УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
20 МАСА-23040

Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23040-01: Савремени урбани феномени
2. МАСА-23040-02: Моделовање креативног града
3. МАСА-23040-03: Урбани менаџмент
4. МАСА-23040-04: Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој
5. МАСА-23040-05: Урбана регулатива
6. МАСА-23040-06: Урбана рекреација
7. МАСА-23040-07: Континуитет у развоју градова
8. МАСА-23040-08: Политике урбаног развоја
9. МАСА-23040-09: Менаџмент урбане инфрастуруктуре

Листа изборних предмета:

201617_MASA-23040-01-SAVREMENI-URBANI-FENOMENI

Фото © Александра Ступар

МАСА-23040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНОМЕНИ

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Настава на предмету је усмерена на сагледавање специфичности савременог града – друштвено – економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНОМЕНИ

201617_MASA-23040-03-URBANI-MENADZMENT

Фото: Теодора Тасић

МАСА-23040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Задатак jе базиран на игри Land use game, која је симулација тржишног развоја града и низа правила, развојних ограничења и пореских политика. Студенти добијају улоге актера, њихове циљеве и интересе у функционисању града; купују и размењују земљиште и користе технике преговарања, склапања коалиција и информисања у креирању сценарија развоја.

Циљ предмета је да студенти стекну разумевање, овладавају методама и практичним знањима из области урбаног менаџмента. То подразумева боље разумевање урбаног развоја; потребу за савременим управљањем урбаним развојем; врсте регулаторних, економских и информационих инструмената урбаног менаџмента и управљања; политике, мере и ефекте савременог урбаног менаџмента и управљања градовима.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ

201617_MASA-23040-04-ARHITEKTE-I-GRADJANSKE-INICIJATIVE-ZA-ODRZIVI-RAZV

Инфо порт © Марија Петреска

МАСА-23040-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
АРХИТЕКТЕ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Наставник:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Република Србија је до прошле године била земља са највећим бројем избеглица и интерно расељених лица у Европи и једна од пет држава у свету са „дуготрајном избегличком кризом“. Глобална избегличка криза је повод за преиспитивање уобичајених начина на који се држава и друштво суочавају са овим проблемом. Архитекти као професија се морају прикључити трагању за новим одговорима на дати изазов. Предмет рада на предмету су моделитети деловања архитеката зарад побољшања услова живота избеглица, али и локалног становништва транзитних територија на којима се они привремено или стално насељавају. Исходи практичне наставе на предмету су предлози пројеката које би студенти Архитектонског факултета могли да предузму и реализују у сарадњи са институцијама, формалним и неформалним удружењима грађана и заинтересованим појединцима.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТЕ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

201415_MASA-23040-05-URBANA-REGULATIVA_o

Аутор илустрације: Ана Митровић, студент ФПУ

МАСА-23040-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
УРБАНА РЕГУЛАТИВА

Наставник:
мр Бисерка Митровић, доцент

Кроз предмет Урбана регулатива студенти се упознају са законским одговорностима архитекте-урбанисте, као и системом институција и процедура у урбаном и просторном планирању у Србији. Кроз визуру урбане регулативе упознају се категорије као што су јавни интерес, имплементација планских решења, потом обавезе, компетенције, место и време укључивања учесника у процесу урбаног и просторног планирања у складу са важећим прописима, и др. Истражујући студију случаја нелегалне праксе, студенти истражују домет и ограничења легислативе и регулативе, као и система планирања и изградње у Србији.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕГУЛАТИВА

201516-MASA-23040-06-URBANA-REKREACIJA_o

Фестивал суседства у граду Кичeнеру | Извор фотографије: www.kitchener.ca/fon

МАСА-23040-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА

Наставник:
др Јелена Живковић, доцент

Програм се бави истраживањем релација: рекреација – туризам – градски простор у контексту савременог урбаног развоја. Разматрањем актуелних концепата развоја градова, (“град забаве”, “град фантазије”, ” град турзима”, “град доживљаја”, “град игре”, “здрав/активни град”, “зелени град”, “креативни град”) преиспитују се потенцијали различитих форми рекреације да омогуће позитивне промене у урбаном простору и тако допринесу развоју и регенерацији градова.

Задатак студената је да, кроз формулисање предлога органзиције и уређивања простора за “Фестивал суседства” на простору шеталишта “Лазаро Карденаса” у блоковима 70, 44 и 45 на Новом Београду, активирају рекреативно-туристички потенцијал овог простора и афирмишу аутентичан живот новобеоградских “блокова”.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА

201617_MASA-23040-08-POLITIKE-URBANOG-RAZVOJA

Фото: Ратка Чолић

МАСА-23040-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
ПОЛИТИКЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА

Наставник:
др Ратка Чолић, доцент

Задатак jе базиран на раду у радионицама где студенти заједнички истражују политике урбаног развоја, тематски и проблемски опредељене – становање, запошљавање и локална економија, урбано сиромаштво, интеграција избеглица и миграната, одрживо коришћење земљишта, адаптације на климатске промене, урбана мобилност, квалитет ваздуха, дигитална транзиција и др.). Студенти сагледавају савремену проблематику урбаног развоја локалног контекста и утицаје ЕУ и осталих политика урбаног развоја на конкретном примеру.

Циљ предмета је да студенти стекну разумевање, овладају методама и практичним знањима из области политика урбаног развоја. То подразумева јачање критичке свести, инфомисаност о актуелним истраживањима и савременој пракси политика урбаног развоја у земљама ЕУ; развијање систематичног и детаљног познавања праксе управљања урбаним развојем; и развијање преносивих и професионалних вештина које ће омогућити студентима да покажу иницијативу и личну и професионалну одговорност.

КУРИКУЛУМ: ПОЛИТИКЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА

201617_MASA-23040-09-MENADZMENT-URBANE-INFRASTRUKUTRE

МАСА-23040-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Основни циљ наставе на овом курсу је упознавање студената са адекватним начином управљања урбаном инфраструктуром једног града продубљивањем свести о значају манаџмента урбане инфраструктуре кроз упознавање, односно анализу проблема са којима се свакодневно сусреће велики број европских и светских градов, а који су директно проузроковани неадекватном методом управјлања инфраструктуром. Све већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конкуренција, неједнака дистрибуција простора, негативно утичу на здравље урбане популације, на атрактивност градова, па самим тим и на квалитет животног окружења.

КУРИКУЛУМ: МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ