УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Архитектонски рачунарски центар (АРЦ)

Рачунарска лабораторија намењена је извођењу наставе, наставно-научне и стручне делатности Факултета. Рачунарску лабораторију (РЛ) могу да користе сви запослени и студенти у оквиру основне, дипломске и последипломске наставе. Овај простор користи и за друге облике едукативне делатности – обука и усавршавање, курсеви, семинари и др.

Администрација рачунарске мреже обухвата послове дизајнирања, инсталирања, конфигурисања, администрирања и решавања проблема при раду на мрежним системима, односно комплетно планирање и имплементирање ИТ инфраструктуре…

… прочитај више

Информационо-документациони центар (ИнДоЦ)

Информационо-документациони центар (ИнДоЦ) чине: Библиотека, Библиотека старих и ретких књига и Медијатека.

Библиотека је намењена корисницима, и то: студентима, наставном особљу, осталим учесницима у настави и ненаставном особљу. Библиотека прати ток наставе и организује управљање својим фондовима, што је повезано са каталогизацијом и позајмицом. Пружа информације о свом раду и књижном фонду који поседује како у штампаној тако и у дигиталној форми. У свом саставу Библиотека има и читаоницу намењену студентима Факултета.

Библиотека старих и ретких књига омогућава корисницима увид у књижну грађу старих и ретких књига које се налазе у њеном фонду. Омогућава корисницима увид и претраживање књижне грађе, периодике и некњижне грађе (рукописа, мапа са сликовном грађом, оригиналних цртежа, карти, електронских публикација и др.) које се налазе у њеном фонду према Правилнику Библиотеке старих књига (БСК), популарише стару и ретку књижну грађу, периодику и некњижну грађу путем различитих медија – преко WEB сајта Факултета, изложби и др. омогућава доступност информација о фонду БСК путем COBISS – а и програма за кориснике – OPAC, обавља послове скенирања појединих делова књижне грађе, периодике и некњижне грађе сходно Правилнику БСК, објављује репринт издања појединих публикација у штампаној форми, на CD-у, DVD-у и сл., прихвата и обрађује донације и легате професора Факултета и других лица према Правилнику БСК, сарађује са домаћим и страним институцијама исте и сличне делатности.

Медијатека је део ИнДоЦ-а који је намењен извођењу наставе. Користи се за мултимедијалне презентације. Поседује видео бим, двд плејер и озвучење. Коришћење медијатеке организовано је кроз термине, према утврђеном распореду на почетку семестра. Медијатека формира дигитални фонд (CD,DVD и сл.) који је релевантан за наставу (дигиталне књиге, часописи, филмови и др.), формира, чува и даје на коришћење дигиталну збирку сачињену од материјала са изложби одржаних на и у организацији Факултета

Факултет има библиотеку са фондом преко 12 685 монографских публикација, 191 докторска дисертација, 446 магистарских теза и 307 специјалистичких радова, преко 3 000 дипломских радова, и више од 154 домаћих и страних часописа.

… прочитај више

Центар за истраживачку делатност (ЦИД)

Центар за истраживачку делатност (ЦИД) представља организациону јединицу основану са циљем да развија и унапређује истраживачку делатност Факултета. Мисија Центра за истраживачку делатност (ЦИД) је јачање капацитета и пружање организационе и техничке подршке у реализацији истраживачког рада и формирање стратешке платформе за организацију и имплементацију истраживања и стручно/научних пројеката и учешће у међународним програмима и пројектима.

… прочитај више

Центар за међународну сарадњу и комуникације

Центар за међународну сарадњу и комуникације је оперативна јединица у саставу Архитектонског факултета у Београду формирана са циљем да: координира наступ Факултета на међународној академској сцени; подстиче развој међународних активности Факултета у области основне, дипломске и последипломске наставе, научно-истраживачког и уметничког рада и рада на међународним пројектима са посебним фокусом на међународне пројекте за унапређење наставног процеса и мобилности; учествује у процесу акредитације наставних програма…

… прочитај више

Центар за сарадњу са привредом

Центар за сарадњу са привредом је оперативна јединица у саставу Архитектонског факултета у Београду. Формиран је као организована подршка стварању материјалних услова за рад и развој Факултета кроз праћење струке у земљи и иностранству. Намењен је стручном и уметничком усавршавању наставника и сарадника Факултета, као и студената свих степена студија. Део стручних послова за потребе овог центра врше стручне службе Факултета. Координацију рада у центру обавља један од продекана на основу овлашћења декана Факултета.

… прочитај више