УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А23 МАСА-А23012

СТУДИО М03А – Семинар

Циљ предмета

Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М01-А (М05) у оквирима Студија М01-А (М05) Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М01-А (М05) постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних пројеката:

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MIRKOVIC_o
Damien Hirst – Love’s Paradox, 2007.

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 01:
ПУТ И МЕСТО

Наставник:
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Теоретска настава одвија се кроз предавања и дискусије које обухватају кључне позиције процеса структуирања организације архитектонских објеката.
Имајући у виду да је акценат на интеграцији различитих видова уметности, тежи се успостављању узрочно-последичних веза између друштвених промена, културе и функционално-просторне структуре објекта. Циљ је да се кроз теоретску анализу истраже тенденција у архитектури и уметности, али и успостави критички став у вези са њиховом могућом интеграцијом у савременом технолошком тренутку са аспекта културолошких и просторних потреба.

КУРИКУЛУМ: ПУТ И МЕСТО ФОРМУЛАР: ПУТ И МЕСТО

201516_MASA_A23012_STUDIO_M03A_SEMINAR_LAZOVIC_o

Ian Simpson Architects – Beetham Tower, Манчестер, В. Британија | Извор: http://www.landscapeprojects.co.uk/hilton-penthouse/

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 02:
АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ГРАДА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Феномени које доноси нова архитектура и захтеви савремених градова. Београд – Метаград, град између различитих светских метропола – Париза, Берлина, Лондона, Њујорка, Копенхагена… У фокусу су наслеђе, постиндустријско време, култура, јавни простор, контекст, напуштене локације, интегрисани простор. Трансформације града, кварта и архитектонског објекта су у динамичној функцији догађаја. Промена, покрет, архитектонски гест и трансформација остварују културни пејзаж. О појмовима трансформабилности, експеримента, реконструкције, (ре)контекстуализације, о хибридима или микс-објектима…

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ГРАДА ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ГРАДА

201516_MASA_A23012_STUDIO_M03A_SEMINAR_LOJANICA_o

John Cage – Cartridge Music, 1960

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 03:
АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ – ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ МУЗИКЕ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Семинар је конципиран као теоријски оквир који прати и константно преиспитује процес израде пројеката на Студију М03 А – пројекат, и доприноси усвајању различитих облика знања и методологија које могу доминантно утицати на пројектантске одлуке. Као шири тематски оквир намеће се питање односа архитектуре и савремене уметности, и препознавање паралела и утицаја кроз процес конципирања и реализације стваралачке идеје. Основни циљ семинара је развијање креативности и латерарлног односа према пројектанском процесу, током којег ће се стицати додатна знања о ”другим” уметностима, посебно музици, и о томе у којој мери она врши утицај на квалитет архитектонског дела.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ – ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ МУЗИКЕ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ – ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ МУЗИКЕ

201516_MASA_A23012_STUDIO_M03A_SEMINAR_MILJKOVIC_o

Renzo Piano – Auditorium Parco della Music, Рим, Италија

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 04:
АУДИТОРИЈУМ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Циљ предмета је развијање способности за анализу и синтезу програмских и просторних елемената објеката намењених сценском извођењу. Конвенционалне и експерименталне методе пројектовања објеката намењених сценском извођењу истражују се кроз теоријску наставу, гостујућа предавања, пројектантска искуства и посете. Истражује се степен формалне и садржајне отворености и непосредних односа између облика савременог театарског извођења и конвенционалних и експерименталних метода пројектовања аудиторијума.

КУРИКУЛУМ: АУДИТОРИЈУМ ФОРМУЛАР: АУДИТОРИЈУМ

201516_MASA_A23012_STUDIO_M03A_SEMINAR_BOZOVIC_STAMENOVIC_o

Фото © др Ружица Божовић Стаменовић

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 05:
ТЕМА И ТЕЗА У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор

Циљ семинара је да се студенти оспособе да разликују теме и тезе у архитектури и да им се предочи распон нивоа размишљања на којима се архитектура ствара. Исходиште семинара је способност студената да стечено знање примене у формирању тезе сопственог студијског пројекта као и у даљем развоју почетних постулата тезе кроз све фазе разраде пројекта и његове презентације. Настава ће се одвијати кроз теоретска разматрања проблема разликовања теме и тезе у архитектури и кроз практичну примену стечених знања. Блокови предавања биће посвећени карактерстичним примерима у којима се однос теме и тезе појављује као фундаменталан за разумевање и валоризацију простора.

КУРИКУЛУМ: ТЕМА И ТЕЗА У АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: ТЕМА И ТЕЗА У АРХИТЕКТУРИ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_VASILJEVIC_TOMIC_o

Фото © Борис Мрђа

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 06:
УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Садржај семинара прати методски рад у Студију на пројекту Панорамски лифт: Урбана археологија Ташмајдана у Београду. Теоријска и практична настава подељена је у три целине које граде оквир истраживачког пројектовања: методологија истраживања кроз пројекат, теоријски оквир истраживања и технолошки аспект пројекта.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА ФОРМУЛАР: УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 07:
ТКП- ТИПОЛОГИЈА КОМПЛЕКСНОГ ПРОЈЕКТА

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Типологија комплексног пројекта је семинар који је конципиран као теоријска база пројектантског студија Ре-микс (мастер) у оквиру наставе на трећем семестру МАСА. Обзиром на концепт студија у коме се изучавају и пројектантски проверавају сложени типолошки облици у архитектури, циљ семинара је да се појача теоријска и концептуална тематизација оваквог рада. Кроз предавања, презентације и дискусије, семинар нуди отварање низа питања везаних за савремене пројектантске задатке у архитектури.
https://studioprojekatmv.wordpress.com/

КУРИКУЛУМ: ТКП- ТИПОЛОГИЈА КОМПЛЕКСНОГ ПРОЈЕКТА ФОРМУЛАР: ТКП- ТИПОЛОГИЈА КОМПЛЕКСНОГ ПРОЈЕКТА

201516_MASA_A23012_STUDIO_M03A_SEMINAR_PETROVIC_o

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 08:
ДЕЕЛИТИЗАЦИЈА ПРОСТОРА КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Циљ семинара је разумевање појмовне основе културе у ширем смислу, као и њеног комуниколошког аспекта, који сматрамо доминантним.
Настава се базира на преиспитивању релевантних појмова везаних за културу и процес њене деелитизације, као и њихове реинтерпретације у савременом контексту.
Кроз демистификацију и демаскирање конзумиризма, шири тематски оквир усмерен је ка редефиницији образаца (конвенција – уобичајености) установа културе, разлога њиховог успостављања, дужине трајања и неопходне променљивости.

КУРИКУЛУМ: ДЕЕЛИТИЗАЦИЈА ПРОСТОРА КУЛТУРЕ ФОРМУЛАР: ДЕЕЛИТИЗАЦИЈА ПРОСТОРА КУЛТУРЕ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MILETIC_o

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 09:
ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УМЕТНИЧКЕ ФОРМЕ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Овим задатком се истражује успостављање односа између урбаног ткива Новог Београда са свим својим специфичностима и нових просторних структура које би обављале улогу Центра савремене уметности – простора промоције и места спознаје и специфичности савремених уметничких феномена.
Циљ је да се студенти упуте у елементе истраживачког рада који треба да претходи изради пројекта, и развију способност аналитичког и критичког мишљења.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УМЕТНИЧКЕ ФОРМЕ ФОРМУЛАР: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УМЕТНИЧКЕ ФОРМЕ