УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Statue_na_zgradi_tehnickih_fakulteta_ABobic

Декан

Декан је први човек Факултета, његов руководилац и орган пословођења и бира се на период од три школске године са могућношћу једног поновног избора.

Декан:

Декански колегијум

Декански колегијум је саветодавно тело декана које расправља и помаже декану у одлучивању о питањима текућег пословања. Декански колегијум у ужем саставу чине декан и продекани, изузев студента-продекана, који учествује у раду колегијума када се разматрају питања из његове надлежности. Секретар Факултета учествује у раду колегијума. Декански колегијум у ширем саставу чине и руководиоци департмана, као и друга лица, по позиву декана.


 

Продекан за наставу и студентска питања:

Продекан за науку и сарадњу са Универзитетом:

Продекан за међународну сарадњу:

Продекан за афирмацију квалитета и сарадњу са јавним сектором:

Продекан за финансије и сарадњу са привредом:

Руководилац департмана за архитектуру
арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор
е-маил:  vesnac@arh.bg.ac.rs

Руководилац департмана за урбанизам
др Александра Ступар, редовни професор
е-маил: stupar@arh.bg.ac.rs

Руководилац департмана за архитектонске технологије
др Будимир Судимац, ванредни професор
е-маил: sudimac@arh.bg.ac.rs

Руководилац департмана за историју и теорију архитектуре и уметности
Проф. др Владимир Мако, редовни професор
е-маил: makovl@arh.bg.ac.rs
Секретар
Ивана Гајовић, дипл. правник
е-маил: ivana.gajovic@arh.bg.ac.rs

 

Студент продекан
Исидора Зубовић
е-маил: student.prodekan@arh.bg.ac.rs