УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 4. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК26 МАСА-АК24021

МАСТЕР ТЕЗА

АК27 МАСА-АК24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

АК28 МАСА-АК24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

201617_AK24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD-NESTOROVIC_o

ONL Studio – Landmark Kaiserslautern |© ONL

01
БИОМИМИКРИЈА: СТРУКТУРЕ ИНСПИРИСАНЕ ПРИРОДНИМ СИСТЕМИМА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Истраживање бионичких тема има за циљ детерминисања индивидуалног пројектантског приступа, процеса, метода, техника које ће бити примењене у контексту поставке и решавања пројектног проблема. Фокус је на истраживању модуса транспоновања и имплементације идентификованих принципа и законитости из природе у област конструктерства, у функцији предлога оптималних решења која имају одређене пожељне атрибуте биолошких система. Поставке ће се затим тестирати кроз процесе конципирања и разраде пројектних решења. Крајњи резултат ће бити изражен кроз графички и просторни приказ архитектонског идејног решења са елементима идејног пројекта.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201516_MASA-AK2402-01-SEKULARAC

Фото © др Ненад Шекуларац

02
ЧУВАЈМО ПРОШЛОСТ ЗА БУДУЋНОСТ

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Истраживање могућности и успостављање методологије за пројектовање заштитних конструкција, као смерница за планирање, пројектовање и њихову реализацију. Истраживањем заштитних конструкција, њиховом анализом и вредновањем остварених резултата на примерима изведених конструкција могуће је донети закључке на основу којих ће се приступити решењу задатка пројектовања заштитне конструкције на археолошком локалитету Виминацијум. Резултат истраживања биће приказан као графички и просторни приказ архитектонског идејног решења заштитне конструкције са свим елементима идејног пројекта, водећи рачуна о пројектантском приступу, техничком и технолошком решењу.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад