УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
II година – 4. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А26 МАСА-А24021

МАСТЕР ТЕЗА

А27 МАСА-А24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

А28 МАСА-А24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

01
E-CALL: ВАТРОГАСНА СТАНИЦА

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Тематски оквир: Објекти специјалне намене: ватрогасна станица
Просторни оквир: Дорћол-Памучни комбинат (Поенкареова, Деспота Стефана…)
Појмови: Инфраструктура, умрежавање, ванредна ситуација, евакуација, синхонизација

У задатом просторном оквиру урадити пројекат ватрогасне станице (центра за ванредне ситуације). Пројектом предвидети командно оперативни центар са дежурним службама и различитим припадајућим садржајима: од гараже-возног парка и центра за обуку и тренинг па све до простора намењених за одмор, рекреацију и образовање, музејских, сервисних, магацинскх и техничких простора. Савременим арх. средствима редефинисати традиционалне типолошке моделе специјализованих јавних објеката.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

02
ОБАЛЕ УМЕТНОСТИ ОСТРВА КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Створити предлог новог пејзажа уметности, пејзажа (бео)градских обала у стандарду савремених европских престоница. Истраживање међуодноса сврхе, функције, садржаја, форме и контекста представља припрему за пројектовање архитектонских артефаката уметности, развијањем теме у феномену савремених урбаних хибрида, примарно са уметничким садржајима: театри/сцене, филхармоније/опере, библиотеке/медијатеке, музеји/галерије, концертне сале (…ликовне уметности, перформанс арт, филм, дизајн, мода, музика, стрип, архитектура, …). Хибрид културе чини најмање један од наведених садржаја, а могуће је развити парове, тријаде и/или мега микс центре културе као тематске паркове.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

03
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Циљ мастер пројекта је унапређење и допуна знања и вештина стечених током студија, са практичном применом у комплексним и слојевитим градским условима, већих градских тема – потеза, целина. Дубљим истраживањем слојевитих контекстуалних утицаја и креативним приступом конкретним пројектним задацима, циљ је доћи до решења која унапређују градску слику и програмски оплемењују досадашње функције.

Тематски оквир задатка се базира на познавању и разумевању позиције коју наука заузима у данашњој свакодневници, са посебним освртом на промоцију и популаризацију науке, као важног конституента савременог друштва. Просторни оквир задатка се односи на подручје трга Славија, прецизније на угао улица Београдска и Краља Милана, познат под називом Митићева рупа.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-MILJKOVIC

Смедеревска тврђава | Виртуелни Музеј Дунава

04
НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР – вишенаменски градски комплекс културе

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тематски оквир пројекта је савремена економија културе као нови покретач градског развоја, као и улога спектакла у савременој култури и ревитализацији индустријског наслеђа. Сходно томе програм пројекта је вишенаменски комплекс који ће садржајима културе, услужним капацитетима, смештајним јединицама, рекреативним површинама и осталим комплементарним програмима чинити садржај НОВОГ ГРАДСКОГ ЕПИЦЕНТРА.

Просторни оквир Мастер пројекта је подручје смедеревског приобаља реке Дунав у непосредном окружењу Смедеревске тврђаве и индустријског наслеђа на тој локацији. Карактеристични градски маркери на широј локацији, историјски објекти и просторне индустријске и амбијенталне целине, су окосница просторно-програмске анализе, у циљу дефинисања индивидуалне теме и уже локације интервенције сваког студента.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

05
МЕМОРИЈАЛ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, редовни професор

Циљ задатка је разумевање односа између артефаката, пејзажа и корисника кроз реконцептуализацију идеје спомен парка. Однос размере, перцепције и композиције којим се стварају релације између вештачког и природног представљају полигон за дефинисање нових просторно-морфолошких типологија спомен парка, али и слојевитости архитектонског обликовања и производње значења у затеченом друштвено-културном контексту.

Тематски оквир се односи на преиспитивање модела савремености споменичке архитектуре и простора за њено редефинисање кроз формирање индивидуалног пројектантског приступа и разумевања повезаности меморије места, архитектуре пејзажа и колективног сећања.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-VASILJEVIC-TOMIC

Pina Bausch, Vollmond – Full moon, premiered 2006. | © Naoto Iijima

06
VOLLMOND: Видљив и невидљив простор_архитектура покрета / академија покрета

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Не занима ме толико како се људи крећу, колико оно шта их покреће”… Пина Бауш

Теоријско – програмско истраживање у оквиру теме односи се на савремене извођачке уметничке праксе (перформанс, дигитални перформанс, позориште, балет, хепенинг итд.) у контексту проширеног медија архитектуре. У процесу пројектовања архитектура се интерпретира не само као формално-програмски феномен већ као вишемедијски догађај, догађај јер се вишемедијска текстуална појавност архитектуре одиграва у временским интервалима конституисања индивидуалне и колективне свакодневице.

Поставља се питање, како би изгледала визуализација простора које тело обележава док се креће кроз простор? Програмски се успоставља простор као одговор на покрет, као сценски или вансценски израз или облик понашања који дефинише сложени однос телесног потенцијала и телесног понашања условљеног звуком, тишином, концептом итд.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-VIDENOVIC_opt

Долина Белог Тимока (Фото: А. Виденовић)

07
САВРЕМЕНЕ “ОАЗЕ”

Наставник:
др Александар Виденовић, ванредни професор

Истраживање представља проблематику лоцирања, програмирања, пројектовања и дизајнирања корисних, вишенаменских јавних садржаја, намењених функционалној подршци и програмском комплетирању специфичних локалитета у руралним просторима, градским ареалима, са израженијим натуралним и предеоним карактеристикама.

Тематски и локацијски оквир елемената истраживања: мастер тезе, пројекта и завршног рада јесте широки спектар програмских склопова који доприносе амбијенталности, а који се у програмском смислу ослањају на прихват, боравак и различиту анимацију посетилаца (визитора) на позицијама изузетних природних и створених вредности на мапама путовања.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-A24022-01-IASA-510012A-MASTER-VOJVODIC_opt

The Bartlett Book 2014, Bartlett School of Architecture | Xi Yao (Joyce) Chen Y3 ‘The Lakeshore Disclosure Hotel’

08
БЕОГРАДСКИ ТОКОВИ – ПРОСТОР НОВЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Завршни рад подразумева истраживачки приступ при формирању одговора на тему развоја Београда и његовог дуго планираног „силаска на реке“. Циљ рада представља иницирање аналитичког размишљања, развијања способности сагледавања карактера, особености и могућности унапређења београдског приобаља. Успостављањем критичког става према задатом контексту, кроз промишљање нових програмских и просторних могућности, дефинише се карактеристична зона у којој се интервенише.

Тежиште рада је на изналажењу одговора на актуелни друштвени и културолошки тренутак са циљем задовољењa потреба корисника простора и успостављања новог епицентра активности Београда. Иницирањем индивидуалних тема у оквиру задатог оквира, тежи се конципирању новог (ововременог) идентитета простора дефинисаног снажним наслеђем, али и савременим тенденцијама развоја градова.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-PROJEKAT-ZAVRSNI-RAD-A-VUJA

09
СИНТЕТИЧКИ КОНЦЕПТИ И УРБАНИ ФРАГМЕНТ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Разноврсност урбаног простора најчешће је сложенија од првобитних архитектонских, урбанистичких или политичких идеја о граду. Ако град одредимо као општу форму остварену процесима рационализације друштвених односа које доноси монетарни систем јасно је да манифестација архитектуре представља само један од многобројних процеса сталне обнове града.

Из овог угла, архитектуру можемо гледати као комплекс односа, релационе односе или као синтаксу простора. Анализирајући примере урбаних фрагмената, који носе специфичне особености и превазилазе намере архитектуре, концептуализујемо релативну сложеност и разноврсност градског живота и трудимо се да кроз урбани динамизам, уз стално лутање парадигми живота, створимо нови, могући и ангажовани језик простора.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

10
CINE CITTA 2.0

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Циљ мастер тезе јесте концептуализовање и пројектовање филозофске и естетске границе дисциплине архитектуре, проблематизујући савремене димензије простора (територије) и времена (као питање брзине). У свим овим процесима исцртавају се “нове карте” стварног архитектонског простора и пројектују нови сценарији будуће стварности.

Проблематизовање простора и времена посредством медијума и методологија “филма” који оживљава текст – слику поступком одузимања слике (кадрирање), отвара нова питања просторно-временског кадрирања у архитектури.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-MILENKOVIC

Извор фотографије: Oberon and Titania in Shakespeare’s “A Midsummer Night’s Dream”. Corbis via Getty Images / Getty Images

11
САН ЛЕТЊЕ НОЋИ . ПОЗОРИШТЕ . ПРИРОДНО ЈЕЗГРО БЕОГРАДА

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Циљ овог Мастер пројекта садржан је у намери да се интерактивност архитектуре и пејзажа концепцијски истражи. У питању је начелна отвореност архитектонске структуре ка формалној променљивости и програмској мобилности у корист видљивости њене природности. Живот архитектонског концепта испитује се у односу на естетику нове генеричности са једне и кинетичности структуре са друге стране. Програм позоришта се тако јавља у директном темтском и физичком контакту са небом, водом, тлом и зеленилом Великог ратног острва, Ушћа и Калемегдана, док се сновиђење именује пројектованим методом.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-MILETIC_opt

Извор фотографије: Lab photographed from a bird’s-eye view by Menno Aden

12
АРХИТЕКТУРА И /ИЛИ УТОПИЈА : пословни центри будућности

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Истраживање треба да омогући различита поља деловања и стратегије у којима је потребно преиспитати појам утопије и њених могућих сценарија у контексту савременог архитектонског пројектовања. Испитивањем односа између нових концепата пословања и њиховог комбиновања са другим функцијама одговорити на питање да ли формирање пословног комплекса будућности постаје реалност или остаје утопија.

Очекује се да након спроведеног истраживања, студенти испитају могућности формирања нових просторних структура на одабраној или предложеној локацији. …Пројектовање пословних функција у 21. веку подразумева истраживање савремених концепата пословања (co-working, desk-sharing, teleworking, hoteling…) и испитивање потенцијала њиховог комбиновања са другим функцијама, уз акценат на хибридност, колаборативност, флексибилност и отвореност и антиципирање будућих концепата и структура.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-PETROVIC

Бетонирање струге Љубљанице, 1934. | Фото: Петар Наглич

13
нова НАЦИОНАЛНА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА у Љубљани – архитектура која подстиче на размишљање

Наставник:
арх. Борислав Петровић, редовни професор

Тежиште истраживања јесте идеја о пројекту Националне универзитетске библиотеке у Љубљани, као центра за шири спектар културалних дешавања, уз тумачење и разумевање њене идејне основе, карактера и идентитета, на локацији која представља једно од значајнијих “места” у граду. Резултат је детаљан пројектни задатак који садржи одређујуће елементе релевантне за одабрану просторну и смисаону целину (урбанистичке параметре, очекиване садржаје, тражене површине, технолошке захтеве и др.), као и дефиницију очекивања и ефеката које кандидат сматра битним у циљном одређењу свог пројекта.

Теза мастер пројекта односи се на шири социо-културолошки контекст, као и поједине специфичне аспекте пројектовања, на основу којих се успоставља просторни и програмски став, у оквиру пројектног задатка.

У том смислу, у процес наставе укључиће се Маруша Зорец, професорка љубљанске школе, Урош Рустја, асистент, као и др.Душан Стојановић, дугогодишњи сарадник на нашем факултету.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-STOJANOVIC

Силиконска долина HBO, ТВ серија, интро | Извор: https://www.hbo.com/silicon-valley

14
“Coworking”: Заједнички радни простор Депо, Београд

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, ванредни професор

Појава простора за заједнички рад у Београду мења успостављене стандарде пројектовања објеката пословне намене, првенствено услед успостављања нових друштвених система и видова заједништва. Студенти ће имати задатак да анализирају нове и променљиве потребе пословних корисника и затим предложе нове просторне обрасце.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201415_M9_NFotiric_o

Фото © Bas Princen

15
ПРОИЗВОДЊА ГРАДА: Пост-индустријска фаза Дунавске улице

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, ванредни професор

Девастирана, пост-индустријска градска матрица која прати коридор железничке инфраструктуре којим је одређена невидљива наметнута граница раздвајања територије града у односу на водени ток Дунава постављена је као просторни оквир задатка, и то уз ток Дунавске улице. Антиципирајући разрешење саобраћајних токова железнице и транзитног теретног и другог саобраћаја у односу на градску матрицу Београда која инклинира ка обали Дунава, празнина која остаје отвара простор за промишљање нових програмских и просторних могућности ове линије београдског приобаља. Овакав просторни контекст високог урбанитета и густине, подразумева програмску хибридност.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

16
НОВО У СТАРОМ – Трансформација амбијента, Дорћол / Скадарлија

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тематски оквир Мастер рада је истраживање могућности (ре)контекстуализације и афирмације потенцијала локације бивших индустријских / сервисних / складишних комлекса, данас неактивних или привременим садржајима активираних простора, у урбаном ткиву Београда.

Тема рада је и преиспитивање архитектуре као дисциплине узрочно-последично везане за социо-економско-културолшке каратеристике амбијента у коме се одвија, а у контексту савременог друштва.

Просторни оквира за избор конретне локације је подручја Доњег Дорћола (укључујући и Дунавско приобаље) и Скадарлије.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад