УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Локација конкурса, планина Цер | Извор: Фотодокументација – зип

ОБАВЕШТЕЊЕ (14.09.2018)
Обавештавамо Вас да питања учесника и одговоре жирија отвореног, пројектног, једностепеног, анонимног урбанистичко-архитектонског конкурса за Меморијални комплекс на планини Цер можете погледати овде:
• Питања учесника и одговори жирија – pdf

ОБАВЕШТЕЊЕ (29.08.2018)
Обавештавамо заинтересоване да је текст Позива за учешће на конкурсу за дизајн коригован. Кориговану верзију можете погледати овде:
• Позив за учешће на конкурсу за дизајн – кориговано (29.08.2018) – pdf

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у сарадњи са Удружењем архитеката Србије расписује отворени, пројектни, једностепени, анонимни урбанистичко-архитектонски конкурс за меморијални комплекс на планини Цер.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, www.mgsi.gov.rs

2. Врста наручиоца:
орган државне управе.

3. Врста поступка јавне набавке:
урбанистичко-архитектонски конкурс.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
услуге – Пружање услуге спровођења Урбанистичко-архитектонског конкурса за меморијални комплекс на планини Цер. Назив и ознака из општег речника набавки: 71200000-0 Архитектонске и сродне услуге.

5. Опис конкурса:
отворени, пројектни, једностепени, анонимни архитектонскo-урбанистички конкурс.


6. Опис и захтев у вези дизајна, односно пројекта:
Предмет конкурса је израда идејног решења предметног меморијалног комплекса (ужи контекст) и непосредне околине (шири контекст) на планини Цер. Циљ је да се активирају сви потенцијали овог простора и повећа његова атрактивност. Од учесника се очекује да понуде оригинална, функционална и рационална решења, естетски примерена планини Цер.

Ужа локација конкурсног задатка је на делу планине Цер, једна од њених највиших тачака, који чини шумско земљиште у власништву ЈП „Србијашуме“ Београд (део к.п.бр. 928 К.О. Двориште – од укупно 1145362,00 m² и део к.п.бр. 826/1 К.О. Десић – од укупно 1114242,00 m²) површине око 2 ha.

Конкурсно решење (ужа локација конкурсног задатка) подразумева идејно урбанистичко архитектонско решење „Меморијалног комплекса ЦЕР“: Спомен обележје, који би било и у функцији видиковца препознатљивог, оригиналног карактера које треба да симболише велику ратну победу српске војске у Церској битци као и страдање народа у аустроугарској инвазији током 1914. године као и током Првог свеског рата, отворени простор (плато, пјацета) испред спомен обележја; садржаје културе: музеј Великог рата, едуктивни центар, документациони центар, као и угоститељске и пратеће садржаје.

Конкурсним задатком је обухваћен и простор у непосредној околини Меморијалног комплекса и обухвата простор који је ограничен постојећом приступном, асфалтном саобраћајницом, викенд-насељем „Водице“, Тројановим градом, црквом Св. Јована Шангајског до Планинарског дома. Шири обухват конкурса је око 56 ha.

Шири контекст као непосредно окружење ужег контекста дефинисан је ради повезивања са окружењем у визуелном и функционалном смислу. У оквиру овог простора акценат треба ставити на реорганизацију саобраћајних токова, са варијантним решењима (режим саобраћаја и/или искључива пешачка зона, решење стационарног саобраћаја, обнављање Римског пута) узимајући у обзир постојеће садржаје и сл., као и на садржаје и мобилијар: стазе, бивете, белези и експонати, клупе итд.

Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна: конкурсна документација и сви прилози се преузимају бесплатно са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, интернет странице наручиоца www.mgsi.gov.rs или интернет странице Спроводиоца конкурса Удружења архитеката Србије www.u-a-s.rs

2018_Memorijalni-kompleks-Cer_03

Локација конкурса, планина Цер | Извор: Фотодокументација – зип

7. Начин и рок за предају дизајна, односно пројекта:

Текстуални део
· Текстуално образложење на А4 формату доставити у 6 примерака.
· Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет бројева у горњем десном углу насловне стране, фонт Ariаl, Bold, 30.
· Језик конкурса је српски, текстови морају бити у фонту Ariаl величине 11 пункта.

Графички део
· Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 cm,
· Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу,фонт Ariаl, Bold, 50.
· Графички прилози се каширају на пени од стиропора до 5mm дебљине
· Сви прилози, графички и текстуални, морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора бити и списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ). На спољашњој страни мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт Ariаl, Bold, 50.
· Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу.
· Коверта са назнаком “АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву конкурената.
· Коверта са назнаком “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима чланова ауторског тима и сарадника и податке о адреси за контакт (поштанској и e-mail) и броју контакт телефона.

Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене.

Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа, означавају се истом шифром.

Све прилоге, текстуалне и графичке обавезно је доставити и у електронскоj форми, у PDF формату, у резолуцији од 200 dpi, на СD-у или на флеш меморији. Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву, димензији и броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

Текстуални део
· Текстуално образложење на А4 формату доставити у 6 примерака.
· Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет бројева у горњем десном углу насловне стране, фонт Ariаl, Bold, 30.
· Језик конкурса је српски, текстови морају бити у фонту Ariаl величине 11 пункта.

Графички део
· Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 cm,
· Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу, фонт Ariаl, Bold, 50.
· Графички прилози се каширају на пени од стиропора до 5mm дебљине
· Сви прилози, графички и текстуални, морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора бити и списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ). На спољашњој страни мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт Ariаl, Bold, 50.
· Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу.
· Коверта са назнаком “АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву конкурената.
· Коверта са назнаком “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима чланова ауторског тима и сарадника и податке о адреси за контакт (поштанској и e-mail) и броју контакт телефона.

Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене.

Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа, означавају се истом шифром.

Све прилоге, текстуалне и графичке обавезно је доставити и у електронскоj форми, у PDF формату, у резолуцији од 200 dpi, на СD-у или на флеш меморији. Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву, димензији и броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

8. Рок за предају радова је 16.10.2018. године до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у просторијама Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/III.

9. Напомена о учешћу одређене професије:
Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 7. став 1. тачка 2) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл гласник РС“ број 86/15) и чл. 28 Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, број 31/15), имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, или правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре. Као доказ о захтеваном стеченом образовању учесник у конкурсу доставља копију дипломе.

Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.

2018_Memorijalni-kompleks-Cer_02

Локација конкурса, планина Цер | Извор: Фотодокументација – зип

10. Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама, Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
· Квалитет решења у односу према теми – значењски и наменски квалитети решења;
· Оригиналност идеје, уверљивост и комуникативност решења;
· Естетски, ликовни и обликовни квалитети решења;
· Квалитет решења у дистрибуцији намена и садржаја у простору као и функционалност предложеног решења;
· Квалитет решења у однос према контексту – непосредном и ширем окружењу, културном наслеђу и специфичностима простора;
· Квалитет техничко технолошких карактеристика решења, материјализације као и будуће експлоатација и одржавање;
· Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива решења, очување и унапређење квалитета животне средине);
· Изводљивост решења;
· Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

11. Имена чланова Жирија:
Председник жирија
· академик проф. Бранислав Митровић, архитекта – представник Спроводиоца конкурса

Чланови жирија
· Мр Ђорђе Милић, дипл. просторни планер – представник Расписивача конкурса;
· Видоје Петровић, градоначелник Лознице – представник Расписивача конкурса;
· ванр.проф. Милан Ђурић, архитекта – представник Спроводиоца конкурса;
· ванр.проф. др Владимир Миленковић, архитекта – представник Спроводиоца конкурса

Заменик члана жирија:
· проф. Иван Рашковић, архитекта – представник Спроводиоца конкурса

Известиоци:
· др Снежана Веснић, архитекта
· Соња Дедић, архитекта

Секретар жирија
· Ана Главички, Удружење архитеката Србије

12. Да ли одлука Жирија обавезује Наручиоца:
Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донету у складу са Законом о јавним набавкама, Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Сл. Гласник РС“, број 31/15) и засновану на професионалним и етичким начелима рада.

13. Број и вредност награда:
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда од 1.550.000,00 према следећој расподели:
· Прва награда: 650.000,00 динара
· Друга награда: 450.000,00 динара
· Трећа награда: 250.000,00 динара
· Два Откупа од по 100.000,00 динара

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда. Инвеститор се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радове извршити према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом – расписом у року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца.

2018_Memorijalni-kompleks-Cer_02a

Локација конкурса, планина Цер | Извор: Програм конкурса за Меморијални комплекс Цер – pdf

14. Да ли ће са победником бити закључен уговор:
Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим именом објавио ауторско дело чином предаје на конкурс. Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких ауторских права.

Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права аутора Расписивачу уколико је предметни рад награђен.

Награђени радови могу се користити у целини или у деловима и кроз израду планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену, односно просторним и техничким могућностима и ограничењима.

Инвеститор нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације.

Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Расписивач може консултовати ауторе награђених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери. Сваку евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором.

Аутори задржавају право на публиковање својих радова.

Инвеститор има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише резултате конкурса. Рок за доношење Одлуке о избору дизајна: 25 дана од дана истека рока за подношење и предају радова.

Лица за контакт испред Наручиоца:
Ивана Стефановић,
тел: 011 364 03 42;
e-mail: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs

Лице за контакт од стране Спроводица конкурса Удружења архитеката Србије:
Ана Главички,
тел: 011/32-30-059 и 011/3239-754;
e-mail: sas-dab@eunet.rs

Republika-Srbija_grb_80x153px