УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за МАСА-12020 (ИАСА-48020): Историја и теорија 2


број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
10 МАСА-12020

Историја и теорија 2

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12020-01: Савремена теорија архитектуре
2. МАСА-12020-02: Савремени принципи очувања градитељског наслеђа
3. МАСА-12020-03: Античко наслеђе у региону
4. МАСА-12020-04: Физика зграде: енергија у зградама
5. МАСА-12020-05: Пројектовање и прорачун конструкција 3
6. МАСА-12020-06: Теорија урбаног дизајна
7. МАСА-12020-07: Теоријске основе урбаног менaџмента
8. МАСА-12020-08: Увод у архитектонско истраживање
9. МАСА-12020-09: Религија и архитектура

Листа изборних предмета:

201415_MASA-12020-02_Savremeni-principi-ocuvanja-graditeljskog-nasledja_o

Трајанова тржница у Риму. Након ревитализације добила је намену музеја | Фото: др Мирјана Ротер Благојевић

МАСА-12020-02 (ИАСА-48020-02): ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2:
САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ ОЧУВАЊА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Стицање сазнања о историјским и савременим теоријским приступима везаним за проучавање, заштиту и обнову градитељског наслеђа, савремене принципе, препоруке и повеље из области заштите и презентације културне баштине, као и принципе везане за савремени приступ изградњи и регенерацији историјских амбијената, што ће допринети формирању теоријске подлоге за развијање креативних способности студената и компетентности за критичко мишљење, стварање властитог концепта и приступа очувању културног и градитељског наслеђа.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ ОЧУВАЊА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

201415_MASA-12020-04-Fizika-zgrade-energija-u-zgradama_opt

Енергија у зградама | Фото: Душан Игњатовић

МАСА-12020-04 (ИАСА-48020-04): ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2:
ФИЗИКА ЗГРАДЕ: ЕНЕРГИЈА У ЗГРАДАМА

Наставник:
др Александар Рајчић, ванредни професор

Упознавање са карактеристичним проблемима из домена физике зграде који на различите начине третирају питање енергије у зградама и директно су повезани са аспектом угодности боравка, односно, топлотног и ваздушног комфора. Осим бољег разумевања корелације између начина материјализације омотача зграде, њене волуметрије и оријентацију и њених енергетских својстава, стечена знања треба да омогуће студенту да овлада основним знањима неопходним за прорачун и проверу релевантних карактеристика зграде, односно њеног омотача као полазних елемената у поступку прорачуна укупних енергетских перформанси зграда и енергетске сертфикације у складу са актуелном регулативом.

КУРИКУЛУМ: ФИЗИКА ЗГРАДЕ: ЕНЕРГИЈА У ЗГРАДАМА

201617_MASA-12020-05-PROJEKTOVANJE-I-PRORACUN-KONSTRUKCIJA-3_o

Фото: др Милан Глишић

МАСА-12020-05 (ИАСА-48020-05): ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈА 3

Наставник:
др Радојко Обрадовић, доцент

Основни циљ је да се студенти обуче у пројектовању и извођењу фундирања архитектонских објеката, као и упознавање студената са принципима пројектовања конструкција архитектонских објеката у сеизмичким зонама.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈА 3

201415_MASA-12020-06_o

Фото: Јелена Живковић

МАСА-12020-06 (ИАСА-48020-06): ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2:
ТЕОРИЈА УРБАНОГ ДИЗАЈНА

Наставници:
др Јелена Живковић, ванредни професор

Предмет се бави сагледавањем различитих приступа разумевању природе, сврхе, улоге и садржаја урбаног дизајна у релацији са економским, друштвеним, културним и природно-еколшким условима урбаног развоја. Циљ курса је упознавање студената са теоретским концептима, темама и дилемама урбаног дизајна.

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈА УРБАНОГ ДИЗАЈНА

201718_MASA-23040-03-URBANI-MENADZMENT_o

Студентска летња радионица Пескара 2017 | Фото: др Урош Радосављевић

МАСА-12020-07 (ИАСА-48020-07): ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2:
ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УРБАНОГ МЕНАЏМЕНТА

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Традиционални урбанистички планови и данас се користе у управљању урбаним развојем. Урбанизација, социјална и економска поларизација и фрагментација друштва ограничени су традиционалним инструментима планирања. Такви изазови и релације између управљања територијом и производње простора захтевају урбани менаџмент и инструменте за операционализацију интереса друштвено-економских играча у креирању интегралних решења у стварању квалитетних места са праведним исходима.

Студенти на простору доњег Дорћола, око Душанове улице и коридора железничке пруге од Калемегдана до Луке Београд на Дунаву истражују релације између постојећих садржаја и урбане структуре и предлажу креативне пројекте за урбану регенерацију. Студенти предлажу инструменте урбаног менаџмента и анализирају ефекте њихове примене за унапређење квалитета урбане средине у просторном, социјалном, еколошком и економском смислу.

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УРБАНОГ МЕНАЏМЕНТА

201718_MASA-12020-08-IASA-48020-08-UVOD-U-ARH-ISTRAZIVANJE

Аутори књижица: Милица Наумовић & Наталија Радосављевић

МАСА-12020-08 (ИАСА-48020-08): ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2:
УВОД У АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ

Наставник:
др Марија Милинковић, доцент

На предмету Увод у архитектонско истраживање студенти се упознају са основним начелима, карактеристикама и могућим резултатима истраживачког рада у архитектури. Кроз низ тематских предавања и интерактивни рад на семестралном задатку, студенти стичу увид у различите теоријске позиције у оквиру савремених дискусија о односу између истраживања и пројектовања, и упознају се са могућим приступима и одговарајућим истраживачким методама и техникама. Настава је организована тако да подстакне аналитичко и критичко мишљење и обезбеди почетна сазнања потребна за даљи рад на мастер студијама и изради Завршног рада: Мастер тезе и Мастер пројекта.

КУРИКУЛУМ: УВОД У АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ

МАСА-12020-09 (ИАСА-48020-09): ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2:
РЕЛИГИЈА И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
др Марко Николић, доцент

Циљ рада на предмету је упознавање студената са узајамним утицајем и односом религије и архитектуре. Пажња студената усмерена је ка тумачењу историјских прекретница у архитектури у односу на религијске утицаје. У интерактивном раду са студентима треба да се покрену питања везана за порекло архетипа, преузимање и преношење концепта архитектуре паганства у монотеизам. Компаративна истраживања и анализе случаја односе се на формирање облика и типова сакралне архитектуре током историје и њихове трансформације у условима савременог друштва и архитектуре.

КУРИКУЛУМ: РЕЛИГИЈА И АРХИТЕКТУРА