УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Систем обезбеђења квалитета високог образовања

Систем обезбеђења квалитета високог образовања дефинисан је Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15- аутентично тумачење).

Национални савет за високо образовање – НСВО је највиши орган у систему контроле и обезбеђења квалитета високог образовања, у чијој надлежности је, измећу осталог да (члан 11. Закона о високом образовању): прати развој високог образовања и његову усклађеност са европским и међународним стандардима; предлаже политику високог образовања; даје мишљење о политици уписа на високошколске установе; предлаже нормативе и стандарде рада високошколских установа; утврђује стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа; утврђује стандарде и поступак за спољашњу проверу квалитета високошколских установа.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета – КАПК је комисија основана од стране Националног савета за високо образовање са задатком да врши акредитацију и контролу квалитета институција високог образовања и вредновања студијских програма. Провера испуњења обавеза самосталне високошколске установе и високошколске јединице у њеном саставу, у погледу квалитета, врши се у складу са Правилником о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа који, на предлог Националног савета, доноси министар надлежан за послове високог образовања.

Поступак провере квалитета високошколске установе према правилнику има два основна нивоа:

1) Самовредновање је поступак који високошколска установа спроводи у интервалима од највише три године и подразумева поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада (члан 17. Закона о високом образовању) у складу са системом обезбеђивања квалитета високошколске установе. Систем обезбеђивања квалитета високошколске установе, (члан 15. Закона о високом образовању) дефинише се статутом, односно општим актом где се прецизирају тела и поступци везани за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

  • Извештај о самовредновању вискошколске установе заједно са Захтевом за спољашњу проверу испуњавања обавеза у погледу квалитета самостална високошколска установа, подноси Комисији за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

2) Спољашња провера квалитета високошколске установе је поступак који покреће Комисија за акредитацију и проверу квалитета_КАПК према годишњем плану послова, по посебном налогу Националног савета за високо образовање на захтев самосталне високошколске установе или министра надлежног за послове високог образовања. Високошколска установа припрема документацију за спровођење поступка спољашње провере квалитета у складу са Правилником и сопственим системом контроле квалитета.

  • Извештај о извршеној провери испуњавања обавеза самосталне високошколске установе у вези са квалитетом Комисија за акредитацију и проверу квалитета_КАПК доставља Националном савету, министру и самосталној високошколској установи. Национални савет извештај КАПК прослеђује Конференцији универзитета и Студентској конференцији универзитета.
  • Оцену испуњености обавеза самосталне високошколске установе у вези са квалитетом Национални савет утврђује на основу извештаја КАПК, и доставља је самосталној високошколској установи и министру.

Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета

Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета је основни стратешки развојни документ из области обезбеђења квалитета на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, који дефинише: основне приоритете високошколске установе, високог образовања и других делатности које се обављају на њој, а у области обезбеђења и унапређења квалитета, и начин њиховог остваривања.

Стратегија је усклађена са Стратегијом обезбеђења квалитета на Универзитету у Београду, као и Развојном стратегијом Архитектонског факултета, и представља трајан документ Факултета који ће се периодично преиспитивати и мењати, односно допуњавати.

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Архитектонског факултета – КОУК

Извештаји о самовредновању високошколске установе

Извештај о самовредновању квалитета студијских програма, установе и услова рада Архитектонског факултета Универзитетау Београду, урађен је на основу Стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установa, као и Упутства за припрему извештаја о сaмовредновању високошколске установе издатих од стане Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа.