УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МАСА-12030 ИП 2 – АРХИТЕКТУРА

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
11 МАСА-12030

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12030-01: Простори сениора и људи са посебним потребама
2. МАСА-12030-02: Архитектура и метаструктура
3. МАСА-12030-03: Туристички објекти: контекст, концепт, метод
4. МАСА-12030-04: Архитектура у руралним подручјима – реконструкција сеоских центара
5. МАСА-12030-05: Савремена скулптура
6. МАСА-12030-06: Архитектура позоришта и спектакла
7. МАСА-12030-07: Енглески за архитекте 3
8. МАСА-12030-08: Дигитална анимација – курс 2
9. МАСА-12030-09: BIM
10. МАСА-12030-10: Увод у архитектонско истраживање
11. МАСА-12030-11: Градска стајалишта
12. МАСА-12030-12: Средњовековни утврђени градови у Србији – проучавање и обнова
13. МАСА-12030-13: Параметарско моделовање
14. МАСА-12040-14: Спорт и простор

Листа изборних предмета:

MASA-12030-01-PROSTORI-SENIORA-I-LJUDI-SA-POSEBNIM-POTREBAMA_o

Фото © Associated Press

МАСА-12030-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ПРОСТОРИ СЕНИОРА И ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Наставник:
арх. Милош Комленић, доцент

Циљ наставе на курсу је оспособљавање студената да се упознају са специфичностима живота и становања старих особа, било у виду њихових специфичних потреба у становању, било у виду допунских садржаја и програма тог становања, али и живота у граду уопште. Студенти ће бити упознати са институционалним и ванинституционалним облицима њиховог становања, као и пратећих садржаја намењеним овој и овим специфичним групама корисника, првенствено када је реч о њиховим дневним активностима и потребама.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ СЕНИОРА И ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

201516_MASA-12030-02-ARHITEKTURA-I-METASTRUKTURA

Constant Nieuwenhuys – New Babylon, 1954-1969

МАСА-12030-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
АРХИТЕКТУРА И МЕТАСТРУКТУРА

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Основни циљ наставе на предмету „Архитектура и метаструктура“ је упознавање студената са типологијом комплексних архитектонских пројеката. У фокусу истраживања наћиће се пројекти који су по својој структури, концепту и програмско-просторним особинама сложени и не могу се посматрати, анализирати и валоризовати у контексту традиционалних типолошких дискурса. Појам „метаструктура“ користи се као теоријско-филозофски предложак за отварање дискусије о савременим кретањима у архитектонском пројектовању.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И МЕТАСТРУКТУРА

201415_MASA-12030-03_o

Извор фотографије: www.brightboldbeautiful.com

МАСА-12030-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ: КОНТЕКСТ, КОНЦЕПТ, МЕТОД

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Предмет има за циљ да студентима приближи савремено архитектонско поимање туризма и упозна их са специфичним вештинама потребним за пројектовање објеката разнолике туристичке намене. Кроз рад студентима ће бити разграничени кључни појмови из области угоститељства и туризма.

Студенти стичу знања која им омогућавају актуелну, стручну и одрживу предност приликом пројектовања ове врсте објеката.

КУРИКУЛУМ: ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ: КОНТЕКСТ, КОНЦЕПТ, МЕТОД

201617_MASA-12030-04-ARH-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-REKONSTR-SEOSKIH-CENTARA_o

Извор илустрације: Landmarks/Lakemarks, CSIAA, 2007.

МАСА-12030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
АРХИТЕКТУРА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕОСКИХ ЦЕНТАРА

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Унапређење способности студената у области решавања урбанистичких и архитектонских проблема широког спектра могућих централних садржаја у сеоским насељима, односно планирања и пројектовања простора јавног карактера у руралним срединама, имајући у виду посебности раличитих окружења и просторних ситуација. Развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима са пејзажном ликовношћу. Подизање нивоа заинтересованости студената за стручно деловање у условно мање атрактивним окружењима, у циљу формирања сопствених стваралачких оквира, ослобођених утицаја помодних, пролазних и искључиво комерцијалних тенденција.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕОСКИХ ЦЕНТАРА

201516_MASA-12030-06-ARH-POZORISTA-I-SPEKTAKLA

Shakespeare’s Globe Theatre, Лондон | Извор илустрације: PaperToys

МАСА-12030-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
АРХИТЕКТУРА ПОЗОРИШТА И СПЕКТАКЛА

Наставник:
др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент

Позоришне игре су пратилац социјалних и политичких трансформација у друштву. Поникле из паганских веровања, садржавале су у различитом историјском контексту образовни, забављачки, а често и политизовани карактер. У складу са развојним путем позоришних игара формира се простор за њихово извођење. Циљ изборног предмета Архитектура позоришта и спектакла је упознавање студената завршних студија архитектуре са историјом развоја архитектонских принципа у пројектовању театра и сценског простора, кроз континуитет и дисконтинуитет у развоју облика и примењене конструкције. Културолошки феномен позоришта биће разматран и кроз место и положај у граду, организовање фестивала и перформанса и савремени концепт разбијеног сценског простора.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ПОЗОРИШТА И СПЕКТАКЛА

201415_MASA-12030-07_o

Илустрација: Гордана Вуковић-Николић

МАСА-12030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

English for architects 3 – Debate and argumentation
Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) у специфичном дискурсу дебате и аргументације у области архитектуре.

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3

201617_MASA-12030-09-BIM_o

PAAstudio – седиште компаније NHS, Калифорнија, САД | Илустрација © paastudio

МАСА-12030-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
BIM

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

Курс је комбинација теоријске наставе о основним принципима пројектовања у BIM (Building Information Modeling) окружењу, у коме је 3D модел архитектонског објекта основа за формирање информационог система у коме партиципирају сви учесници у процесу пројектовања, касније изградње и коришћења/одржавања архитектонског објекта. Настава се одвија кроз серију предавања и дискусија, моделовање два угледна примера из софвера ArchiCAD и Revit, као и кроз истраживање на једну од задатих тема – референтних примера имплементације и развоја BIM-a.

КУРИКУЛУМ: BIM

201617_MASA-12030-10-UVOD-U-ARH-ISTRAZIVANJE_o

Фото: др Марија Милинковић

МАСА-12030-10: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
УВОД У АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ

Наставник:
др Марија Милинковић, доцент

Циљ наставе на предмету Увод у архитектоснко истраживање је упознавање студената са основним начелима, карактеристикама и могућим резултатима истраживачког рада у архитектури. Кроз низ тематских предавања и интерактивни рад на семестралном задатку, студенти се упознају са доминантним истраживачким парадигмама, могућим приступима и основним истраживачким методама и техникама.

КУРИКУЛУМ: УВОД У АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ

Nazari_Tower_restoration_Castillo_Miras_Arquitectos

Castillo Miras Arquitectos – Рестаурација Назари куле у Шпанији | Фото © Fernando Alda

МАСА-12030-12: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
СРЕДЊОВЕКОВНИ УТВРЂЕНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – ПРОУЧАВАЊЕ И ОБНОВА

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Циљ предмета је да се студенти упознају са проблемима везаним за проучавање и обнову средњовековних утврђених градова у Србији, како би проширили и усавршили своја стечена теоријска знања. Осим продубљивања сазнања о средњовековним утврђеним градовима, циљ је да студенти дају и властите предлоге њихове заштите, презентације и укључивања у савремени живот. Анализом савремених светских тенденција из области очувања културног наслеђа, културног пејзажа и културног туризма, испитују се могућности савремене презентације остатака средњовековних утврђених градова, као и њихове ревитализације кроз уношење различитих садржаја,у функцији савремене презентације остатака.

КУРИКУЛУМ: СРЕДЊОВЕКОВНИ УТВРЂЕНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – ПРОУЧАВАЊЕ И ОБНОВА

201516_MASA-12030-13-PARAMETARSKO-MODELOVANJE-2

Schüco Parametric System | Извор илустрације: Schüco

МАСА-12030-13: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

Предложени предмет је наставак предмета “Параметарско моделовање”, кроз који су савладане основне технике параметризације и базичног параметарског моделовања. Циљ овог предмета је интензивирање примене техника савладаних у претходном курсу и оспособљавање студената за самостални рад, као и сарадња са привредом кроз коришћење параметарског система немачке фирме Schüco и учешће на изложби Stone Expo, у оквиру Сајма грађевинарства у Београду.

КУРИКУЛУМ: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

201516_MASA-12030-14-SPORT-I-PROSTOR

Комбанк арена, Београд | Извор илустрације: nadji.com

МАСА-12030-14: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
СПОРТ И ПРОСТОР

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Предмет представља увод у комплексну феноменологију спорта. Циљ предмета је тумачење спорта као специфичног процеса и активности која се упражњава професионално и рекреативно. Кроз серију предавања отвара се питање колико је је архитектонска ликовност условљена спортом као специфичним процесом, а колико је слободна у својој изражајности.

КУРИКУЛУМ: СПОРТ И ПРОСТОР