УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-А11011: СТУДИО М01А – Пројекат (ИАСА-47061) – спискови по салама

број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
IV година – 7. семестар
СТУДИО 05 – АРХИТЕКТУРА
66 ИАСА-47061

СТУДИО 05А – Пројекат

Циљ предмета
Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (05А), М02-А и М03-А (07А) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-LAZOVIC_o

SANAA – Louvre-Lens Museum,  Француска | Извор

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
ОБАЛЕ КУЛТУРЕ: ЦЕНТАР СИМУЛТАНИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТУРЕ-УМЕТНОСТИ-ДИЗАЈНА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Уметнички едукативни центар симултаних студија који генерише нова теоријска и практична знања и вештине, усавршава и производи дела у креативној атмосфери сродних уметничких области, у контексту изузетних урбаних и природних карактеристика. Активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студената у задатку и теми.

КУРИКУЛУМ: ОБАЛЕ КУЛТУРЕ: ЦЕНТАР СИМУЛТАНИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТУРЕ-УМЕТНОСТИ-ДИЗАЈНА

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
НА ЛЕПОМ ПЛАВОМ ДУНАВУ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, редовни професор

Испројектовати на архитектонско-урбанистичком нивоу визиторски центар за изучавање цивилизације Дунава, којим се остварује веза између затечених археолошких, архитектонских и инфраструктурних артефаката и њихових могућих савременепрограмско-просторне надоградње кроз тему рекреације и едукације у природи.

КУРИКУЛУМ: НА ЛЕПОМ ПЛАВОМ ДУНАВУ

201819_M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Back Stages – Teylers, Haarlem, 2017 © Katrin Korfmann

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
ФАКУЛТЕТ (…….) УМЕТНОСТИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Кључне речи: истраживање, креација, продукција, презентација, перформанс, едукација, простор
Пограмски оквир – простор намењен образовању из области уметности и додирних мултидисциплинарних и експерименталних области.
“(…….)” – област или специфичност уметности по избору студента.
Просторни оквир – по избору студента
1. сегмент блока 39, Нови Београд
2. сегмент блока између улица Теодора Драјзера, Булевара Војводе Путника и Раданске
3. локација по избору, у складу са критичким ставом o програмском оквиру.
Вештина да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни модел трансформације.

КУРИКУЛУМ: ФАКУЛТЕТ (…) УМЕТНОСТИ

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
BEYOND 60: РТС Академија филма и телевизије, Кошутњак, Београд

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Циљ курса је истраживање мета отворених концепција образовања у процесима трансформација класичних (идеолошких) и савремених-динамичких модела образовања. Флуидним капацитетима архитектонског програма, од контроле простора и времена (као дистрибуцијом моћи), до принципа саморегулације у обради информација, пројектују се хибридне концепције „новог“ образовања. Аналогни и виртуелни простор, посредством филмске и телевизијске индустрије постају генератори просторног садржаја, не само едукације, већ шире гледано, културе и нових технологија. Конкретан и ужи циљ студиа је израда идејног архитектонско-урбанистичког решења академије драмских филма и телевизије као програмског анекса претпостављене нове зграде РТС-а.

КУРИКУЛУМ: BEYOND 60: РТС Академија филма и телевизије, Кошутњак, Београд

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-FOTIRIC_o

Аеропут, Југославија, 1935.

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
ТУРИСТИЧКИ ЕДУКАТОРИЈУМ

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, ванредни професор

Пројектни задатак је постављен кроз питање примене и применљивости савремених облика едукације у туризму и архитектонских импликација које произилазе из истраживања на релацији: од едукације туристичких радника до едукације туриста.

КУРИКУЛУМ: ТУРИСТИЧКИ ЕДУКАТОРИЈУМ

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MILENKOVIC_o

HBO show WestWorld

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
“КОЊИ СВЕТОГ МАРКА” : МЕТАМАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ АРХИВА СРБИЈЕ

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Испројектовати нови амбијент зграде Архива Србије у којем се њена физичка структура тумачи кроз метаматеријализацију саме позиције, геометрије и стилских карактеристика. Изабрати обим интервенције који тематизује повећану доступност просторне структуре, отварајући могућности за облике њене константне променљивости – агилности – динамичности.

Програмски ”покрити” комплементарност у односну на институције високошколског образовања узимајући у обзир променаду парка која се линеарно простире дуж Ташмајданског гребена, од цркве Светог Марка до Студентског дома “Лола”, директно пробијајући геометрију репрезентативног историјског здања.

КУРИКУЛУМ: “КОЊИ СВЕТОГ МАРКА” : МЕТАМАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ АРХИВА СРБИЈЕ

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

University of Sheffield © Edward Crooks / The Theatre of Progress

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
ПОЛИ-ТЕАТАР

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, ванредни професор

Студенти ће имати задатак да осмисле архитектонско решење за градски аудиторијум, поливалентни, више-наменски простор, конципиран тако да омогући одржавање предавања (као и представа, концерата, изложби итд.) али тако да се може користити и како јавни градски простор, доступан у интервалима када нема наведених догађаја.

КУРИКУЛУМ: ПОЛИ-ТЕАТАР

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VIDENOVIC_o

ВИЗИТОРСКО – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР / ОБЕДСКА БАРА (Студентски рад 2017/18 / Марина Миљковић)

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
ВИЗИТОРСКО – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР

ОБЕДСКА БАРА

Наставник:
др Александар Виденовић, ванредни професор

У складу са тематским оквиром, који апострофира едукакацију, а у ареалима и природи као контексту у пројектовању целина, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских, првенствено визиторско – едукативних садржаја на локалитету и у амбијентима које карактеришу доминирајућа натуралност и променљивост пејзажа.

КУРИКУЛУМ: ВИЗИТОРСКО – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VOJVODIC_o

PIOVENEFABI + Stefano Graziani + YellowOffice – Liqeni i Kasharit, пројекат парка, Тирана, Албанија, 2014.

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
АДА ЦИГАНЛИЈА – ОАЗА ЕДУКАЦИЈЕ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Просторни оквир задатка представља Ада Циганлија – рекреативни центар Београда. Користећи се карактером и бонитетом затечене инфраструктуре, анализом морфологије терена као и препознавањем недостајућих садржаја потребно је креирати едукативни комплекс на/поред воде. Овај центар би представљао, не само „острво едукације“ у урбаном окружењу, већ и релевантан чинилац унапређења саме локације и друштвену добит ширег значаја.

Циљ пројектног задатка је иницирање аналитичког размишљања, развијања способности сагледавања, као и препознавања карактера и особености предложене локације. Посебан акценат је на унапређењу простора и његових квалитета кроз пројектовање препознатих и иновативних садржаја, са циљем проширења едукативне и пратеће делатности. Основни циљ рада је популаризација едукације кроз пројектовање формалних и/или неформалних видова образовања и окупљања у складу са савременим трендом архитектонског обликовања.

КУРИКУЛУМ: АДА ЦИГАНЛИЈА – ОАЗА ЕДУКАЦИЈЕ

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
IT ЦЕНТАР

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

IT центар се програмски састоји од IT школе и VR и Gaming подцелине на локацији у ужем делу градског језгра. Овог семестра бавимо се хибридним моделима простора за учење, рад и игру у оквирима савремених технологија а кроз истраживање и анализу тока реалног и виртуелног континуитета простора. То значи и изазов залажења у непознато и неистражено поље пројектовања виртуелног простора.

Имајући у виду тему задатка која се бави напредним технологијама, рад у студију је суштински ослоњен је на истраживање блиског односа пројектантског процеса и процеса нових технологија фабрикације архитектуре. Студијски рад, поред стандардних знања у процесу пројектовања, проблематизује релације и друштвене односе које конкретизује наш дизајн.

КУРИКУЛУМ: IT ЦЕНТАР

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Извор: ортофото

СТУДИО 05А – ПРОЈЕКАТ:
СТУДЕНТСКИ ЕКСПЕРИМЕНТАРИЈУМ НА ТРЕШЊИ

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Архитектура и природа – идејно, програмско и архитектонско-урбанистичког решење новог истраживачко-едукативног центра за студенте на језеру Трешња код Београда.

КУРИКУЛУМ: ОБАЛЕ КУЛТУРЕ: СТУДЕНТСКИ ЕКСПЕРИМЕНТАРИЈУМ НА ТРЕШЊИ