митровић, редовни професор

Основни циљ курса је упознавање студената са комплексном проблематиком пројектовања и грађења у сложеним друштвеним и архитектонско-урбанистичким условима као и оспособљавање студената да, на основу претходно стечених стручних знања, самостално развију пројектни задатак, успоставе нове методе пројектовања и доносе самосталне пројектантске одлуке током процеса пројектовања. Радом на пројекту студент се обучава да истражује просторне и програмске могућности допуне постојеће урбане структуре кроз синтезу претходно стечених знања из области архитектонске и урбанистичке организације простора, методологије и процеса пројектовања.

Рад у студију ће бити усмерен према мултидисциплинарном истраживању просторних проблема извођачких уметности, са једне стране и јавних објеката културе, са друге стране са фокусом на нове методе рада и прогамске поставке у задатом окружењу.

Истраживачки рад на овом пројектном задатку такође има за циљ развијање критичког односа према социо-политичком и културном контексту савремене пројектантске праксе. Циљ наставе је развијање релевантних знања и вештина у пројектовању објеката намењених сценском или музичком извођењу. Тежиште истраживања на задатку представља анализу појавности архитектуре на релацији извођач-изведба-публика кроз интерпретацију лакановске (Jacques Lacan) дефиниције “посматраног посматрача” који је део целине, односно извођења.
Вештина архитектонског пројектовања у овом контексту истражује се кроз програмске анализе у области доминантних релација које се успостављају између извођачких уметности и архитектонског пројектовања, кроз теоријско одређење појма „аудиторијума“ – простора у којем се одвија извођење. Истраживање је покушај да се у оквирима архитектонског деловања укаже на корисност проучавања широког спектра људског понашања, од онога што називамо театарским извођењем, извођењем у свакодневном животу, преко ритуала и паратеатра.

НОВО КУРИКУЛУМ: АУДИТОРИЈУМ НА ТЕМЕЉИМА МУЗЕЈА РЕВОЛУЦИЈЕ

201314_M5.1_Zoran-Abadic_ilustracija_o

Пливалиште базени „Кошутњак“, Београд, 2009.
Фото: Зоран Абадић, дoцeнт

Курс М5А.1. – Студио:
ГРАДСКО КУПАТИЛО

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Градско купатило као фрагмент структуре или део инфраструктуре града.
У односу на просторни оквир, тестира се контекст за пoтeнцијал унапређењa савременог живота у граду.
Купатило се може тумачити са аспекта индивидуализације и ослобађања од градског притиска.
На нивоу плана, задатак је испитивање и карактеризација односа приватног и јавног кроз универзалне и специфичне архитектонске елементе, геометрију, волумен, површину, амбијент, интегритет, порозност, слојевитост, континуитет… и елементе природе, воде, ваздуха, влажности, светла…
Стварање стандарда, личног у општем, приватног у јавном, се истражује и остварује од сасвим малих, локалних интервенција до просторних у размери окружења.

НОВО КУРИКУЛУМ: ГРАДСКО КУПАТИЛО

201314_M5.1_Idis-Turato_ilustracija_o

Фото: Желимир Гржанчић

Курс М5А.1. – Студио:
DELTA PROJECT – СТУДИО РИЈЕКА

Наставник:
др сц. Идис Турато, изв. проф.

Ријечка Делта је насипани, никад настањен лучки териториј, ријетко посјећени дио града Ријеке. Трокутастог је облика, настао кроз бурна стољећа развоја Ријеке. „Изрезан“ од копна током ријеке Рјечине, Мртвим Каналом и Јадранским морем, Делта је оток у центру града.
Делта је више од мјеста. Делта је простор „између“. Између мора и копна, између мора и ријеке, између Луке и Града, између политике и економије, између повијести и садашњости, простор између инфраструктуре и природе. Делта је типично „ријечки простор“. Простор чежње, неостварених жеља, политика и великих планова. Простор који дуго тражи визију. Архитектуру специфичног простора који отвара нову могућност развоја града.
Delta Project истражује, предлаже и пројектира могуће визије развоја овог данас запуштеног, али силно потентног простора. Простора другачијих могућности које одражавају слику сувременог града. Пројект истражује инфраструктурне, енергетске, политичке и урбане потенцијале мјеста, те их претвара у конкретан пројект. Кроз низ приједлога и потенцијално сукобљених теза и идеја, циљ је отворити могућност за конкретан допринос урбанитету нове Ријеке, конкретан пројект будућег градског центра.
Delta Project кроз различита мјерила архитектуре града дати ће конкретне приједлоге за развој подручја Делте, са пропитаним, истраженим и предложеним архитектонским типологијама сувременог града. Од другачијег погледа на грађење, инфраструктуру, економију, политике, и јавни простор Delta Project конкретно ће показати одрживост постављених теза, те у директној комуникацији с Градом, Луком, невладиним организацијама, удругама и грађанима Ријеке предложити нови, другачији пројект.
Delta Project садржават ће визију новог Града, простора “In Between”, између јавног и приватног, прогресивног и прагматичног, одрживог и експерименталног, неспутаног и освијештеног, између утопије и реалности.

НОВО КУРИКУЛУМ: DELTA PROJECT – СТУДИО РИЈЕКА
201314_M5.1_IvanRaskovic_ilustracija_oRE-EDIT
Фото: Реља Иванић

Курс М5А.1. – Студио:
КОНКУРС И (ИЛИ) СТВАРНОСТ: ТРИ ОД ПЕТ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Студио ставља акценат на значај архитектонског конкурса као најбољег начина за избор решења за будуће просторе од значаја. Полази се од тезе да архитектонски јавни конкурс представља најбољи пут до избора за одређену идеју по којој се изводи објекат или урбана целина од општег значаја.
Са обзиром на посебност конкурсног рада као форме идејног архитектонског решења у односу на друге облике репрезентације архитектонског пројекта, циљ наставе у студију је да истицањем оваквих посебности и нагласком на активну позицију архитектонског пројекта као конкурсног рада истражи могућности имплементације у даље фазе архитектонског пројекта.
Циљ наставе је и упознавање студената са процедуром дефинисања програмских захтева, као и израдом идејног конкурсног решења. Замишљено је да студенти у првој фази (месец дана) учествују у раду на изради пројектног задатка и конкурсног програма (два студија конципирају два конкурса).
Након прве фазе студенти раде идејна решења за конкурс који су конципирали студенти из студија другог наставника. На овај начин студенти се упознају са свим фазама, проблемима и процедурама архитектонског јавног конкурса, односно ставља се акценат на разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају у обзир друштвене и социјалне факторе.

НОВО КУРИКУЛУМ: КОНКУРС И (ИЛИ) СТВАРНОСТ: ТРИ ОД ПЕТ

201314_M5.1A_vesna-cagic-milosevic_ilustracija_o.jpg

Курс М5А.1. – Студио:
КРЕИРАЊЕ АТМОСФЕРЕ – АРХИТЕКТУРА ЈАВНИХ ПРОСТОРА ГРАДА
ТАНГЕНЦИЈАЛНИ / САСТАВНИ ДЕО ТРГА РЕПУБЛИКЕ – простор оивичен улицама: Француска, Браће Југовића, Македонска и Трг Републике

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент

Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима са циљем дефинисања физиономије и креирања нове атмосфере једне од најзначајнијих амбијенталних целина у централној зони града.
Садржаји су по избору из тематске јавних архитектонских објеката и простора: објекти културе, спектакла, туризма, угоститељства – галерије, центри културе, медијатеке, инфо центри са комплеметарним садржајима и други отворени / затворени, урбани, активни, комуникативни простори
Радом на пројкету студент развија критички однос према архитектонским парадигмама, разумевањем и анализом простора савременог урбаног живота и уочавањем карактеристика измењеног односа места и свакодневних активности, афирмацијом потенцијала простора.
Вештина да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни модел трансформације.

НОВО КУРИКУЛУМ: КРЕИРАЊЕ АТМОСФЕРЕ – АРХИТЕКТУРА ЈАВНИХ ПРОСТОРА ГРАДА
201314_M5.1_Ivan-Kucina_otvoreno-polje@ivan-sosicg_o
Отворено поље
Фото: Иван Шошић

Курс М5А.1. – Студио:
ОТВОРЕНО ПОЉЕ

Наставник:
мр Иван Куцина, доцент

Пројектовати самодрживо аутономно насеље за привремени боравак, рад, разговоре и јавне презентације на отвореном пољу величине пола хектара у селу Стојник испод Космаја. Предвидети куће за свакодневни живот људи различитих интресовања који ту привремено бораве, за производњу хране, за рад и образовање, за размену мишљења и договарање, за стварање уметничких и архитектонскиг дела, за одвијање културних програма, за одмор и играње, капацитете производњу обновљиве енергије, за самоодржавање насеља и рециклажу отпада. Социјалне и техничке иновације се подразумевају. Куће треба да буду пројектоване тако да њихови корисници могу сами да их направе. Свака група која ту привремено борави прави нешто што ће користити и њима и онима који долазе после њих. Насеље тако расте постепено надоградњом нових садржаја на постојеће. Грађење насеља на отвореном пољу прдставља свакодневни ритуал у коме се кроз колективни градитељски чин испитује границе слободе појединца и истовремено смисао заједничког деловања.

Отворено поље је имање архитекте Ивана Шошића сат времена вожње од Београда. Поред тога што физички постоји, отворено поље у менталном смислу представља почетну тачку пројекта чија је намера да непрекиндо доприноси очувању и увећању заједничких вредности непосредног окружења као и света у целини. То ће се радити тако што ће се у наредним годнама на њему окупљати различити људи – студенти, професори, стручњаци из разних области, архитекте, уметници, инжењери, занатлије, филозофи, теоретичари, културни и друштвени радници, ентузијасте, ствараоци и градитељи да би се посветили извесно време заједничком послу, разговорима, учењу и раду током којих ће развијати нова сазнања и стварати дела која ће омогућити да се такви сусрети непрекидно трају. Одрживим развојем који је заснован на добровољном раду појединаца за општу корист, на очувању природних ресурса и на паметном трошењу енергије, отворено поље ће се током деценија претварати у аутономно насеље за привремени боравак, рад, договарање и јавне манифестације трансдисциплинарне заједнице несебичних људи посвећених стварању јавног добра.

Циљ овог семестралног пројета је да започне овај процес. Група студената која одабере да му се посвети радиће истовремено на различитим нивоима пројекта – на елементарном нивоу, учествовањем на design&build радионицма на имању у Стојнику они ће стварати основне услове за привремени боравак, док ће на експерименталном нивоу осмишљавати пројекат будућег насеља које ће настатајати током одвијања пројекта.
Пројекат Отворено поље представља истраживање могућности одрживе изградње која подразумева одговорни и стваралачки однос према природном, друштвеном и менталном окружењу. Циљ наставе је да студенти схвате процес грађења као комплексни чин у коме су критички однос према окружењу и стварање нових вредности неодвојиви, и да прихвате процес учења као прилику да преиспитају и унапреде сопствени однос према животу.

НОВО КУРИКУЛУМ: ОТВОРЕНО ПОЉЕ
201314_M5.1_Milan-Vujovic_ilustracija_o
Rene Magritte, La Clarividencia (видовитост), 1936.

Курс М5А.1. – Студио:
ПАВИЉОН АФ

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Предложени задатак за Студио пројекат М.5 је посвећен решавању проблема излагања, презентације, архивирања и обраде материјала који сведочи о раду Архитектонског факултета; студентских пројеката, задатака, испита, модела, макета, радионица и других садржаја. Архитектонски факултет има реалну потребу за формирањем и оспособљавањем простора који би служио презентацији и промоцији студентског рада и активности које се на факултету дешавају. Такав простор био би формиран у виду галерије, павиљона или архива са адекватном опремом, претећим садржајима и са достојним архитектонским и естетским особинама које би биле последица пројектантског и стратешког промишљања.
Полазећи од утопијске претпоставке да би било могуће саградити објекат (Павиљон АФ) који би служио поменутој сврси (излагање и чување студентских пројеката), у задатку се очекује да се креативно одговори на постављени проблем. У зони приобаља, на левој обали Саве (Ушће), потребно је урадити архитектонски пројекат Павиљона архитектуре (Архитектонског факултета)
Од кандидата се очекује активан рад на проналажењу праве мере и адекватног архитектонског израза за предложени програм. Потребно је истражити на концептуалном нивоу све просторне, програмске и контекстуалне утицаје и, као завршни резултат, понудити архитектонски пројекат у адекватној форми.
Обзиром на релативну отвореност задате теме у домену архитектонске типологије, могућа су, и пожељна, истраживања концепсијских искорака у погледу генерисања композиционих, структуралних и естетских особина објекта. Све то биће лакше остварено уз примену традиционалних пројектантских алата али, такође, и уз пожељно истраживање и примену алтернативних, савремених приступа архитектонском пројектовању.

http://studioprojekatmv.wordpress.com/

НОВО КУРИКУЛУМ: ПАВИЉОН АФ

1314_M5.1_VMilenkovic_ilustracija_o

Курс М5А.1. – Студио:
ПЛАТФОРМА – ОДЛАЗАК НА КОНЦЕРТ – ХЕЛИОДРОМ 40.6500°N 22.9000°E

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Циљ наставе је развијање способности за пројектовање савремене архитектонске слике простора и времена програмски дисперзне свакодневице, као полазишта за њено поливалентно тумачење. Ради се о пројекцији идеје о животу у метрополи цивилизацијски надмодерних тема антрополошког окружења еколошке и технолошке орјентације. Пројектом се доказује разумевање потенцијала ’нове’ или ’друге’ реалности за чију је стилску парадигму изабран хелиодром, или филозофско-естетско узлетање ка утопијској реалности, према Џереми Тилу, архитектонски кадар његове истовремене снаге и слабости, према Винсенту Москоу, док се веза са свакодневицом задржава пројектантским тумачењем просторне појавности платформе (рефлексије на Мишела Уелбека) утилитарне културно-туристичке, односно уметничко-стилске вредности. Одређење локације дато је географском ширином и дужином дестинације.

КУРИКУЛУМ: ПЛАТФОРМА – ОДЛАЗАК НА КОНЦЕРТ – ХЕЛИОДРОМ 40.6500°N 22.9000°E

201314_M5.1_Milan-Djuric_ilustracija_o

Урбана ситуација
Фото: Реља Иванић, http://www.superprostor.com

Курс М5А.1. – Студио:
СТВАРНОСТ И (ИЛИ) КОНКУРС: ТРИ ОД ПЕТ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Студио ставља акценат на значај архитектонског конкурса као најбољег начина за избор решења за будуће просторе од значаја. Полази се од тезе да архитектонски јавни конкурс представља најбољи пут до избора за одређену идеју по којој се изводи објекат или урбана целина од општег значаја.
Са обзиром на посебност конкурсног рада као форме идејног архитектонског решења у односу на друге облике репрезентације архитектонског пројекта, циљ наставе у студију је да истицањем оваквих посебности и нагласком на активну позицију архитектонског пројекта као конкурсног рада истражи могућности имплементације у даље фазе архитектонског пројекта.
Циљ наставе је и упознавање студената са процедуром дефинисања програмских захтева, као и израдом идејног конкурсног решења. Замишљено је да студенти у првој фази (месец дана) учествују у раду на изради пројектног задатка и конкурсног програма (два студија конципирају два конкурса).
Након прве фазе студенти раде идејна решења за конкурс који су конципирали студенти из студија другог наставника. На овај начин студенти се упознају са свим фазама, проблемима и процедурама архитектонског јавног конкурса, односно ставља се акценат на разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају у обзир друштвене и социјалне факторе.

НОВО КУРИКУЛУМ: СТВАРНОСТ И (ИЛИ) КОНКУРС: ТРИ ОД ПЕТ

cube_08-Mark-Dorf-Environmental-Occupations_o

Извор: http://mdorf.com

Курс М5А.1. – Студио:
ТРАГОВИ У ПРЕДЕЛУ _ СИНХРОНИЗАЦИЈА АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Редефинисање односа архитектуре и природног предела кроз истраживање програма за уметничку колонију. Очекује се просторно и програмско преиспитивање наведеног односа кроз изналажење нових образаца умрежавања човека и природе.

НОВО КУРИКУЛУМ: ТРАГОВИ У ПРЕДЕЛУ _ СИНХРОНИЗАЦИЈА АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ