УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16 (25.09.2015)
Спискови студената и распоред сала за МАСА-23040 Изборни предмет 3 – У

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
20 МАСА-23040

Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23040-01: Савремени урбани феномени
2. МАСА-23040-02: Моделовање креативног града
3. МАСА-23040-03: Урбани менаџмент
4. МАСА-23040-04: Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој
5. МАСА-23040-05: Урбана регулатива
6. МАСА-23040-06: Урбана рекреација
7. МАСА-23040-07: Континуитет у развоју градова

Листа изборних предмета:

201516_MASA-23040-01-SAVREMENI-URBANI-FENOMENI_o

Фото © Александра Ступар

МАСА-23040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНОМЕНИ

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Настава на предмету је усмерена на сагледавање специфичности савременог града – друштвено – економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНОМЕНИ ФОРМУЛАР: САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНОМЕНИ

201516-MASA-23040-03-URBANI-MENADZMENT_o

Извор фотографије: http://www.destinacijeusrbiji.rs/dani-ludaje/

МАСА-23040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Тема апликативног задатка је културни туризам Кикинде. Истражују се релације између постојећих садржаја и програма културе, туризма и физичке урбане структуре и предлажу визија развоја и креативни пројекти за урбану регенерацију кроз проширење културних и туристичких садржаја и унапређење квалитета живота у физичком, социјалном и економском смислу. Могућности регенерације градова кроз културу, туризам и уметничке програме и фестивале нуде другачију перспективу на градски живот и додатно помажу локалним заједницама да развију организационе способности. Стога је неопходан квалитетан урбани менаџмент са учешћем релевантних актера за преобликовање простора уз нове начине укључивања партнера, креирање организационих аранжмана и инструмената за имплементацију креативних решења за комплексне урбане ситуације.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ ФОРМУЛАР: УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ

MASA-23040-04-ARHITEKTE-I-GRADJANSKE-INICIJATIVE-ZA-OD_o

Фото Огнен Теофиловски © Reuters

МАСА-23040-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
АРХИТЕКТЕ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Наставник:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Република Србија је до прошле године била земља са највећим бројем избеглица и интерно расељених лица у Европи и једна од пет држава у свету са „дуготрајном избегличком кризом“. Глобална избегличка криза је повод за преиспитивање уобичајених начина на који се држава и друштво суочавају са овим проблемом. Архитекти као професија се морају прикључити трагању за новим одговорима на дати изазов. Предмет рада на предмету су моделитети деловања архитеката зарад побољшања услова живота избеглица, али и локалног становништва транзитних територија на којима се они привремено или стално насељавају. Исходи практичне наставе на предмету су предлози пројеката које би студенти Архитектонског факултета могли да предузму и реализују у сарадњи са институцијама, формалним и неформалним удружењима грађана и заинтересованим појединцима.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТЕ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТЕ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

201415_MASA-23040-05-URBANA-REGULATIVA_o

Аутор илустрације: Ана Митровић, студент ФПУ

МАСА-23040-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
УРБАНА РЕГУЛАТИВА

Наставник:
мр Бисерка Митровић, доцент

Кроз предмет Урбана регулатива студенти се упознају са законским одговорностима архитекте-урбанисте, као и системом институција и процедура у урбаном и просторном планирању у Србији. Кроз визуру урбане регулативе упознају се категорије као што су јавни интерес, имплементација планских решења, потом обавезе, компетенције, место и време укључивања учесника у процесу урбаног и просторног планирања у складу са важећим прописима, и др. Истражујући студију случаја нелегалне праксе, студенти истражују домет и ограничења легислативе и регулативе, као и система планирања и изградње у Србији.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕГУЛАТИВА ФОРМУЛАР: УРБАНА РЕГУЛАТИВА

201516-MASA-23040-06-URBANA-REKREACIJA_o

Фестивал суседства у граду Кичeнеру | Извор фотографије: www.kitchener.ca/fon

МАСА-23040-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА

Наставник:
др Јелена Живковић, доцент

Програм се бави истраживањем релација: рекреација – туризам – градски простор у контексту савременог урбаног развоја. Разматрањем актуелних концепата развоја градова, (“град забаве”, “град фантазије”, ” град турзима”, “град доживљаја”, “град игре”, “здрав/активни град”, “зелени град”, “креативни град”) преиспитују се потенцијали различитих форми рекреације да омогуће позитивне промене у урбаном простору и тако допринесу развоју и регенерацији градова.
Задатак студената је да, кроз формулисање предлога органзиције и уређивања простора за “Фестивал суседства” на простору шеталишта “Лазаро Карденаса” у блоковима 70, 44 и 45 на Новом Београду, активирају рекреативно-туристички потенцијал овог простора и афирмишу аутентичан живот новобеоградских “блокова”.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА ФОРМУЛАР: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА