UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-1127/6
Dana: 05.07.2017. godine
Beograd

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-autent. tumačenje i 68/15), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu, Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

O D L U K U

1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata:
– Uskoković Petra broj prijave 431,
– Božić Ivone broj prijave 248,
– Bogdanović Aleksa broj prijave 058,
podnete na Rešenje 02 br. 1127/3 Komisije za sprovođenje upisa od 03.07.2017. godine.

2. Odbija se kao nedopuštena i izjavljena od strane neovlašćenih lica, žalba zavedena pod brojem 02 1127/4-1.

3. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

4. Ovo Odluku istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Rešenje 02 br. 1127/3 Komisije za sprovođenje upisa od 03.07.2017. godine, izvršena je detaljna analiza žalbi, a od Komisije za sprovođenje upisa-podkomisije za test je zatraženo pisano obrazloženje u vezi traženim pitanjima sa prijemnog ispita kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, pri čemu je utvrđeno:

1. Da su žalbe navedene u tački 1 ove odluke dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica, osim žalbe zavedene pod brojem 02 1127/4-1;

2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;

3. Da su svi radovi rađeni i ocenjeni pod šifrom, što je obezbeđivalo tajnost i objektivnost u ocenjivanju;

4. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;

5. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove;

6. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu;

7. Da kandidat Uskoković Petar u svojoj žalbi osporava rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovor na zadatak 61, šifra zadataka 2341;

8. Da kandidatkinja Božić Ivona želi da se provere odgovori zadataka 66, 84, 86, 89, grupa zadataka 1234;

9. Da kandidat Bogdanović Aleksa smatra da mu nisu dobro sabrani poeni koje je osvojio na testu;

10. Da je žalba navedena u tački 2 ove odluke, koja je zavedena na fakultetu pod brojem 02 1127/4-1 od 04.07.2017. godine podneta od strane lica koja nisu ovlašćena za
podnošenje žalbe iako kandidat, u čije ime je podneta žalba, nije izjavio prigovor na Privremenu rang listu, kako je propisano konkursom.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, kao i pisani odgovor Komisije za sprovođenje
upisa br.02-1127/5, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DEKAN ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić

PRIJEMNI ISPIT 2017: Konačna odluka Dekana po podnetim žalbama kandidata

Hashtag: #PrijemniispitAF2017