УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Одлука Декана 1

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02 бр. 1832/8
Дана: 25.09.2014. год.
Београд

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Декан Архитектонског факултета у Београду, доноси

О Д Л У К У

1. Одбијају се као неосноване жалбе кандидата Миљана Салате бр. пријаве 016, Јелене Вељић бр. пријаве 022, Богдана Николичића бр. пријаве 023, Невене Величковић бр. пријаве 031, Милоша Бешевића бр. пријаве 034, Павла Нешовића бр. пријаве 072, Немање Радојичића бр. пријаве 080, Милоша Шћекића бр. пријаве 084, Магдалене Недовић бр. пријаве 087, Александре Недељковић бр. пријаве 117, Мине Јеремић бр. пријаве 122, Ање Милојевић бр. пријаве 125, Ђорђа Аврамовића бр. пријаве 135, Луне Лукић бр. пријаве 140, Бобе Шекарић бр. пријаве 153, Ане Контић бр. пријаве 154, Милице Новаковић бр. пријаве 157, Наташе Петровић бр. пријаве 229, Андрије Аћимића бр. пријаве 233 и Јане Филиповић бр. пријаве 244, на Решење 02 бр. 1832/5 Комисије за спровођење уписа од 24.09.2014. године.

2. Ова Одлука је коначна даном доношења.

3. Ово Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Решење 02 бр. 1832/5 Комисије за спровођење уписа од 24.09.2014. године, извршена је детаљна анализа жалби као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијске програме: архитектура, интегрални урбанизам и унутрашња архитектура, при чему је утврђено:

1. Да су жалбе допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица;

2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем студената;

3. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;

4. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове;

5. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу;

6. Да кандидат Миљан Салата у својој жалби тражи ново сазивање Комисије за пријемни испит како би сви кандидати имали интервју;

7. Да кандидат Јелена Вељић у својој жалби тражи анализу рангирања кандидата на прелиминарној ранг листи;

8. Да кандидат Богдан Николичић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

9. Да кандидат Невена Величковић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

10. Да Кандидат Милош Бешевић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

11. Да кандидат Павле Нешовић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

12. Да кандидат Немања Радојичић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

13. Да кандидат Милош Шћекић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

14. Да кандидат Магдалена Недовић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

15. Да кандидат Александра Недељковић тражи поновни увид у свој рад;

16. Да кандидат Мина Јеремић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

17. Да кандидат Ања Милојевић у својој жалби тражи поновни преглед радова;

18. Да кандидат Ђорђе Аврамовић у својој жалби тражи додатни преглед радова;

19. Да кандидат Луна Лукић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

20. Да кандидат Боба Шекарић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

21. Да кандидат Ана Контић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

22. Да кандидат Милица Новаковић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

23. Да кандидат Наташа Петровић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита;

24. Да кандидат Андрија Аћимић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност пријемног испита и

25. Да кандидат Јана Филиповић у својој жалби тражи поновни увид у свој рад.

Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДЕКАН АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић

Одлука Декана 2

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02 бр. 1832/9
Дана: 25.09.2014. год.
Београд

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Декан Архитектонског факултета у Београду, доноси

О Д Л У К У

1. Одбијају се као недозвољене жалбе кандидата Стевана Јакшића бр. пријаве 025, Магдалене Маслаћевић бр. пријаве 058, Анђелке Влајић бр. пријаве 065, Тамаре Ђурић бр. пријаве 071, Јоване Милојковић бр. пријаве 083, Анастасије Симовић бр. Пријаве 088, Софије Митровић бр. пријаве 095, Наде Чекић бр. пријаве 096, Мине Вучковић бр. пријаве 131, Јоване Јанковић бр. пријаве 142, Милице Маринковић бр. пријаве 144, Милоша Николића бр. пријаве 146, Милене Станојевић бр. пријаве 176, Александре Паунић бр. пријаве 185, Бранка Стефановића бр. пријаве 201, Тијане Симикић бр. пријаве 209, Дениса Турановића бр. пријаве 217, Милице Радеч бр. пријаве 223 и Иване Аћимић бр. пријаве 234, на Решење 02 бр. 1832/5 Комисије за спровођење уписа од 24.09.2014. године.

2. Ова Одлука је коначна даном доношења.

3. Ово Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући жалбе кандидата на Решење 02 бр. 1832/5 Комисије за спровођење уписа од 24.09.2014. године, извршена је детаљна анализа жалби као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијске програме: архитектура, интегрални урбанизам и унутрашња архитектура, при чему је утврђено да жалбе нису допуштене имајући у виду да кандидати нису искористили право да се у првостепеном поступку жале на Прелиминарну ранг листу.

Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДЕКАН АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић