УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

ПРИЈЕМНИ И УПИС 2024: Информатор о пријемном испиту 2024. за упис у прву годину Основних и Интегрисаних студија Архитектуре

Добродошли!

Обавештавају се заинтересовани за упис на прву годину студијских програма Основних академских и Интегрисаних академских студија 2024/25 Универзитету у Београду – Архитектонског факултета да је

термин одржавања “Пријемног испита 2024″ je у понедељак, 24. јуна 2024. године, у 11 сати, на Архитектонском факултету

Све потребне информације везане за пријемни испит се налазе у ИНФОРМАТОРУ 2024.

Информатор 2024 садржи услове, начин и поступак уписа у прву годину Основних и Интегрисаних академских студијских програма на Архитектонском факултету Универзитета у Београду за школску 2024/2025. годину.

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA

01. ОПШТИ УСЛОВИ

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, у прву годину на студијски програм Oсновнe академскe студијe – Aрхитектурa, уписује 240 студената и то 160* студената који се финансирају из буџета и 80 студената који плаћају школарину.

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, у прву годину на студијски програм Интегрисане академске студије – Архитектура, уписује 64 студента и то 40* студената који се финансирају из буџета и 24 самофинансирајућих студената.

* Влада Републике Србије, до дана објављивања Информатора 2024, није донела Одлуку о броју студената о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2024/2025. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству или страној средњој школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се, у складу са законом и посебним општим актом Универзитета, призна стечена страна школска исправа од стране Агенције за квалификације Републике Србије или ако им је Агенција издала потврду да су започели поступак признавања.

Држављани Републике Србије који су у школској 2023/2024. години средњу школу завршили у иностранству, као и страну средњу школу у Републици Србији или поседују диплому међународне (ИБ) матуре, а не поседују комплетну документацију потребну за пријављивање у првом уписном року, могу остварити право уписа у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за ту категорију Кандидата у другом уписном року.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати и решење Министарства Просвете (Агенција за квалификације) о признавању страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет поступак.

Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој иностраној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској. Ови Кандидати приликом пријаве на Конкурс, поред прописане документације прилажу и Изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.

Суседне земље су: Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте од 304 студента на оба студијска програма, која је предвиђена за упис. Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Особе са инвалидитетом могу полагати Пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. За ове кандидате предвиђено је два места у оквиру буџетске квоте.

Кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера – упис лица са инвалидитетом, потребно је да медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета, доставе Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 10. јуна 2024. године. Више информација се може наћи на следећим линковима: https://www.bg.ac.rs/upis-osoba-sa-invaliditetom/

Правилник о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом Захтев за утврђивање статуса

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање Пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на Конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 065 3031 261 или електронском поштом на ucsh@rect.bg.ac.rs. Канцеларија за студенте са инвалидитетом налази се на адреси Булевар Зорана Ђинђића 123б, 11070 Нови Београд.

Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 10. јун 2024. године.

Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, a које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овај програм подразумева подршку Кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија.

Ови Кандидати прилажу Факултету, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске националне мањине.

Сви пријављени Кандидати полажу јединствени Пријемни испит за проверу склоности и способности (у даљем тексту Пријемни испит), који има класификациони карактер.

Редослед Кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

1. Резултата постигнутог на Пријемном испиту

2. Успеха постигнутог у средњој школи

Успех на Пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин:

 • резултат Пријемног испита вреднује се до 60 бодова.
 • успех у средњој школи вреднује се најмање 16 а највише 40 бодова.
 • Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 • Успех Кандидата који су завршили International Baccalaureate Diploma Programme (ИБ) у школској 2023/2024. години утврђује се, на начин, да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8 а максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), а успех на ИБ матури вреднује се са максималних 20 бодова.
 • Сведочанство о ИБ матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 вреднује се са 8 бодова, а збирна оцена 45 вреднује се са 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа:

Број бодова = 8 + (збирна оцена – 24) × 12/21

 • Кандидати који су завршили International Baccalaureate Diploma Programme (ИБ) пре школске 2023/2024 године, морају да имају признату диплому и тада остварују право пријаве већ у првом уписном року, као и сви други Кандидати (држављани РС и страни држављани). Вредновање успеха у средњој школи се врши по претходно предложеној формули.

Право на упис стичу Кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је Конкурсом предвиђен за упис.

Уколико је Кандидат стекао право на рангирање на обе ранг листе и рангирао се у оквиру квоте за упис, има право да бира на који студијски програм ће се уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој ранг листи.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис Кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод, само једанпут на истом степену студија.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се Кандидат, који је остварио право на упис по Конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег Кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.

 • Накнада за полагање Пријемног испита износи 5.000,00 дин.
 • Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 300.000,00 динара.
 • Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.600 евра.
02. ТЕРМИНСКИ ПЛАН
 • Пре пријављивања на Конкурс, Кандидат је дужан да попуни Формулар на интернет страници Факултета,
  oд 10. јуна 2024. у 10 сати до 19. јуна 2024. до 23:59 сати.
 • Пријављивање Кандидата обавиће се 19, 20. и 21. јуна према следећем распореду:
Кандидати чија презимена почињу словом: Време пријављивања Кандидата:
Среда, 19.06.2024. Аула АФ А, Б, В, Г, Д, Ђ, Е, Ж, З, И, Ј од 10.00h до 18.00h
Четвртак, 20.06.2024. Аула АФ К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р од 10.00h до 18.00h
Петак, 21.06.2024. Аула АФ С, Т, Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш од 10.00h до 18.00h

 

 • Истицање листе пријављених Кандидата, на интернет страници Факултета www.arh.bg.ac.rs , са следећим подацима: редни број пријаве, презиме, име родитеља, име и подаци из средње школе.
  субота, 22. јун 2024. године у 22 сата.
 • Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху у средњој школи (техничке грешке), на имејл-адресу prijemniaf@arh.bg.ac.rs,
  недеља, 23. јун 2024. до 12 сати, или лично недеља, 23. јун 2024. од 11 до 12 сати у рачунарском центру Архитектонског факултета.
 • Распоред Кандидата, по салама, биће објављен на интернет страници Факултета
  недеља, 23. јун 2024. године до 20 сати.
 • ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА,
  ПОНЕДЕЉАК, 24. ЈУН 2024. ГОДИНЕ, У 11 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ .
 • Кандидати су дужни да у понедељак, 24. јуна 2024. године дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка Пријемног испита.
 • Истицање прелиминарне ранг листе,
  уторак, 25. јун 2024. до 22 сата.
 • Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног Конкурсом, регуларност Пријемног испита или своје место на ранг листи.
 • Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног Конкурсом, регуларност Пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, искључиво лично, у писаном облику, на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе
  среда, 26. јун 2024. од 10 до 18 сати и четвртак, 27. јун 2024. од 08 до 10 сати у соби 206a.
 • Увид у обрасце са одговорима за Кандидате који су поднели жалбу Комисији,
  четвртак, 27. јун 2024. у 17 сати у сали 217.
 • Објављивање решења Комисије на поднету жалбу,
  четвртак, 27. јун 2024. до 22 сата.
 • Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, искључиво лично, у писаном облику на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби Кандидата,
  петак, 28. јун 2024. од 09 до 18 сати у соби 206a.
 • Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу,
  субота, 29. јун 2024. до 12 сати.
 • Објављивање Коначне ранг листе Факултета на огласној табли и на интернет страници Факултета www.arh.bg.ac.rs,
  субота, 29. јун 2024. до 20 сати.
03. ДИНАМИКА УПИСА НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

НАПОМЕНА:

Архитектонски факултет у Београду задржава право да измени термине уписа.
Све евентуалне промене ће благовремено бити објављене на интернет страници факултета.

 • Упис у прву годину Основних и Интегрисаних академских студија архитектуре ће бити спроведен у периоду од 08. јула до 11. јула 2024. године.
 • Упис ће се вршити прозивањем Кандидата, прво за студенте у буџетском статусу, а након попуњавања квоте на оба студијска програма, и за студенте у статусу самофинансирајућих студената.
 • Динамика уписа по данима ће бити прецизно дефинисана и објављена након истицања Коначне ранг листе.
 • Кандидати који се буду уписивали у прву годину студија, у статусу самофинансирајућег студента, морају имати уплаћену прву рату школарине ПРЕ ДОЛАСКА на Факултет. Сви подаци везани за плаћање рата школарине ће бити благовремено објављени на интернет страници Факултета.
 • Кандидати који су стекли право на упис, а не упишу се у терминима од 08. јула до 10. јула, губе то право и Факултет ће у четвртак, 11. јула 2024. године, у 10 сати, на њихово место уписати, путем прозивања, кандидате према редоследу на Коначној ранг листи, а до попуњавања квоте за упис на оба студијска програма.
04. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
 • Пре пријављивања на Конкурс, Кандидат је дужан да попуни Формулар на интернет страници Факултета, према упутству које је истакнуто на интернет страни, oд 10. јуна 2024. од 10 сати до 19. јуна 2024. до 23.59 сати.
 • Уколико је Формулар на интернет страници Факултета исправно попуњен и предат, Кандидат ће на имејл-адресу уписану у Формулар добити потврду да је успешно попунио и предао Формулар и редни број под којим је Формулар прихваћен. Кандидат мора имати овај број приликом пријављивања на Конкурс.
 • Кандидати, приликом доласка на Факултет ради пријављивања на Конкурс за упис, подносе фотокопије тражених докумената и доносе оригинална документа на увид.
 • Кандидати који из оправданих разлога не могу да попуне Формулар на интернет страници Факултета, морају обавезно да контактирају Комисију за спровођење уписа на имејл-адресу prijemniaf@arh.bg.ac.rs до 16. јуна 2024. године до 24 сата. Комисија за спровођење уписа ће им одговорити путем имејла у ком термину, дана 18. jуна 2024., морају доћи да лично изврше онлајн попуњавање Формулара, у просторијама Факултета, да би могли да се пријаве на Конкурс у прописаним терминима.
 • Имеjл-адреса, коју Кандидат наведе при попуњавању Формулара на интернет страници Факултета, мора бити валидна, јер је то једини начин за комуникацију Комисије и служби Факултета са Кандидатом,
 • Сви Кандидати који имају страна документа (оцене које нису по стандарду Републике Србије), при попуњавању Формулара на интернет страници Факултета уписују просечну оцену 2.00 за све четири године (да би могли да предају Формулар). Ови Кандидати морају да се јаве Комисији пре предаје докумената у дану када су распоређени за пријаву, од 10 до 12 сати у просторијама Комисије. Њима ће бити извршена конверзија оцена и те оцене ће бити унете у базу података Кандидата. Тек након тога Кандидати могу приступити пријави, односно предаји докумената.
 • Потребна документа за пријаву на Конкурс за полагање Пријемног испита су:

1. Копија очитане личне карте или фотокопија личне карте без чипа – обе стране (за држављане Републике Србије) или фотокопија пасоша (за стране држављане) и оригинал на увид;

2. Сведочанства за све разреде претходног средњошколског образовања – фотокопије и оригинали на увид;

3. Диплома о положеном завршном-матурском испиту – фотокопија и оригинал на увид;

4. Решење о нострификацији (признавању) средњошколских исправа или потврда да је поступак започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре);

5. Извод из матичне књиге рођених – обавезно достављају страни држављани (за држављане Републике Србије факултет прибавља извод из матичне књиге рођених по службеној дужности);

6. Фотокопија Извода из књиге држављана (не старију од 6 месеци);

7. Изјава кандидата да су припадници српске националне мањине, коју достављају само кандидати припадници српске националне мањине из суседних земаља;

8. Изјава кандидата да су припадници ромске националне мањине и препорука Националног савета Рома, уколико желе да се упишу кроз афирмативне мере – Роми;

 

9. Решење Ректора о праву кандидата на упис кроз афирмативне мере лица са инвалидитетом;

10. Изјаву да нису били уписани у прву годину факултета у буџетском статусу (за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024 године);

11. Доказ о уплати накнаде за полагање Пријемног испита у износу од 5.000,00 динара, на број жиро рачуна Универзитета у Београду – Архитектонског факултет:

840 – 1436666 – 34, позив на број 67-700027

са сврхом дознаке: накнада за Пријемни испит

12. Изјава кандидата за коришћење личних података

 • Кандидати ће, након предаје докумената и провере података које су унели у Формулар на интернет страници Факултета, потписати одштампан Пријавни лист и добити одштампану Пропусницу за полагање Пријемног испита коју морају имати са собом на дан полагања испита.
 • Кандидати својим потписом на Пријавном листу потврђују да прихватају правила за спровођење и полагање Пријемног испита. 
 • Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да његови лични подаци, из Пријаве, могу бити унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.
 • Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024. године, приликом пријаве, достављају и потписану изјаву да нису били уписани, односно да су били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.
 • Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на Конкурс, подносе поред прописане документације и Решење о признавању дипломе о стеченом средњем образовању (или потврду о томе да је започето признавање потребних докумената) и фотокопију важећег пасоша.
 • Кандидати, припадници српске националне мањине из суседних земаља, пријављују се и уписују у складу са Конкурсом за упис у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину. Ови Кандидати прилажу Факултету, поред прописане документације и изјаву о националној припадности.
 • Изузетно, уколико је сам кандидат оправдано спречен да дође на пријављивање за Конкурс, особа која долази, да уместо њега преда документа, мора да има Овлашћење оверено код јавног бележника са наведеном сврхом и то:

– да може да поднесе документа за Пријаву на Конкурс,

– да може да потпише Пријаву за Конкурс,

– да може да преузме Пропусницу за полагање пријемног.

 

05. КОНЦЕПТ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 • Први део теста Пријемног испита (укупно 24 бода) односи се на питања из ОПШТЕ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ (архитектура, уметност и остале комплементарне области). Тест је осмишљен тако да мери знање које су Кандидати кумулативно стицали током свог досадашњег формалног и неформалног образовања и информисања.
  Овај део теста носи укупно 40% од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.
 • Други део теста Пријемног испита (укупно 18 бодова) односи се на ЛОГИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА, РЕЛЕВАНТНИХ ЗА СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ. Циљ овог дела теста је утврђивање способности Кандидата за разумевање логике простора, међусобних односа елемената у простору и просторних односа. Други део теста састоји се од логичких задатака из просторних односа који могу бити решавани и помоћу слободоручног скицирања.
  Овај део теста носи укупно 30% од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.
 • Трећи део теста Пријемног испита (укупно 18 бодова) односи се на ПРОСТОРНО ОПАЖАЊЕ И СПОСОБНОСТ РАЗУМЕВАЊА ПРЕДСТАВЉАЊА ПРОСТОРА. Циљ овог дела теста је утврђивање способности Кандидата за опажање просторних односа и решавање логичких просторних проблема слободоручним скицама. Задацима из овог дела теста не валоризује се вештина уметничког истраживања и имагинације, већ способност логичког расуђивања и коришћења цртежа као технике за разумевање просторних односа и средства представљања тачног решења просторног проблема.
  Овај део теста носи укупно 30% од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.
07. НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

У згради је дозвољен боравак ИСКЉУЧИВО КАНДИДАТИМА који полажу Пријемни испит и имају важећу пропусницу за полагање пријемног испита.

 • Распоред Кандидата по салама за Пријемни испит биће објављен у утврђеном термину, на огласној табли и на интернет страници Факултета. Молимо кандидате да запамте број сале у коју су распоређени како би процедура уласка у сале била што ефикаснија.
 • Детаљи целокупне процедуре полагања Пријемног испита ће бити благовремено објављени на интернет страници Факултета.
 • Кандидати се окупљају испред сале у којој полажу, најкасније сат времена пре почетка Пријемног испита.
 • Прозвани Кандидат након уласка у салу у коју је распоређен, заузима место према инструкцијама Дежурног испред сале.
 • Кандидат на испит доноси: важећи документ за идентификацију (лична карта или пасош) и пропусницу за полагање Пријемног испита добијену приликом пријаве за полагање Пријемног испита.

Кандидати који немају наведене исправе и пропусницу, не могу приступити полагању Пријемног испита!

 • Свеску за израду задатака, образац за одговоре и прибор за израду задатака, Кандидат добија од Дежурног на испиту.
 • Кандидат уноси тражене личне податке у образац за одговоре и њихову тачност потврђује својим потписом на за то одређеном месту.
 • Пре почетка израде испита Дежурни проверава идентитет Кандидата и податке који су унети у образац за одговоре и то верификује својим парафом на за то одређеном месту.
 • По завршетку идентификације, Кандидат уклања личну карту или пасош са стола, тако да на столу остане само Потврда о пријави и прибор за рад, добијен од Дежурног.
 • Након завршене идентификације Кандидат означава, на за то предвиђеном месту на обрасцу за одговоре, шифру задатка, која је написана на насловној страни свеске са задацима.
 • Уколико Кандидат не означи шифру задатка, задатак не може бити прегледан и сматраће се да су сви одговори нетачни.
 • Кандидат се не сме потписивати, нити стављати било који други знак на образац за одговоре осим на начин и на места која су за то предвиђена. Кандидат који на било који начин додатно означи образац за одговоре, или га оштети, аутоматски се дисквалификује.

Кандидат који преда оштећен или означен рад биће дисквалификован.

 • Максималан број бодова на тесту је 60. Сви задаци не морају да носе исти број бодова.
 • Број бодова по задацима јасно је означен у свес
 • Кандидат решава задатке у Свесци. На основу понуђених одговора, Кандидат означава један од понуђених одговора у обрасцу за одговоре, под бројем који одговара броју тог задатка.
 • За сваки задатак понуђено је више одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор доноси онолико бодова колико је предвиђено за тај задатак. Нетачан одговор доноси нула бодова.
 • Кандидат означава, искључиво, само један од понуђених одговора.
 • Неозначавање одговора, означавање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, или било какав други начин означавања одговора, осим означавања само једног одговора, сматраће се нетачним одговором.
 • Кандидати морају обрасце за одговоре попуњавати врло пажљиво. На обрасцу за одговоре није дозвољено никакво брисање нити исправљање већ означених одговора.
 • Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између Кандидата. Уколико Кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима, биће удаљени са испита и дисквалификовани.
 • Кандидатима је забрањен разговор са Дежурнима, те се позивање на усмено добијена упутства неће уважити. Сва неопходна објашњења саопштавају чланови Комисије пре почетка Пријемног испита.
 • На испиту је забрањено коришћење било каквих додатних помагала (џепни рачунар, мобилни телефон, паметни сат, слушалице, цедуљице и слично), пушење, држање на столу хране, пића и слично.
 • Предаја рада пре завршетка времена за израду теста је могућа најраније један сат после почетка испита и најкасније петнаест минута пре завршетка испита. Након тог времена није дозвољено напуштање сале, нити ранија предаја завршеног теста.
 • Напуштање сале је могуће искључиво уз обавезну предају свеске са задацима и попуњеног обрасца за одговоре. Повратак у салу није дозвољен.
 • Када Кандидат сматра да је завршио са испитом, позива Дежурног дизањем руке и на свом месту чека да га Дежурни позове да преда рад. Дежурни узима свеску и образац за одговоре од Кандидата. Кандидат заједно са Дежурним још једном проверава да су сви лични подаци тачно унети у Образац за одговоре, након чега Дежурни, у присуству Кандидата, пакује Образац према добијеном упутству. Тек након тога Кандидат напушта салу.
 • Обавештења о почетку испита, протеклом времену и времену када може да се отпочне са напуштањем испита објављује Дежурни.
 • Непоштовање неког од наведених правила повлачи за собом дисквалификацију Кандидата.
 • У згради Факултета, пушење је строго забрањено.

КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ, ЗБОГ НЕДИСЦИПЛИНЕ ИЛИ НЕПОШТОВАЊА ПРОЦЕДУРЕ, УДАЉЕН СА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА, ГУБИ ПРАВО НА РАНГИРАЊЕ РАДИ УПИСА.

 • Сва спорна питања у време одржавања Пријемног испита решава Комисија за спровођење уписа.
 • Родитељима Кандидата, односно трећим лицима, строго је забрањено:

– да улазе у објекат у коме се полаже Пријемни испит, за време трајања активности у вези са организацијом и спровођењем испита;
– подношење жалбе у име Кандидата и
– да врше увид у радове Кандидата.

08. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАНДИДАТА
 • Попуњавањем Формулара на интернет страници Факултета, подношењем пријаве на Конкурс, прописане документације и уплатом накнаде, Кандидати стичу сва права предвиђена Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду и Правилником о полагању Пријемног испита Факултета.
 • Листа Кандидата пријављених на Конкурс, са следећим подацима: редни број пријаве, презиме, име родитеља, име и подаци из средње школе, биће истакнута у утврђеном термину и доступна свим пријављеним Кандидатима на интернет страници Факултета.
 • Кандидати, чији су лични и подаци о успеху у средњој школи евентуално погрешно унети у листу пријављених Кандидата, могу да поднесу примедбе Комисији за спровођење уписа, искључиво у прописаном року.
 • Комисија ће основане примедбе прихватити и кориговати податке, уколико су понуђени званични докази достављени у прописаном року.
 • Кандидати имају право да у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, поднесу жалбу Комисији, искључиво лично, у писаном облику на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе, у складу са терминским планом.
 • Кандидати који су поднели жалбу имају право да, ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО, БЕЗ ПРИСУСТВА НЕОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА, изврше УВИД У СВОЈ ОБРАЗАЦ СА ОДГОВОРИМА. Увид ће бити извршен у сали 217, у складу са терминским планом.
 • Комисија ће одлучивати о жалби Кандидата, о чему ће донети одговарајуће решење које ће бити истакнуто на огласној табли и интернет страници Факултета, у складу са терминским планом.
 • Кандидати, чије су жалбе одбијене у првостепеном поступку, имају право да у другостепеном поступку уложе жалбу Декану Факултета на решење Комисије за спровођење уписа, искључиво лично, у писаном облику на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби Кандидата, у складу са терминским планом.
 • Право жалбе Декану имају ИСКЉУЧИВО КАНДИДАТИ који су се жалили у првом степену.
 • Декан доноси коначну одлуку која се објављује на огласној табли и интернет страници Факултета, у складу са терминским планом.
 • Коначна ранг листа се објављује на огласној табли, интернет страници Факултета и на интернет страници Универзитета. Коначна ранг листа Универзитета је основ за упис Кандидата.
09. УПИС КАНДИДАТА
 • Кандидати долазе на факултет искључиво у термину који је наведен у динамици уписа и према прописаном распореду. Промена термина није могућа и кандидат је дужан да се појави у складу са прописаним распоредом за упис.
 • Кандидати, без задржавања, одлазе у амфитеатар Архитектонског факултета ради прозивке. Након преузимања потребних формулара, кандидати попуњавају на лицу места тражене податке.
 • Кандидати ће бити прозивани редом, по рангу који су остварили на Пријемном испиту. Том приликом ће моћи да изаберу један од два студијска програма, до попуњавања квоте за сваки студијски програм.
 • Уколико кандидат није присутан у моменту прозивања, прозивање се наставља од следећег кандидата и места се даље попуњавају. Молимо Кандидате да СТРИКТНО ПОШТУЈУ динамику која ће бити објављена и да не касне на прозивање.
 • Кандидати приступају процедури предаје и верификације докумената ради уписа, на унапред одређеном месту. Након завршетка процедуре уписа, кандидати без задржавања напуштају зграду Факултета.
 • Кандидати који се буду уписивали у прву годину студија, у статусу самофинансирајућег студента, морају имати уплаћену прву рату школарине ПРЕ ДОЛАСКА на Факултет. Сви подаци везани за плаћање рата школарине ће бити благовремено објављени на интернет страници Факултета.
 • Кандидати који стекну право уписа подносе:

– Лична карта или пасош на увид;
– Копија очитане личне карте или фотокопија личне карте без чипа или фотокопија пасоша;
– Оверене фотокопије копије сведочанства за све разреде средње школе и оригинална документа на увид;
– Оверене фотокопије дипломе о положеном завршном матурском испиту и оригинална документа на увид;
– Решење о нострификацији или потврда да је поступак започет;
– Извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
– Извод из књиге држављана (не старији од 6 месеци);
– Изјаву о припадности српској националној мањини, (достављају само кандидати припадници српске националне мањине из суседних земаља);
– Изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу или да јесу (за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024 године);
– Изјаву да су припадници ромске националне мањине и препоруку Националног савета Рома, уколико желе да се упишу кроз афирмативне мере – Роми;
– Решење Ректора о праву на упис афирмативне мере лица са инвалидитетом;
– Индекс;
– Попуњен образац ШВ-20;
– Две фотографије 4.5×3.5 цм;
– Потписану сагласност о коришћењу личних података (у једном примерку) за све кандидате – формулар се добија приликом уписа;
– Потписану изјаву о статусу у погледу финансирања (у једном примерку) за буџетске студенте – формулар се добија приликом уписа;
– Потписан уговор о студирању у 2 примерка – (добија се приликом уписа);
– Потписан уговор о плаћању школарине у 2 примерка, за самофинансирајуће студенте и стране држављане – (добија се приликом уписа);
– Доказ о уплати школарине, за самофинансирајуће студенте и стране држављане (пример уплатница 1),
– Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере (пример уплатница 2) – сви кандидати, и
– Доказ о уплати накнаде за административне тошкове уписа (пример уплатница 3) – сви кандидати.

Уплатница 1 Архитектонски факултет у Београду
Уплатилац име и презиме, адреса
Сврха уплате школарина за I годину студија
Прималац Архитектонски Факултет у Београду
Износ износ дефинисан уговором
Рачун примаоца 840 – 1436666 – 34

Уплатница 2 Архитектонски факултет у Београду
Уплатилац име и презиме, адреса
Сврха уплате школарина за I годину студија
Прималац Уплата за рад Универзитетског центра за развој каријере
Износ 100,00
Рачун примаоца 840 – 1436666 – 34

Уплатница 3 Архитектонски факултет у Београду
Уплатилац име и презиме, адреса
Сврха уплате Уплата за административне трошкове уписа
Прималац Уплата за рад Универзитетског центра за развој каријере
Износ 2200,00
Рачун примаоца 840 – 1436666 – 34
 • Школарина се плаћа у складу са Уговором о студирању.
 • Страни држављани, поред наведеног подносе:

 – Нострификовану диплому;
– Доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
– Одговарајуће уверење да владају српским језиком и
– Фотокопију важећег пасоша.

 

 • Кандидати који су стекли право на упис, обавезни су да пре подношења докумената за упис, у амфитеатру Архитектонског факултета, потпишу Уговор о студирању са Факултетом, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. За студенте који плаћају школарину, Уговором се утврђују и финансијске обавезе према Факултету.

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture