УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-А23011 СТУДИО М03А – Пројекат (ИАСА-59061 СТУДИО М07А) – спискови по салама

број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
V година – 9. семестар
СТУДИО 07 – АРХИТЕКТУРА
82 ИАСА-59061

СТУДИО М07А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJOVIC_o

Фото © arslanalp

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 01:
ЛУНА-ПАРК : ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Циљ задатка је да се у оквиру локације доњег града Калемегдана као територије ефемерног спектакла испита и развије потенцијал и пројектни програм за креирање догађаја ефемерног карактера. Задатак је отворен за креативну надградњу и преиспитивање традиционалног схватања привремених архитектонских објеката, како у смислу односа форме и функције, тако и у контексту редефинисања концепта ЛУНА-парка.

Територија ефемерног спектакла је град, или део града, физички одређен као концентрована или дисперзивна просторна формација. Учествовање у концептуализацији и просторној интерпретацији фестивала, концерата, алтернативних сценских садржаја, сајамских простора, артистичких и перформативних представа задатак је и обавеза архитектонске струке. У овом пољу постоји потенцијални креативни и изражајни простор и могућност за истраживање у области архитектонског пројектовања, моделског испитивања архитектонске композиције и дефинисања алтернативних типолошких варијанти.

КУРИКУЛУМ: ЛУНА-ПАРК : ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА

201617_MASA-A23011-01--STUDIO-M03A-PROJEKAT_Z.LAZOVIC

Пешачки мост у Скопљу, аутори: Peter Cook, Gavin Robotham, Stefano Pessari, Jean-Baptiste Ruat | Извор: http://www.crab-studio.com/skopja-footbridge.html

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 02:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ & НОВИ ПЕЈЗАЖИ КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

(Мини) ХИБРИД савремене културе и уметности – стални/привремени објекат уз (ре)дефинисање изабраног контекста – МЕТАГРАДА. Микро-центар као културни и уметнички генератор и инфраструктура за одвијање свакодневне културе и уметности у затвореном и/или отвореном трансформабилном простору. Увођење уметничких концепата у архитектонско пројектовање, пример интер/трансдисциплинарних тимова Скофидио Дилер + Ренфро и Снохета. Комбиновање уметности, архитектуре, пејзажне архитектуре, бренд дизајна, визуелних и перформирајућих уметности у функцији стварања догађаја. Активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студената у задатку.

КУРИКУЛУМ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ & НОВИ ПЕЈЗАЖИ КУЛТУРЕ

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-LOJANICA_o

Adam Martinakis – Crystal Nightmare, 2009.

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 03:
“АPPLE” ЦЕНТАР – ПРЕЦИЗНА МЕХАНИКА КУЛТУРЕ ИНФОРМАТИЧКОГ ДОБА

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Циљ предмета је да кроз инкорпорирање савремених решења адаптибилне мултифункције, која у основи трага за одговором на питање односа између нечега што је било и нечега што би могло да буде, студенти пројектују архитектонско-урбанистичко решење АPPLE центра на простору некадашњег фабричког комплекса Индустрије прецизне механике ИПМ на Звездари. Шири тематски оквир је оријентисан ка познавању и разумевању различитих позиција које питања технологије и индустрије заузимају у култури данас. Померајући се са уско научно-технолошког фокуса, ка неупоредиво ширем контексту разумевања културе новог доба које је под снажним утицајем информационих технологија, АPPLE центар се може тумачити и као просторни оквир за испитивање интердисциплинарног односа различитих области људског стваралаштва.

КУРИКУЛУМ: “АPPLE” ЦЕНТАР – ПРЕЦИЗНА МЕХАНИКА КУЛТУРЕ ИНФОРМАТИЧКОГ ДОБА

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-MILJKOVIC_o

Доњи Водени град Београдске тврђаве, поплављени савски кеј. Аутор фотографије непознат.

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 04:
АКВАТЕКТОРИЈУМ – АМБИЈЕНТ ИНСПИРИСАН ВОДОМ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тема пројектног задатка је Акватекторијум – амбијентални мултифункционални простор инспирисан водом. Предмет рада је Доњи (Водени) град Београдске тврђаве (приобални бедем са Бастионом Светог Јакова и алувијални кеј на самој обали реке Саве), где се промишља елемент воде, не само кроз (мета)физичку манифестацију пројектоване структуре, већ и кроз низ просторно-програмских могућности које локација нуди и у којима се могу стварати посебни (просторни) амбијенти инспирисани водом. Настава у студију ће бити усмерена према мултидисциплинарном истраживању просторних захтева извођачких уметности и јавних објеката културе, уз фокус на нове методе рада и програмске поставке у овако дефинисаном окружењу. Основни циљ курса је упознавање студената са проблематиком пројектовања и грађења јавних објеката у којима се може одвијати сценски мултимедијални спектакл у посебном просторном амбијенту који у себи носи ток своје историје.

КУРИКУЛУМ: АКВАТЕКТОРИЈУМ – АМБИЈЕНТ ИНСПИРИСАН ВОДОМ

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Фото © Борислав Петровић

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 05:
ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА

Наставник:
арх. Борислав Петровић, редовни професор

Задатак се односи на архитектонско-урбанистичко уобличавање просторног оквира Трга Републике, који дефинише силуету Београда, носећи најфреквентнија кретања и активности, претежно утичући тако на његов карактер и физиономију. У контексту овако постављене оријентације, тежиште је на пројекту Градске галерије са изабраним пратећим садржајима. Ова тема била је предмет јавног архитектонско-урбанистичког конкурса пре неколико година, што овосеместрални задатак чини посебно занимљивим, трансформишући га заправо у критички осврт и нови поглед на ситуацију која је својевремено изазвала велике полемике у стручним круговима и целој јавности. Циљ задатка је уочавање и проблематизација комуниколошких аспеката градских културних дешавања. Шири тематски оквир је усмерен ка редефиницији образаца – уобичајености везаних за уметност и културу у целини, као и преиспитивању концепта савремене перцепције уметничких дела у области сликарства, скулптуре, сценских догађаја итд.

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 06:
СОНИЧКИ СВЕТ: НЕВИДЉИВА АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДСКЕ ФОРТИФИКАЦИЈЕ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

“vedere senza essere visti” – S. Boeri

Фокус пројектантског истраживања је постављен на просторно-соничке експерименте и трансфере унутар дате архитектонско-соничке релације – теоријске, филозофске, инжењерске, уметничке. Проширење искуства архитектуре, или мултисензорна хибридизација просторног мишљења интеграцијом дизајн механизама архитектуре и аудио-визуелних уметности и наука, уз њихову високо технолошку и инжењерску интерпретацију и анализу, антиципира резултате у новој иновативној синтези.

“Sound is a spatial event, a material phenomenon and an auditive experience rolled into one. It can be described using the vectors of distance, direction, and location” – OASE

КУРИКУЛУМ: СОНИЧКИ СВЕТ: НЕВИДЉИВА АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДСКЕ ФОРТИФИКАЦИЈЕ

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VOJVODIC_o

Косанчићев венац | Аутор илустрације: арх. Борислава Иванковић

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 07:
КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ – ЦЕНТАР КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Тематски оквир задатка оријентисан је ка формирању центра културе на простору Косанчићевог венца. Косанчићев венац представља један од најзначајнијих и најосетљивијих урбаних склопова Београда. Историјски значај овог простора огледа се кроз заштиту архитектонских и амбијенталних вредности које осликавају најстарије компактно српско насеље у вароши Београда – први развијени културни, духовни, управни и економски центар града у обновљеној српској држави. Данас, Косанчићев венац представља простор на којем се сусреће дух некадашњег Београда и савремени токови урбаног живота.

Основни циљ рада је дефинисање баланса између историјског контекста (снажног културног наслеђа) и друштвено-економских односа који имају утицај на просторно-програмски оквир. Испитивањем потенцијала за развој града кроз конструисање нових реперних позиција, студенти дефинишу токове урбане културе са фокусом на унапређење идентитета Београда. Ужи тематски оквир дефинисан је кроз успостављање индивидуалног става студената према програму који представља одговор на савремене токове културе и друштва.

КУРИКУЛУМ: КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ – ЦЕНТАР КУЛТУРЕ

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJA_o

Комеморативни лого поводом 30 година јавног простора El Peine del Viento у Сан Себастијану, Шпанија | © Eduardo Chillida

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 08:
СТВАРАЊЕ МЕСТА

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Стварање места је мултидисциплинарни приступ планирању, пројектовању и управљању јавним просторима. Овај приступ подразумева разматрање потенцијала, инспирације и стварних околности коју пружа одређена локација. Било да се планира градски центар, друга врста целине или утопија, овај поступак ствара нова урбана искуства, нарочито у скали корисника. На овај начин, градске формације антиципирају културу усмерену на корисника кроз планерски и архитектонски приступ који може да се креће кроз много богатије искуство од рутине архитектонске праксе. Тако се стање урбанитета може кретати од функционалног реализма, преко хибридних и синтетичких стања, до ликовних, еколошких или социјалних експеримената.

КУРИКУЛУМ: СТВАРАЊЕ МЕСТА

201819_MUAD-11040-02-ARHITEKTONSKO-DELO_o

Насловна страница књиге: Watkin, Christopher. French Philosophy Today: New Figures of the Human in Badiou, Meillassoux, Malabou, Serres and Latour. Edinburgh University Press, 2016.

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 09:
BEYOND 60: РТС ЦЕНТАР НА КОШУТЊАКУ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Савремени технолошки развој и иновације на пољу телевизије носе у себи две димензије: микро димензија се односи на уређаје за емитовање који су захваљујући OLED технологији постали савитљиви и танки (редукција запремине на површину), и макро димензију која се односи на саму телевизијску продукцију која је прешла из оквира „архитектонске кутије“ у домен сложеног архитектонског кластера. Заједничка својства за обе димензије су хиперсофистицираност и хиперестетизација форме и садржаја. С тим у вези, намеће се проблемско питање које је потребно довести у везу са архитектуром, а то је: да ли је заиста дошло до промене у овој области и, ако јесте, каква је њена логика?

КУРИКУЛУМ: BEYOND 60: РТС ЦЕНТАР НА КОШУТЊАКУ

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-MILETIC_o

AR Arquitetos – Atelier Aberto, Сао Паоло, Бразил, 2012. | Фото © AR Arquitetos

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 10:
ХАБ :: КУЛТУРА У ПОСЛОВАЊУ :: КУЛТУРА ПОСЛОВАЊА

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

ХАБ представља динамичан и интерактиван простор промоције савремене културе и уметности кроз синтезу са савременим концептима пословања. Програмски потенцијал пројектовања пословних функција подразумева испитивање савремених концепата пословања (co-working, desk-sharing, teleworking, hoteling, home office, satellite office…) и њихово комбиновање са комплементарним функцијама промоције савремене културе и уметности, са акцентом на хибридности, колаборативности, флексибилности, енергетској ефикасности и отворености.

КУРИКУЛУМ: ХАБ :: КУЛТУРА У ПОСЛОВАЊУ :: КУЛТУРА ПОСЛОВАЊА