УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (05.02.2015) АЖУРИРАНО

Коначни спискови студената и распоред сала по изборним предметима: МАСА-12040: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – УРБАНИЗАМ – 2014/15

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
12 МАСА-12040

Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12040-01: Град и дизајн
2. МАСА-12040-02: Град будућности
3. МАСА-12040-03: Урбана мобилност
4. МАСА-12040-04: Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна
5. МАСА-12040-05: Градски центри
6. МАСА-12040-06: Елементи просторног планирања
7. МАСА-12040-07: Трендови у урбаној инфраструктури
8. МАСА-12040-08: Градски експеримент
9. МАСА-12040-09: Стратегија интегралног урбаног развоја – нов инструмент планирања у процесу интеграције у ЕУ

Листа изборних предмета:

201415_MASA-12040-02_o

МАСА-12040-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ГРАД БУДУЋНОСТИ

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Пружање знања студентима о теоретско-искуственим приступима, концептима и моделима ГРАДОВА БУДУЋНОСТИ (утопијски, идеални, футуристички…) из различитих периода настајања и развоја урбане цивилизације. Упознавање студената са методском апаратуром откривања, разматрања и трасирања будућности града. Припрема студената за коришћење различитих техника и путева конципирања, моделовања и пројецирања (развоја) ГРАДА У БУДУЋНОСТИ непосредној, блиској или далекој…

КУРИКУЛУМ: ГРАД БУДУЋНОСТИ ФОРМУЛАР: ГРАД БУДУЋНОСТИ

201415_MASA_12040-03_o

Фото: др Урош Радосављевић

МАСА-12040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
УРБАНА МОБИЛНОСТ

Наставник:
др Урош Радосављевић, доцент

Урбана мобилност у савременом граду представља интегрални систем менаџмента политика, мера и пројеката који превазилазе дисциплинаран приступ. Урбана мобилност се мери квалитетом доступности индивидуа и представља интегрални систем различитих видова саобраћаја: јавног градског, бициклистичког, пешачког, аутомобилског, теретног. Архитекти се активно укључују у пројектовање и планирање мрежа различитих видова кретања, креирајући пријатне, привлачне и функционалне просторе. Циљ наставе је упознавање са аспектима пројектовања, менаџмента и планирања урбане мобилности за остварење одрживих саобраћајних система и постизања квалитетних места и живота у граду.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА МОБИЛНОСТ ФОРМУЛАР: УРБАНА МОБИЛНОСТ

201415_MASA-12040-04_o

МАСА-12040-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања, са посебним освртом на непосредно пешачко окружење. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету Обликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења пешачког окружења. Студенти истражују релације између пешачког кретања, доживљаја непосредног окружења са аспекта пешака, архитектуре и урбаног дизајна и баве се редизајном конкретног простора на одабраном полигону.

КУРИКУЛУМ: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА ФОРМУЛАР: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА

МАСА-12040-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ГРАДСКИ ЦЕНТРИ

Наставник:
др Ксенија Лаловић, доцент

“A great city is not to be confounded with a populous one.” Aristotle
Савремени приступи разумевању, истраживању и развоју градских ценатара у урбаној средини: структурне сложености мреже градских центара, кључни фактори генеративних промена, динамичност и стохастичка природа, типолошка препознавања…

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЦЕНТРИ ФОРМУЛАР: ГРАДСКИ ЦЕНТРИ
201415_MASA-12040-06_oФото: Бранислав Антонић


МАСА-12040-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ЕЛЕМЕНТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Наставник:
мр Бисерка Митровић, доцент

Предмет “Елементи просторног планирања” упознаје студенте са основним компонентама физичког и интегралног просторног планирања, као и са савременим методама, принципима и концептима просторног развоја у контексту европских политика просторног развоја. Процеси урбанизације, урбани и рурални развој, регионални раст, утицаји европских политика на просторно планирање, кључни европски документи засновани на принципу територијалне кохезије само су неке од тема које ће студентима дати основни увид у материју и омогућити им да стекну сазнања и вештине значајне за праксу просторног планирања.

КУРИКУЛУМ: ЕЛЕМЕНТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА ФОРМУЛАР: ЕЛЕМЕНТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

201415_MASA-12040-07_o

МАСА-12040-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Основни циљ наставе на овом курсу је упознавање студената са адекватним начином управљања урбаном инфраструктуром једног  града продубљивањем свести о значају  манаџмента урбане инфраструктуре кроз упознавање, односно анализу проблема са којима се свакодневно сусреће велики број европских и светских градов, а који су директно проузроковани  неадекватном методом управјлања инфраструктуром. Све већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конкуренција, неједнака дистрибуција простора, негативно утичу на здравље урбане популације, на атрактивност градова, па самим тим и на квалитет животног окружења.

КУРИКУЛУМ: ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОРМУЛАР: ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

201415_MASA-12040-08_o

МАСА-12040-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Посматрајући град као експеримент in vivo, долазимо до закључка да много варијабли утиче на његов крајњи резултат, и да он често има крајње неизвестан исход. Међутим, без обзира на то што је вештачке (in vitrо) услове у граду готово немогуће симулирати, постоје извесне правилности и релације, “хемијске” реакције које се могу претпоставити у живом екперименту званом град. Прва група претпоставки односи се на везе између физичког и друштвено економског феномена. Друга група је у вези са планирањем, пројектовањем и регулативом у простору, са нагласком на разумевању различитих интереса, знања и логике делања учесника актера. Трећу групу претпоставки обухватају законитости / теорије развијене у оквиру различитих наука: филозофије, социологије, психологије, географије, економије, екологије. Коначно, четврта група обухвата визионарске замисли, утопије и идеалне моделе у оквиру којих су развијене бројне занимљиве идеје које су трансформисале научни и политички поглед на градове и њихову структуру.

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ ФОРМУЛАР: ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

201415_MASA-12040-09_o

Фото: др Ратка Чолић

МАСА-12040-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА – НОВ ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРАЊА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕУ

Наставник:
др Ратка Чолић, доцент

Овај модул развија код студената критички приступ за креирање стратегије интегралног урбаног развоја, заснован на прикупљању и анализи података, формулисању потреба, визије, циљева и начина реализације пројеката на примерима појединачних приоритетних зона интервенције. Студенти се обучавају за интегрално планирање урбаног развоја у складу са европском праксом.
Стратегија интегралног урбаног развоја је европски инструмент планирања. Заснива се на колаборативном планирању као теоријском оквиру и моделу деловања у пракси. Однедавно се примењује и у Србији кроз програме међународне подршке, који имају за циљ развијање капацитета за процес интегрисања у ЕУ.

КУРИКУЛУМ: СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА – НОВ ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРАЊА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕУ ФОРМУЛАР: СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА – НОВ ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРАЊА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕУ