УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-11030: ИП1 – А (ИАСА-47030, МАСИУ-11060-А) – спискови по салама

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
03 МАСА-11030

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11030-01: Спорт и простор
2. МАСА-11030-02: Напуштени простори у савременом граду (МАСИУ-11060-А-02)
3. МАСА-11030-03: Хумана екологија – простор и здравље
4. МАСА-11030-04: Пројектовање у руралним подручјима 2 (МАСИУ-11060-А-04)
5. МАСА-11030-05: Уметникова књига (МАСИУ-11060-А-05)
6. МАСА-11030-06: Енглески за архитекте 2 (МАСИУ-11060-А-06)
7. МАСА-11030-07: Параметарско пројектовање (МАСИУ-11060-А-07)
8. МАСА-11030-08: Дигитална анимација 1
9. МАСА-11030-09: Правосудни објекти (МАСИУ-11060-А-09)
10. МАСА-11030-10: Рекреативни садржаји – савремени пројектантски аспекти (МАСИУ-11060-А-10)
11. МАСА-11030-11: Простори сениора и људи са посебним потребама (МАСИУ-11060-А-11)
12. МАСА-11030-12: Архитектура територије (МАСИУ-11060-А-12)

Листа изборних предмета:

МАСА-11030-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-02):
НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Разумевање сложености феномена напуштених простора у граду, те испитивање потенцијала њихове трансформације. Напуштени простори посматрају се са урбанистичког, архитектонског, културно-историјског и друштвено-економског становишта, а потенцијал њихове трансформације кроз оквир савремене свакодневице.

КУРИКУЛУМ: НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ

201819_MASA-11030-04-IASA-47030-04-PROJEKTOVANJE-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-2_o

Bazaltbor Winery – Badacsony – Детаљ: мотив винове лозе на фасадним панелима | Извор: Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

МАСА-11030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-04):
ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2
ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

Наставник:
др Александар Виденовић, ванредни професор

Унапређење способности студената у области решавања урбанистичких и архитектонских проблема у пројектовању пољопривредних објеката различитих врста и намена, у сеоским насељима и градским ареалима. Развијање сналажљивости студената у погледу уклапања технолошко захтевних садржаја у природна окружења са наглашеном амбијенталношћу.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2

201819_MASA-11030-05-UMETNIKOVA-KNJIGA_o

R.H.Quaytman – An evening, Chapter 32, 2017 – Фотографија из уметникове књиге

МАСА-11030-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-05):
УМЕТНИКОВА КЊИГА

Наставник:
др Мариела Цветић, ванредни професор

“Уметникова књига” је изборни предмет чији је основни циљ да се студенти упознају са специфичном уметничком формом – уметниковом књигом – њеним историјатом и настанком, те да је и сами креирају као посебан ауторски концепт. Садржај наставе чине теоријска проучавања ове уметничке форме, посебно као идеје и као визуелне форме.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНИКОВА КЊИГА

201516_MASA-11030-06-ENGLESKI-ZA-ARHITEKTE-2_o

Илустрација: др Гордана Вуковић-Николић

МАСА-11030-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-06):
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, ванредни професор

Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) у новој комуникативној стратегији названој причање прича – storytelling.

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2

201617_MASA-11030-07-PARAMETARSKO-PROJEKTOVANJE

Параметарско моделовање 2014/15, студентски радови

МАСА-11030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-07):
ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

Наставник:
др Мирјана Деветаковић, доцент

Основни принципи параметризације и параметарског моделовања архитектонске форме, у оквиру овог курса, презентовани су у комбинацији софтвера Rhino 3D и његовог додатка Grasshopper. Кроз серију практичних задатака, студенти ће савладати базичне технике програмирања помоћу визуелног програмског едитора, као и припрему модела за штампу.

КУРИКУЛУМ: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

201718_MASA-11030-09-PRAVOSUDNI-OBJEKTI_o

Суђење у току, 2017. | Фото: Зоран Абадић

МАСА-11030-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-09):
ПРАВОСУДНИ ОБЈЕКТИ

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ предмета је упознавање студената са правосудним објектима, структуром, организацијом и процедурама рада као и специфичностима првенствено правосудног система РС. Сагледаће се устројеност судског апарата који претрпан предметима сам себе урушава, мењајући програмско-просторне захтеве у складу са тренутним стањем, потребама.

КУРИКУЛУМ: ПРАВОСУДНИ ОБЈЕКТИ

201718_MASA-11030-10-REKREATIVNI-SADRZAJI_o

Merve Ozaslan – Air Pool

МАСА-11030-10: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-10):
РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Анализом контекста специфичних доживљајних вредности испитује се значење датог простора у условима савременог живота и начин на који се његови препознати потенцијали остварују у пројектантском процесу. Истраживање кроз пројекат развија пројектантске вештине са тежиштем на дефинисању рекреативних садржаја у функцији слободног времена.

КУРИКУЛУМ: РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ

201819_MASA-11030-11-PROSTORI-SENIORA-I-LJUDI-SA-POSEBNIM-POTREBAMA_o

Cloris Leachman, Ed Asner, M. Emmet Walsh, Michael Lerner и Bill Cobbs – кадар из видеа Old People Don’t Care About Climate Change | Видео © Funny or Die

МАСА-11030-11: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-11):
ПРОСТОРИ СЕНИОРА И ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Наставник:
арх. Милош Комленић, доцент

Циљ наставе на предмету је упознавање студената са специфичностима живота и становања старих особа, било у виду њихових специфичних потреба у становању, било у виду допунских садржаја, специфичних дневних активности и програма тог становања.

Студенти ће бити упознати са институционалним и ванинституционалним облицима њиховог становања, као и пратећих садржаја намењеним овој специфичној групи корисника.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ СЕНИОРА И ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

201819_MASA-11030-12-IASA-47030-12-ARHITEKTURA-TERITORIJE_o

Фото © Павле Стаменовић

МАСА-11030-12: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А (МАСИУ-11060-А-12):
АРХИТЕКТУРА ТЕРИТОРИЈЕ

Наставник:
др Павле Стаменовић, доцент

Изборни предмет је у овом семестру конципиран као део здруженог курикулума за семестрални програм на првој години Мастер студија проф. Милице Топаловић на ETH у Цириху (Project for Public Landscape — Beograd Unbuilt). Тежиште рада током овог семестра ће бити усмерено на архипелаг неизграђених територија унутар, и у непосредној близини изграђеног урбаног ткива Београда.

Током процеса рада, пројектантске одлуке се траже истовремено у размери контекста (територија) и у размери фрагмента (архитектонска интервенција). У том оквиру, очекивани резултати су конкретни предлози/интервенције за локализоване програмске и просторне ситуације, које као импулси имају потенцијал ширења. Такав оквир рада имплицира интердисциплинарност поступка.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ТЕРИТОРИЈЕ