УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
02 МАСА-11020

Историја и теорија 1

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11020-01: Тумачење визуелне културе
2. МАСА-11020-02: Визуелна култура у архитектонској теорији и пракси
3. МАСА-11020-03: Модел у архитектури
4. МАСА-11020-04: Јавни простори града
5. МАСА-11020-05: Град кроз историју
6. МАСА-11020-06: Пројектовање и грађење у складу са климом
7. МАСА-11020-07: Генерисање просторних структура

Листа изборних предмета:

201415_MASA-11020-01_Aleksandar-Ignjatovic_ilustracija

Ајфелова кула, 1889, Париз, Француска | Фото: др Александар Игњатовић

МАСА-11020-01: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ТУМАЧЕЊЕ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ

Наставник:
др Александар Игњатовић, ванредни професор

Циљ наставе је да се студентима понуде одговори на фундаментална питања: Шта архитектонски објекат, скулптура или слика исказују и како то исказују? Какав је однос између уметности и визуелне културе? Какав је однос између визуелне представе и света који она приказује? Каква је веза између визуелне представе и света у коме она настаје или се посматра? На тај начин студенти стичу интелектуалне компетенције које ће им омогућити да визуелну културу и архитектуру посматрају у светлу премисе да људска спознаја не потиче непосредно из стварности, већ из облика, модалитета и језика њеног предочавања чији су интегрални део управо визуелне представе и архитектонска дела. Основни циљ наставе је посматрање визуелне културе не као универзалног и аутономног облика људског мишљења и деловања, већ као процеса и пракси кроз које се уобличава друштвена стварност. На тај начин, студентима се предочава да визуелна култура и архитектура функционишу изван дискурса уметности, те да у различитим контекстима формирају различите системе вредности, културне представе и уобличавају системе знања.

КУРИКУЛУМ: ТУМАЧЕЊЕ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ ФОРМУЛАР: ТУМАЧЕЊЕ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА: ТУМАЧЕЊЕ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ

МАСА-11020-02: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА У АРХИТЕКТОНСКОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

Наставник:
др Владимир Мако, редовни професор

Настава се заснива на развијању способности критичког размишљања код студенaтa. Уз помоћ актуелних питања, дијалектике као организационе структуре курсa и дебата на часу као оперативног метода, уочавају се различите путање архитектонског нaчинa размишљања дaнaс и крoз историју.

КУРИКУЛУМ: ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА У АРХИТЕКТОНСКОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ФОРМУЛАР: ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА У АРХИТЕКТОНСКОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

201415_11020-3_model-u-arhitekturi_opt

Mike Kelley, Repressed Spatial Relationships Rendered as Fluid, No. 3

МАСА-11020-03: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор

Циљ изборног предмета је да се студенти упознају са својствима макете у архитектури. Низом тематских јединица настава нуди увид у значај и значење модела за архитектуру.

КУРИКУЛУМ: МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ

МАСА-11020-04: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ЈАВНИ ПРОСТОРИ ГРАДА

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Интерактивна предавања конципирана су тако да подстакну разумевање феномена јавног простора у односу на културни контекст и историјски континуитет. Након увида у основне одреднице јавних простора града и методологије истраживања студенти индивидуално конципирају истраживање и дају смернице за трансформацију конкретног примера.

КУРИКУЛУМ: ЈАВНИ ПРОСТОРИ ГРАДА ФОРМУЛАР: ЈАВНИ ПРОСТОРИ ГРАДА

MASA-11020-05-GRAD-KROZ-ISTORIJU_o

Giovanni Battista Piranesi + Antonio Sant’Elia
Колаж: Зоран Ђукановић

МАСА-11020-05: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ГРАД КРОЗ ИСТОРИЈУ

Наставник:
арх. Зоран Ђукановић, доцент

Наставни програм “Град кроз историју” има за циљ да студенте оспособи за разумевање комплексности узрока и процеса настанка и развоја града и градских насеља; и да им пружи  поседовање знања о развојним фазама, разлозима и условима који су узроковали промену структуре и значења града у ширем културном контексту друштва које их гради и насељава.

КУРИКУЛУМ: ГРАД КРОЗ ИСТОРИЈУ ФОРМУЛАР: ГРАД КРОЗ ИСТОРИЈУ

MASA-11020-06-PROJEKTOVANJE-I-GRADJENJE-U-SKLADU-SA-KLIMOM_o

Sophia Behling, Stefan Behling: Sol Power: The Evolution of Solar Architecture

МАСА-11020-06: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА КЛИМОМ

Наставник:
др Милица Joвaновић Поповић, редовни професор

Клима је одувек доминирала човековим животом, само у кратком периоду историје човечанства помислили смо да смо јачи од природе и … погрешили.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА КЛИМОМ ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА КЛИМОМ

MASA-11020-07-GENERISANJE-PROSTORNIH-STRUKTURA_o

Рад студената – Ненада Милинковића и Стефана Лакића из 2008.

МАСА-11020-07: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ГЕНЕРИСАЊЕ ПРОСТОРНИХ СТРУКТУРА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Приказ поступака генерисања структура за које је карактеристична интеракција геометрије и напрезања, које под утицајем сопственог оптерећења дефинишу свој облик равнотеже. Испитивања и пројектни експерименти структурално рационалних фоми.

КУРИКУЛУМ: ГЕНЕРИСАЊЕ ПРОСТОРНИХ СТРУКТУРА ФОРМУЛАР: ГЕНЕРИСАЊЕ ПРОСТОРНИХ СТРУКТУРА