УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за МАСА-12050 (ИАСА-48050) МАСИУ-12060: ИП 2 – АТ

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
13 МАСА-12050

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12050-01: Савремене фасаде и кровови (МАСИУ-12060-АТ-01)
2. МАСА-12050-02: Архитектура: пројекат, објекат, детаљ (МАСИУ-12060-АТ-02)
3. МАСА-12050-03: Осветљење у архитектури 2 (МАСИУ-12060-АТ-03)
4. МАСА-12050-04: Зелена градња – поуке прошлости (МАСИУ-12060-АТ-04)
5. МАСА-12050-05: Smart recycling-куће од рециклираног материјала (МАСИУ-12060-АТ-05)
6. МАСА-12050-06: Одржавање објеката и управљање (МАСИУ-12060-АТ-06)
7. МАСА-12050-07: Конструктивни системи у дрвету (МАСИУ-12060-АТ-07)
8. МАСА-12050-08: Пројектовање дрвених конструкција (МАСИУ-12060-АТ-08)
9. МАСА-12050-09: Основи савремене технологије бетона (МАСИУ-12060-АТ-09)
10. МАСА-12050-10: Архитектура савремених челичних конструкција (МАСИУ-12060-АТ-10)
11. МАСА-12050-11: Еволуција градитељских принципа у стамбеној архитектури Србије (МАСИУ-12060-АТ-11)

Листа изборних предмета:

MASA-12050-01-SAVREMENE-FASADE-I-KROVOVI_FOTO_ALEKSANDRA-KRSTIC_opt

MyZeil Shopping Centre, Frankfurt, Nemačka | Фото: др Александра Крстић-Фурунџић,

МАСА-12050-01 (ИАСА-48050-01) – МАСИУ-12060-АТ-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима пројектовања и извођења омотача објеката, са акцентом на енергетској ефикасности. Упознају се потенцијали нових технологија материјализације архитектонских објеката, од концепта до детаља. Предмет излагања су унапређене технологије облагања и застакљења, концепти и техничка решења фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

201819_MASA-12050-02-IASA-48050-02-ARHITEKTURA-PROJEKAT-OBJEKAT-DETALJ_opt

Фото: Драган Марчетић

МАСА-12050-02 (ИАСА-48050-02) – МАСИУ-12060-АТ-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
АРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ, ОБЈЕКАТ, ДЕТАЉ

Наставник:
арх. Драган Марчетић, ванредни професор

Упознавање са терминологијом, принципима, елементима материјализације и проблемским ситуацијама у пројектовању и извођењу архитектонског дела. Увођење у анализу, сагледавање и доношење закључака на основу естетских, технолошких захтева и карактеристика архитектонског дела. Информисаност, сагледљивост и спремност студената да у практичном смислу кроз систем наставе унапреде своје бављење архитектонским пројектовањем, како кроз естетски и пројектантски аспект, тако и кроз технолошки и извођачки аспект настајања архитектонског дела. Успостављање и анализа веза између пројекта, објекта и детаља.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ, ОБЈЕКАТ, ДЕТАЉ

201617_12050-03_OSVETLJENJE-U-ARHITEKTURI-2_o

МАСА-12050-03 (ИАСА-48050-03) – МАСИУ-12060-АТ-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 2

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Осветљење у великој мери доприноси утиску који оставља град. Све већи број осветљених улица, амбијената и објеката захтева и одређену координацију како би град ноћу деловао привлачно. У оквиру предмета ће се анализирати значај мастерплана осветљења који се огледа у потреби да се функционалним, амбијенталним и архитектонским осветљењем обезбеди сигуран и пријатан урбани простор. Због све чешће појаве светлосног загађења анализираће се и могућности и ограничења за примену светлосних инсталација и динамичног осветљења.

КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 2

201718_MASA-12050-04-IASA-48050-04-ZELENA-GRADNJA-POUKE-PROSLOSTI

Фото: др Ана Радивојевић

МАСА-12050-04 (ИАСА-48050-04) – МАСИУ-12060-АТ-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ЗЕЛЕНА ГРАДЊА – ПОУКЕ ПРОШЛОСТИ

Наставник:
др Ана Радивојевић, ванредни професор

Разумевање концепта зелене градње и успостављање историјског оквира оваквог начина грађења. Анализирање елемената историјске и традиционалне архитектуре кроз призму једног од савремених концепата пројектовања и грађења – концепта зелене архитектуре, треба да допринесе да студент успостави брижљивији однос према градитељском наслеђу, као и већем степену његовог поштовања и уважавања.

КУРИКУЛУМ: ЗЕЛЕНА ГРАДЊА – ПОУКЕ ПРОШЛОСТИ

МАСА-12050-05 (ИАСА-48050-05) – МАСИУ-12060-АТ-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
SMART RECYCLING – КУЋЕ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА

Наставник:
др Будимир Судимац, доцент

Основа рада на изборном предмету је упознавање студената са савременим токовима пројектовања и реализације архитектонских објеката од рециклираног материјала. Рециклажа је енергетски интензиван процес који утиче на смањење укупно потребне количине енергије у животном циклусу објекта. Настава у оквиру изборног предмета има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја и гостујућа предавања, упозна са системима рециклаже, начином употребе рециклираних материјала и основним принципима пројектовања. Рециклирани материјали и пројектантски захтеви третираће се као део целовитог процеса енергетске оптимизације архитектонског објекта унутар кога технолошки развој и развој свести о неопходности употребе рециклираних материјала омогућава коришћење потенцијала материјала добијених на овај начин.

КУРИКУЛУМ: SMART RECYCLING – КУЋЕ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА

201415-MASA-12050-06-ODRZAVANJE-OBJEKATA-I-UPRAVLJANJE

Earthbounder – Blue Ball Machine

МАСА-12050-06 (ИАСА-48050-06) – МАСИУ-12060-АТ-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ

Наставник:
др Милан Радојевић, доцент

Формирање пројекта одржавања (упутства и процедуре) за зграду Техничких факултета у Београду. Анализа и препоруке за побољшање и унапређење процеса одржавања за изабрани пример.

КУРИКУЛУМ: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ

201819_MASA-12050-07-IASA-48050-07-KONSTRUKTIVNI-SISTEMI-U-DRVETU_opt

Winter Garden, Sheffield | Извор фотографије

МАСА-12050-07 (ИАСА-48050-07) – МАСИУ-12060-АТ-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

Наставник:
др Жикица Текић, ванредни професор

Предметом су обухваћени проблеми пројектовања конструкција објеката од лепљеног ламелираног дрвета, са аспекта свеукупне оптимизације. Инсистира се на симбиози рада архитекте пројектанта и конструктора, на пројектовању објекта у дрвету. Основни принципи таквог рада се анализирају на одабраним примерима из архитектонске праксе. Студентима се, кроз циклус предавања, презентује технологија лепљеног ламелираног дрвета. У склопу предавања, кроз приказ бројних примера реализованих објеката, студентима се презентује широко поље примене конструкција од лепљеног ламелираног дрвета, у архитектонском конструктерству.

КУРИКУЛУМ: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

MASA-12050-08-PROJEKTOVANJE-DRVENIH-KONSTRUKCIJA_opt

Фото: др Ненад Шекуларац

МАСА-12050-08 (ИАСА-48050-08) – МАСИУ-12060-АТ-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Циљ наставе је усавршавање студената у области пројектовања и димензионисања дрвених конструкција архитектонских објеката, са посебним освртом на дрвене решеткасте носаче. Овај предмет намењен је студентима који су у досадашњем раду стекли основна знања из области пројектовања и прорачуна дрвених конструкција архитектонских објеката. У току рада на овом предмету повећаће се обим знања из области архитектонског конструктерства.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА

201415_MASA_12050_09_OSNOVI-SAVREMENE-TEHNOLOGIJE-BETONA_opt

Фото: др Ружа Окрајинов Бајић

МАСА-12050-09 (ИАСА-48050-09) – МАСИУ-12060-АТ-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА

Наставник:
др Ружа Окрајинов Бајић, доцент

Нове технологије у пројектовању и производњи бетона отварају неочекиване могућности при извођењу архитектонских објеката. Циљ овог курса је упознавање студената са савременим технолошким поступцима при примени бетона у архитектонским објектима. Овим се омогућава пуна сарадња архитекте пројектанта, конструктера и извођача радова.

КУРИКУЛУМ: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА

201819_MASA-12050-10-IASA-48050-10-ARH-SAVREMENIH-CELICNIH-KONSTRUKCIJA_opt

Аутор фотографије: арх. Јефто Терзовић

МАСА-12050-10 (ИАСА-48050-10) – МАСИУ-12060-АТ-10: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
АРХИТЕКТУРА САВРЕМЕНИХ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
арх. Јефто Терзовић, доцент

Упознавање са начелима дизајна савремених челичних конструкција изложених у простору. Истраживање принципа естетизације челика у архитектури. Анализа скуплторалности конструктивног челика. Архитектоника металне структуре – обликовање појединачних елемената и склопова конструкције, дизајн веза.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА САВРЕМЕНИХ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА

201819_MASA-12050-11-IASA-48050-11-EVOLUCIJA-GRADITELJSKIH-PRINCIPA-U-STAMB-ARH-SRBIJE_opt

Извор фотографије: Ристановић, В. Нови Београд градитељски подухват века, 274

МАСА-12050-11 (ИАСА-48050-11) – МАСИУ-12060-АТ-11: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ЕВОЛУЦИЈА ГРАДИТЕЉСКИХ ПРИНЦИПА У СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ СРБИЈЕ

Наставник:
др Љиљана Ђукановић, доцент

Циљ предмета је упознавање студената са еволуцијом градитељских идеја, променама у примени материјала и конструктивних принципа, развојем и унапређењем техника грађења у стамбеној изградњи на тлу Србије. Разумевањем поука прошлости, како у примени одређених градитељских принципа, тако и могућности примене појединих материјала, студент стиче знања о структури и карактеристикама изграђеног стамбеног фонда, што су неопходна предзнања за успостављање адекватног става у домену његовог очувања кроз процесе одржавања, реконструкције и унапређења квалитета живота у њима.

КУРИКУЛУМ: ЕВОЛУЦИЈА ГРАДИТЕЉСКИХ ПРИНЦИПА У СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ СРБИЈЕ