УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Систем обезбеђења квалитета високог образовања

Систем обезбеђења квалитета високог образовања дефинисан је Законом о високом образовању (Закон о високом образовању  („Сл.  гл.  РС“,  бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др.закони, 11/21 – аут. тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон).

Национални савет за високо образовање – НСВО је највиши орган у систему контроле и обезбеђења квалитета високог образовања, у чијој надлежности је, измећу осталог да (члан 11. Закона о високом образовању): прати развој високог образовања и његову усклађеност са европским и међународним стандардима; предлаже политику високог образовања; даје мишљење о политици уписа на високошколске установе; предлаже нормативе и стандарде рада високошколских установа; утврђује стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа; утврђује стандарде и поступак за спољашњу проверу квалитета високошколских установа.

Правилници и стандарди за акредитацију и проверу квалитета (НСВО)

Национално акредитационо тело – НАТ је тело које образуја Владе ради обављања послова акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању.

Комисија за акредитацију  је стручни орган Националног акредитационог тела који спроводи поступак акредитације високошколских установа и студијских програма и поступак спољашње провере квалитета високошколских установа, у складу са законом и прописаним поступком и стандардима за акредитацију и за спољашњу проверу квалитета.  Провера испуњења обавеза високошколске установе погледу квалитета, врши се у складу са актом о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа.

Поступак провере квалитета високошколске установе према Закону о високом образовању, има два нивоа:

1) Самовредновање је поступак који високошколска установа спроводи у четвртој години од акредитације високошколске установе, односно студијских програма, за период од претходне три године, као и у току припреме поновне акредитације високошколске установе, односно студијских програма, за период од претходне три године. У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаним општим актом високошколске установе, у складу са актом о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма.

  • Извештај о поступку и резултатима самовредновању као и друге податке од значаја за оцену квалитета, висикошколска установа објављује на свом сајту и предаје Националном акредитационом телу у поступку Спољашње провере квалитета, као и у оквиру документације за акредитацију у поступку акредитације.

2) Спољашња провера квалитета високошколске установе је поступак који спроводи Комисија за акредитацију Националног акредитационог тела редовно: у четвртој години акредитационог циклуса и приликом акредитације високошколске установе, а може и ванредно, као и на захтев Министарства или Националног савета за високо образовање. Редовни поступак спољашње провере квалитета је базиран на извештају о самовредновању који подноси високошколска установа. Поступак спољашње провере квалитета високошколске установе покреће Комисија за акредитацију и проверу квалитета.

  • Извештај о извршеној спољашњој контроли квалитета високошколске установе Национално акредитационо тело доставља високошколској установи и подносиоцу захтева за ванредну проверу и објављује на службеној интернет страници Националног акредитационог тела.

Стратегија обезбеђења квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета је основни стратешки развојни документ из области обезбеђења квалитета на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, који дефинише: основне приоритете високошколске установе, високог образовања и других делатности које се обављају на њој, а у области обезбеђења и унапређења квалитета, и начин њиховог остваривања.

Стратегија је усклађена са Стратегијом обезбеђења квалитета на Универзитету у Београду, као и Развојном стратегијом Архитектонског факултета, и представља трајан документ Факултета који ће се периодично преиспитивати и мењати, односно допуњавати.

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Архитектонског факултета – КОУК

Извештаји о самовредновању високошколске установе

Извештаји о самовредновању квалитета студијских програма, установе и услова рада Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, урађени су у складу са Стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма и упуствима за самовредновање Националног тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању.