УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте III године ОАСА 2015/16 (12.02.2016)
Коначан списак студената:
Курс 17.2. – Изборни предмет 2

Модул 17 – Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама, и уз претходно одобрење Продекана за наставу.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна посебна предзнања већ одговарајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул: Курс 17.2. – Изборни предмет 2, 3 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2014/15.

201516_17.2_IP2_Milenkovic

Dr Bradley Starkey – Levitating Architecture 1, Кент, 2005 | Извор фотографије

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
АНАТОМИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ МОДЕЛА

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Анатомија архитектонског модела бави се пречишћавањем и консолидацијом претходно стеченог знања кроз експеримент. Усредсређивањем на развој вештине архитектонског моделовања, истражујемо сложену појавност архитектонског модела и разумевање његове употребне вредности у поступку пројектовања.

КУРИКУЛУМ: АНАТОМИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ МОДЕЛА
201415_OASA_17.2_IP_R.Korica_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ГРАДУ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Настава на предмету првенствено се односи на упознавање студената са основним урбанистичким појмовима и параметрима у процесу утврђивања тржишне вредности и исплативости инвестирања у изградњу на одређеној локацији у свету и на домаћем тржишту. Разматра се актуелна економска, али и планерска пракса. Предмет има за циљ да објективно и рационално објасни методе за процену предности и слабости инвестирања у изградњу на одређеној локацији, кроз пружање како теоријског, тако и практичног знања из области урбанистичког планирања и економије.

КУРИКУЛУМ: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ГРАДУ

1314_17.2_Zikica-Tekic_ilustracija_o

Просторна структура вишенаменске спортске хале у Панчеву, од лепљеног ламелираног дрвета, распона 61 м. | Фото: др Жикица Текић

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

Наставник:
др Жикица Текић, ванредни професор

Предметом су обухваћени проблеми пројектовања конструкција објеката од лепљеног ламелираног дрвета, са аспекта свеукупне оптимизације. Инсистира се на симбиози рада архитекте пројектанта и конструктора, на пројектовању објекта у дрвету. Основни принципи таквог рада се анализирају на одабраним примерима из архитектонске праксе. Студентима се, кроз циклус предавања, презентује технологија лепљеног ламелираног дрвета. У склопу предавања, кроз приказ бројних примера реализованих објеката, студентима се презентује широко поље примене конструкција од лепљеног ламелираног дрвета, у архитектонском конструктерству. Савремени токови у данашњем градитељству су одредили посебну улогу пројектанта конструктивног система, од кога се очекује свеобухватна анализа функционалних захтева, обликовних решења, економских услова, при избору материјала за елементе конструктивног система. Објекти остварени у овој технологији, решавањем система конструктивног склопа, добијају и у највећем делу дефинисану архитектуру унутрашњег простора. Обликовање унутрашњег простора мора бити унапред решено у комбинацији са конструктивним системом, јер сваки па и најмањи технички детаљ везе, детаљ ослонца или неопходни спрег за укрућење, може имати изванредан утицај на коначни утисак који стиче корисник објекта.

КУРИКУЛУМ: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

201415_17.2_IP_G.VukovicNikolic_o

Илустрација Гордане Вуковић-Николић

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

Циљ предмета је подстицање развоја креативности студената архитектуре лингвистичким методама.

КУРИКУЛУМ: КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

201516_17.2_IP2_Djukic

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕ-ДИЗАЈНА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и реконструкције, са посебним освртом на непосредно пешачко окружење. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету Oбликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре.

КУРИКУЛУМ: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕ-ДИЗАЈНА

201415_17.2_IP_D.Stamenovic_o

Аутор фотографије: арх. Драган Стаменовић

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ – ТРЖНИ ЦЕНТРИ И ЊИХОВА (Р)ЕВОЛУЦИЈА

Наставник:
арх. Драган Стаменовић, доцент

Тематска област наставе односи се на аспекте програма, структуре и функционалних решења сложених трговачких објеката, као посебне типолошке групе у оквиру јавних градских садржаја, који континуално утичу на битне програмске и просторне одлике урбаног ткива. Еволуција типолошких модела трговачких објеката, у свом савременом изразу, обухвата проширење њихове основне функције и синтезу са бројним садржајима који као резултат имају широку палету разноврсних архитектонско-урбанистичких решења.

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања из области која се односи на планирање и пројектовање објеката трговине као једног од типолошких модела у оквиру групе јавних објеката.

Теоретска настава је организована кроз предавања и дискусије у склопу теме која се обрађује. Током рада на изборном предмету студенти се опредељују за једну од тема која ће бити предмет истраживања и израде завршног рада.

Тежиште студентског задатка везано је за истраживања у оквиру ове тематске области, рада на анализи, тумачењу и програмско-просторној провери претпостављеног модела (решења) на конкретној локацији, по избору.

КУРИКУЛУМ: ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ – ТРЖНИ ЦЕНТРИ И ЊИХОВА (Р)ЕВОЛУЦИЈА

201516_17.2_IP2_Petrusevski

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

Наставници:
др Љиљана Петрушевски, редовни професор
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

Упознавање студената са методама и алатима за параметарско моделовање комплексне архитектонске геометрије. Теоријска настава повезује се са применом у актуелном пројекту, при чему се користе параметарски системи из савремене праксе у сарадњи са немачком фирмом Schüco (Schüco Parametric System).

КУРИКУЛУМ: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

201516_17.2_IP2_Maksimovic

Oscar Tusquets Blanca, Toledo метро станица, Напуљ, Италија | Извор фотографије

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА: НЕМЕСТА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Тема овог изборног предмета усмерена је на архитектонски третман градских простора која у традиционалном погледу немају препознат идентитет. Француски антрополог Марк Оже ове просторе је назвао „неместа“ дефинишући њихов карактер као антипод традиционалном појму „места“. Њихова одредница је везана за одлике (актуелне) савремености и укључује разнородне појавности: аутопут, аеродром, станични терминал, супермаркет, шопинг мол, подземне станице и пролазе, сервисну станицу, бензинску пумпу, паркинг…

Теоријска настава осмишљења је да кроз предавања и дискусије успостави оквир за критичко преиспитивање конципирања и пројектовања наведених простора. У оквиру наставе од студената се очекује самосталан избор конкретне пројектантске теме и одговарајуће локације за рад у Београду. На основу теоретских поставки, студент конципира „мали пројекат“ виђен као просторна интервенција у конкретним условима изабране локације. Интервенција може да буде схваћена као редизајн постојећих простора (објеката), као комплементарна просторна допуна или потпуно нова архитектонска концепција.

КУРИКУЛУМ: ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА: НЕМЕСТА

201516_17.2_IP2_Ribar

Кућа у Кали Басину, Мађарска | Извор фотографије: Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – СТАНОВАЊЕ НА СЕЛУ

Наставник:
др Милорад Рибар, редовни професор

Стицање теоретских и практичних знања студената у области планирања и пројектовања простора приватног карактера у руралним срединама, имајући у виду могући однос живота и рада (пољопривредно, мешовито и непољопривредно становништво). Настава је конципирана тако, да унапреди способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских проблема стамбених садржаја у сеоским насељима, поштујући посебности њихове организације у различитим окружењима и просторним ситуацијама.

Сврха наставе је и развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима са пејзажном ликовношћу, и подизање нивоа заинтересованости студената за стручно деловање у условно мање атрактивним окружењима, у циљу формирања сопствених стваралачких оквира, ослобођених утицаја помодних, краткотрајних и тржишно – комерционалних тенденција.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – СТАНОВАЊЕ НА СЕЛУ