УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-1127/6
Дана: 05.07.2017. године
Београд

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутент. тумачење и 68/15), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду, Декан Архитектонског факултета у Београду, доноси

О Д Л У К У

1. Одбијају се као неосноване жалбе кандидата:
– Ускоковић Петра број пријаве 431,
– Божић Ивоне број пријаве 248,
– Богдановић Алекса број пријаве 058,
поднете на Решење 02 бр. 1127/3 Комисије за спровођење уписа од 03.07.2017. године.

2. Одбија се као недопуштена и изјављена од стране неовлашћених лица, жалба заведена под бројем 02 1127/4-1.

3. Ова Одлука је коначна даном доношења.

4. Ово Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Решење 02 бр. 1127/3 Комисије за спровођење уписа од 03.07.2017. године, извршена је детаљна анализа жалби, а од Комисије за спровођење уписа-подкомисије за тест је затражено писано образложење у вези траженим питањима са пријемног испита као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2016/2017. години, при чему је утврђено:

1. Да су жалбе наведене у тачки 1 ове одлуке допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица, осим жалбе заведене под бројем 02 1127/4-1;

2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем студената;

3. Да су сви радови рађени и оцењени под шифром, што је обезбеђивало тајност и објективност у оцењивању;

4. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;

5. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове;

6. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу;

7. Да кандидат Ускоковић Петар у својој жалби оспорава решења подкомисије за припрему теста за одговор на задатак 61, шифра задатака 2341;

8. Да кандидаткиња Божић Ивона жели да се провере одговори задатака 66, 84, 86, 89, група задатака 1234;

9. Да кандидат Богдановић Алекса сматра да му нису добро сабрани поени које је освојио на тесту;

10. Да је жалба наведена у тачки 2 ове одлуке, која је заведена на факултету под бројем 02 1127/4-1 од 04.07.2017. године поднета од стране лица која нису овлашћена за
подношење жалбе иако кандидат, у чије име је поднета жалба, није изјавио приговор на Привремену ранг листу, како је прописано конкурсом.

Имајући у виду све наведене чињенице, као и писани одговор Комисије за спровођење
уписа бр.02-1127/5, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДЕКАН АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2017: Коначна одлука Декана по поднетим жалбама кандидата

Hashtag: #PrijemniispitAF2017