УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МАС Архитектура 2015/16 (12.02.2016)
Коначан списак студената:
МАСА-12050 Изборни предмет 2 – Архитектонске технологије (ажурирано 18.02.2016)

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
13 МАСА-12050

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12050-01: Савремене фасаде и кровови
2. МАСА-12050-02: Архитектура: пројекат, објекат, детаљ
3. МАСА-12050-03: Осветљење у архитектури 2
4. МАСА-12050-04: Зелена градња – поуке прошлости
5. МАСА-12050-05: Smart recycling-куће од рециклираног материјала
6. МАСА-12050-06: Одржавање објеката и управљање
7. МАСА-12050-07: Конструктивни системи у дрвету
8. МАСА-12050-08: Пројектовање дрвених конструкција
9. МАСА-12050-09: Основи савремене технологије бетона

Листа изборних предмета:

MASA-12050-01-SAVREMENE-FASADE-I-KROVOVI_FOTO_ALEKSANDRA-KRSTIC_opt

MyZeil Shopping Centre, Frankfurt, Nemačka | Фото: др Александра Крстић-Фурунџић,

МАСА-12050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима пројектовања и извођења омотача објеката, са акцентом на енергетској ефикасности. Упознају се потенцијали нових технологија материјализације архитектонских објеката, од концепта до детаља. Предмет излагања су унапређене технологије облагања и застакљења, концепти и техничка решења фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ ФОРМУЛАР: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

201516_MASA-12050-02-ARHITEKTURA-PROJEKAT-OBJEKAT-DETALJ

Фото: Драган Марчетић

МАСА-12050-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
АРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ, ОБЈЕКАТ, ДЕТАЉ

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

Упознавање са терминологијом, принципима, елементима материјализације и проблемским ситуацијама у пројектовању и извођењу архитектонског дела. Увођење у анализу, сагледавање и доношење закључака на основу естетских, технолошких захтева и карактеристика архитектонског дела. Информисаност, сагледљивост и спремност студената да у практичном смислу кроз систем наставе унапреде своје бављење архитектонским пројектовањем, како кроз естетски и пројектантски аспект, тако и кроз технолошки и извођачки аспект настајања архитектонског дела. Успостављање и анализа веза између пројекта, објекта и детаља.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ, ОБЈЕКАТ, ДЕТАЉ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ, ОБЈЕКАТ, ДЕТАЉ

201516_MASA-12050-03-OSVETLJENJE-U-ARHITEKTURI-2

LDA Design & Michael Grubb Studio – Московски паркови, стратегија осветљавања | Фото © LDA Design

МАСА-12050-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 2

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Осветљење у великој мери доприноси утиску који оставља град. Све већи број осветљених улица, амбијената и објеката захтева и одређену координацију како би град ноћу деловао привлачно. У оквиру предмета ће се анализирати значај мастерплана осветљења који се огледа у потреби да се функционалним, амбијенталним и архитектонским осветљењем обезбеди сигуран и пријатан урбани простор. Због све чешће појаве светлосног загађења анализираће се и могућности и ограничења за примену светлосних инсталација и динамичног осветљења.

КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 2 ФОРМУЛАР: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 2

201415_MASA12050-04-Zelena-gradnja-pouke-proslosti_opt

Фото: др Ана Радивојевић

МАСА-12050-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ЗЕЛЕНА ГРАДЊА – ПОУКЕ ПРОШЛОСТИ

Наставник:
др Ана Радивојевић, ванредни професор

Разумевање концепта зелене градње и успостављање историјског оквира оваквог начина грађења. Анализирање елемената историјске и традиционалне архитектуре кроз призму једног од савремених концепата пројектовања и грађења – концепта зелене архитектуре, треба да допринесе да студент успостави брижљивији однос према градитељском наслеђу, као и већем степену његовог поштовања и уважавања.

КУРИКУЛУМ: ЗЕЛЕНА ГРАДЊА – ПОУКЕ ПРОШЛОСТИ ФОРМУЛАР: ЗЕЛЕНА ГРАДЊА – ПОУКЕ ПРОШЛОСТИ

МАСА-12050-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
SMART RECYCLING – КУЋЕ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основа рада на изборном предмету је упознавање студената са савременим токовима пројектовања и реализације архитектонских објеката од рециклираног материјала. Рециклажа је енергетски интензиван процес који утиче на смањење укупно потребне количине енергије у животном циклусу објекта. Настава у оквиру изборног предмета има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја и гостујућа предавања, упозна са системима рециклаже, начином употребе рециклираних материјала и основним принципима пројектовања. Рециклирани материјали и пројектантски захтеви третираће се као део целовитог процеса енергетске оптимизације архитектонског објекта унутар кога технолошки развој и развој свести о неопходности употребе рециклираних материјала омогућава коришћење потенцијала материјала добијених на овај начин. Студенти ће кроз практичан рад на изради пројекта објекта од рециклираног материјала стећи адекватна теоријска и практична знања о сложеним аспектима пројектовања објеката употребом рециклираних материјала.

КУРИКУЛУМ: SMART RECYCLING – КУЋЕ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА ФОРМУЛАР: SMART RECYCLING – КУЋЕ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА

201415-MASA-12050-06-ODRZAVANJE-OBJEKATA-I-UPRAVLJANJE

Earthbounder – Blue Ball Machine

МАСА-12050-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ

Наставник:
др Милан Радојевић, доцент

Формирање пројекта одржавања (упутства и процедуре) за зграду Техничких факултета у Београду. Анализа и препоруке за побољшање и унапређење процеса одржавања за изабрани пример.

КУРИКУЛУМ: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ ФОРМУЛАР: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ

1314_17.2_Zikica-Tekic_ilustracija_o

Просторна структура вишенаменске спортске хале у Панчеву, од лепљеног ламелираног дрвета, распона 61 м. | Извор: Доц. др Жикица Текић

МАСА-12050-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

Наставник:
др Жикица Текић, доцент

Предметом су обухваћени проблеми пројектовања конструкција објеката од лепљеног ламелираног дрвета, са аспекта свеукупне оптимизације. Инсистира се на симбиози рада архитекте пројектанта и конструктора, на пројектовању објекта у дрвету. Основни принципи таквог рада се анализирају на одабраним примерима из архитектонске праксе. Студентима се, кроз циклус предавања, презентује технологија лепљеног ламелираног дрвета. У склопу предавања, кроз приказ бројних примера реализованих објеката, студентима се презентује широко поље примене конструкција од лепљеног ламелираног дрвета, у архитектонском конструктерству.

КУРИКУЛУМ: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ ФОРМУЛАР: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

MASA-12050-08-PROJEKTOVANJE-DRVENIH-KONSTRUKCIJA_opt

Фото: др Ненад Шекуларац

МАСА-12050-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Циљ наставе је усавршавање студената у области пројектовања и димензионисања дрвених конструкција архитектонских објеката формираних од монолитне дрвене грађе. Овај предмет намењен је студентима који су у досадашњем раду стекли основна знања из области пројектовања и прорачуна дрвених конструкција архитектонских објеката. У току рада на овом предмету повећаће се обим знања из области архитектонског конструктерства.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА

201415_MASA_12050_09_OSNOVI-SAVREMENE-TEHNOLOGIJE-BETONA_opt

Фото: др Ружа Окрајинов Бајић

МАСА-12050-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА

Наставник:
др Ружа Окрајинов Бајић, доцент

Циљ овог курса је упознавање студената са савременим технолошким поступцима при примени бетона у архитектонским објектима.

КУРИКУЛУМ: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА ФОРМУЛАР: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА