УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 17 – Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама, и уз претходно одобрење Продекана за наставу.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна посебна предзнања већ одговарајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул: Курс 17.1. – Изборни предмет 1, 3 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија Архитектура – 2014/15.

G.Milosevic_ilustracija_o

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН

Наставник:
др Гордана Милошевић- Јевтић, доцент

Основна идеја предмета под општим радним насловом АРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН је упознавање појединих области античког градитељства кроз основне текстове из трактата Десет књига о архитектури (De Architectura libri decem), архитекте Витрувија, из друге половине 1. века пре наше ере. У интерактивном раду биће анализовани елементи његовог трактата са посебним освртом на доследну примену или одступање у време највећих градитељских подухвата у Римском царству, и са посебним освртом на далекосежнији утицај овог дела на ренесансне архитекте и теоретичаре архитектуре. Проучавање Витрувијевих препорука и њихова примена у ренесансној архитектури као и архитектури новог доба уопште, представља добру основу за будући рад на пројектовању применом пропорција, модула, симетрије и других препознатљивих елемента у савременој архитектури. Стечена специфична знања била би од непосредне користи будућим градитељима за правилно разумевање и описмењавање у области историјске и савремене архитектуре.

КУРИКУЛУМ: AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН ФОРМУЛАР: AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН

201415_17_1_IP_M.Ralevic_ilustracija_o

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
БУДУЋНОСТ ГРАДА

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Студенти ће истраживати теоретско-искуствене приступе, концепте и моделе БУДУЋНОСТИ ГРАДОВА (утопијски, идеални, футуристички…) из различитих периода настајања и развоја урбане цивилизације; кроз методску апаратуру откривања, разматрања и трасирања будућности града; и коришћење различитих техника и путева конципирања, моделовања и проицирања (развоја) ГРАДА У БУДУЋНОСТИ, непосредној, блиској или далекој…

КУРИКУЛУМ: БУДУЋНОСТ ГРАДА ФОРМУЛАР: БУДУЋНОСТ ГРАДА

201415_17_1_IP_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
ЕЛЕМЕНТИ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Ружа Окрајнов-Бајић, доцент

Циљ овог курса  је  темељније упознавање студената са могућностима примене армираног бетона  у савременим архитектонским објектима, кроз упознавање са правилима пројектовања и прорачуна армиранобетонских  конструкција.  Предавања ће студенте упознати са елементима конструкција који се обично изводе у армираном бетону.

Детаљније ће се проучавати обликовање и конструисање, прорачун и димензионисање, коначно детаљи армирања и извођења појединих армиранобетонских елемената конструкција.

Решени бројни примери биће објашњени да би студенти могли самостално да ураде своје задатке у оквиру елабората.

КУРИКУЛУМ: ЕЛЕМЕНТИ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ФОРМУЛАР: ЕЛЕМЕНТИ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

kurs_thumb_1 copy

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) на текстовима који су дескриптивног карактера, са темама везаним за конкретни контекст студија архитектуре на Архитектонском факултету БУ. Интегрисаним приступом настави развија се језичка способност слушања, читања, говорења и писања, али је примарни циљ да се аналитички обраде и рационализују разни типови тзв. „описног дискурса” у текстовима из архитектуре на енглеском језику.

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1 ФОРМУЛАР: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1

201415_17_1_IP_A.Djukic_ilustracija_o

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и рекоснтрукције, на бројне теме урбанистичке композиције потеза. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету обликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре, са посебним акцентом на градове Србије. Истраживање се спроводи на конкретном простору – полигну. Рад студената подразумева две целине: истраживачку и предлог интервенције.

КУРИКУЛУМ: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА ФОРМУЛАР: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

201415_17_1_IP_M.Glisic_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
ОГЛЕДИ ИЗ КОНСТРУКЦИЈА

Наставници:
др Милан Глишић, редовни професор
др Ружа Окрајнов-Бајић, доцент

Основни циљ наставе је да студенти науче принципе конструисања великих распона кровних конструкција спортских, изложбених и осталих јавних садржаја. У поступку наставе студенти треба да савладају основе логике формирања конструктивног концепта и преношења сила код конструкција великих распона.

КУРИКУЛУМ: ОГЛЕДИ ИЗ КОНСТРУКЦИЈА ФОРМУЛАР: ОГЛЕДИ ИЗ КОНСТРУКЦИЈА

201415_17_1_IP_M.Devetakovic_ilustracija_o

Крупањ после поплава, мај 2014. | Фото: М. Деветаковић

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET СТРАТЕГИЈЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА(КРУПАЊ)

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

Кроз овај курс студенти стичу способност идентификације различитих стратегија регенерације у области становања, анализе и валоризације њихових основних елемената, као и резултата појединих активности које имају утицаја на стамбене целине. Студенти такође раде на конкретном проблему креирања стратегије регенерације цтамбених целина након природних катастрофа и то на примеру Крупња, једног од градова у региону погођеног поплавама у мају 2014.  Део наставних активности одвија се на терену, у Крупњу, у току недеље намењене екскурзијама 13 – 17. октобра.

Настава се одвија у оквиру пројекта OIКONET у коме, поред студената и наставника са нашег факултета, учествују студенти  и наставници из Братиславе (Slovak University of Technology), Гренобла (University Pierre Mendès-France of Grenoble) и Волгограда (Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering) и UNHabitat-а.

Током рада биће примењена ИПИ методологија – интегративни, партиципативни, интердисциплинарни приступи регенерацији стамбених целина. Овај изборни предмет предлаже се студентима као тзв. вертикални изборни предмет који могу да прате студенти различитих година, а у овом случају студенти треће године радиће са студентима пете године у мешовитим групама (могуће формирање интернационалних група).

КУРИКУЛУМ: OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET СТРАТЕГИЈЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА(КРУПАЊ) ФОРМУЛАР: OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET СТРАТЕГИЈЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА(КРУПАЊ)

kurs_thumb_1 copy

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Упознавање са развојем просторних структура, савремених система и стремљењима у овој области. Оспособљавање за самосталну анализу карактеристика просторних структура и њихово пројектовање, применом дигиталних технологија. Индивидуални допринос студената изабраној теми у виду анализа и сугестије нових решења.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ ФОРМУЛАР: ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ

201415_17.1_IP_I.Rajkovic_ilustracija_o

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ / С_авремени П_ројектантски А_спекти  
САВРЕМЕНА КУЋА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, редовни професор

Циљ наставе је континуални развој пројектантских вештина, разумевање сложености савремене куће и њене променљивости у зависности од новонасталих потреба.

У оквиру наставе дефинишу се: основни појмови везани за рекреативне садржаје, кроз историјски преглед – развој идеје, анализом елемената простора – начин функционисања, кроз анализу примера – савремени приступ пројектовању.

Током семестра (кроз трансформацију познатог пројекта, јавне презентације и дискусије) се  практично примењују новостечена знања.

КУРИКУЛУМ: РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ / С_авремени П_ројектантски А_спекти ФОРМУЛАР: РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ / С_авремени П_ројектантски А_спекти

201415_17_1_IP_R.Korica_ilustracija_o

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
САОБРАЋАЈ У ГРАДУ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

кретање – повезаност – саобраћај – инфраструктура – град

Циљ наставе на овом предмету је упознавање студената са основним карактеристикама, начином функционисања и планирања саобраћаја у граду кроз сагледавање стања саобраћајне инфраструктуре, карактеристика и параметара који је одређују (природни и створени), са посебаним освртом на немоторизовани и јавни градски саобраћај.

Кроз интерактивну наставу и мултимедијална предавања студенти ће се упознати са различитим саобраћајним решењима и концептима и на тај начин увидети значај адекватног одвијања и развоја саобраћаја за нормално функционисање градова. Саобраћај, односно мрежа саобраћајница директно утиче на физичку структуру самог града, али и доступност садржаја и распоред функција, па самим тим диктира темпо и начин живота у граду, омогућавајући несметано одвијање економских и друштвених активности. Главни правци развоја саобраћаја у ближој будућности биће усмерени на проширење, унапређење и осавремењивање капацитета већ постојећих система, пре свега у погледу брзине, и квалитета, удобности и еколошке одрживости.

Задатак студента чине израда презентације, активно учествовање у дискусијама, израда и усмена одбрана семинарског рада. Вреднују се систематичност, креативност, истраживачки рад, способност комуникације и презентације, као и правилна употреба извора, односно обавезне и препоручене литературе.

КУРИКУЛУМ: САОБРАЋАЈ У ГРАДУ ФОРМУЛАР: САОБРАЋАЈ У ГРАДУ

201415_17_1_IP_Z.Djukanovic_J.Zivkovic_ilustracija_o

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – МЕМОРИЈА ГРАДА

Наставници:
арх. Зоран Ђукановић, доцент
мр Јелена Живковић, доцент

Циљ програма „Уметност у јавним градским просторима, Public Art & Public Space“ је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације уметничких пројеката у јавним просторима који се остварује интердисциплинарним деловањем уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим облицима учешћа јавности и локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације.

Задатак студената је да изаберу, презентују, анализирају један специфичан феномен из ширег поља урбане меморије, односно меморије града, те да понуде контекстуално-специфичан пројекат микро интервенције Public Art-а у изабраном јавном градском простору.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – МЕМОРИЈА ГРАДА ФОРМУЛАР: УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – МЕМОРИЈА ГРАДА