УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
201415_SAS_UO_Singapore_Marina_Bay
Singapore, Marina Bay | Фото © Nicolas Lannuzel

Врста и ниво студија

Специјалистичке академске студије.
Трајање студија: 1 година60 ЕСПБ

Студијски програм ‘Урбана обнова – Градови у новом миленијуму’ представља специјалистичке студије архитектуре академског карактера које обезбеђују научну и професионалну специјализацију на пољу урбане обнове. Програм је конципиран тако да обухвата наставу из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука и уметности, чиме се врши професионално и научно усавршавање полазника адекватно нивоу студија.

Циљеви студијског програма

Koнцепција студијског програма Специјалистичких академских студија архитектуре заснована је на сету општих циљева:
• обезбеђење надградње стеченог знања на дипломским академским студијама архитеката студијског програма Специјалистичких академских студија архитектуре и стручњака сродних области, у складу са принципима европског простора високог образовања уопште, а посебно европским принципима образовања за професију архитекте-урбанисте;
• програм специјалистичких студија треба да пружи образовање и квалификације усмереног професионалног профила у области урбане обнове;
• структура студијског програма треба да буде таква да јасно одсликава суштину педагошког приступа и омогућава препознатљивост ужих стручних и научних области које обухвата надградња стечених знања на дипломским академским студијама архитекатуре и сродним струкама;
• структура студијског програма треба да подстакне промене дисциплинарног миљеа увођењем савремених културних и професионалних концепата.

Посебни циљеви узети у обзир приликом структуирања студијског програма су:
• омогућити развој савремених нових и посебних области наставе;
• обезбедити међународни препознатљивост кроз развој специфичности студијског програма;
• омогућити примену савремених концепата и метода едукације.

Оперативни циљеви студијског програма Специјалистичких академских студија архитектуре су:
• продубљивање и усавршавање професионалних знања и вештина из области урбане обнове традиционалних градова;
• продубљивање знања из области урбанистичког дизајна, пројектовања, урбанистичког планирања и урбанистичког менаџмента;
• усавршавање професионалних вештина којима се подстиче професионални рад који прати савремене трендове, посебно принцип одрживог развоја праћен економским и социолошким параметрима;
• надградња знања која омогућавају сагледавање реалне урбане ситуацијe, као и професионално/стручно планерско деловање ка граду будућности.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је стицање уже стручних квалификација на пољу урбане обнове које би се користиле у пројектима и студијама које се тичу урбане обнове, у процесима истраживања у урбаним срединама, конципирању и реализацији пројеката урбане обнове, као и у примени знања у пракси управљања и планирања развоја локалне заједнице.

Стечени академски назив

Специјалиста из области урбане обнове

Услови за упис на студијски програм

Архитектонски факултет уписује у прву годину специјалистичких студија до 30 самофинансирајућих студената.

У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које је завршило дипломске академске студије и остварило најмање 300 ЕСПБ бодова.
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија се рангира на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама, у оквиру броја предвиђеног конкурсом за упис.

Услов за конкурисање на специјалистичке студије је завршен: Архитектонски факултет, Грађевински факултет (Група за просторно планирање), Факултет примењених уметности и дизајна (Одсек за архитектуру и дизајн), Шумарски факултет (Одсек за пејзажну архитектуру), Саобраћајни факултет, филозофски факултет (Група за социологију), Правни факултет, Факултет организационих наука, Економски факултет и други сродни факултети.

Пријемни испит се не полаже.

У свему осталом примењују се опште одредбе конкурса, одредбе Универзитета дефинисане Правилником о упису студената на специјалистичке студије, Статутом факултета, као и другим одлукама које ће бити истакнуте на огласној табли факултета.

Студијски програм

Више информација о студијском програму Специјалистичких академских студија – Урбана обнова – Градови у новом миленијуму 2014/15 можете наћи овде: