УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М7 – Пројектантска радионица

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућност студентима да развију способности брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси и стицању додатних знања о „лепим“ и „примењеним“ уметностима, у мери у којој оне врше утицај на квалитет архитектонског пројекта.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна специфична предзнања. Очекује се интересовање студента за понуђене теме.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.3. – Радионица 3, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2014/15.

Mgm-logo_opt

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. logo – BIENNALE ON/OFF

Курс М7.3. – Радионица 3:
BIENNALE ON/OFF

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент
(кабинет 345а)

Идентификовати, тумачити и представити архитектуру простора у којем се одржава Венецијанско бијенале у форми кратког видео записа (филм, секвенца). Тему формулисати у односу на просторни оквир перцепције постојеће архитектуре изван (независно од) простора и времена одржавања изложбе. Садржај видео записа треба да буде у функцији изабраног и именованог поступка којим је тематизација овог задатка остварена: као метод, као инструмент, као техника или као модел.

КУРИКУЛУМ: BIENNALE ON/OFF
201415_M7.3_R_V.Djokic_ilustracija_o

Улцињ плаже

Курс М7.3. – Радионица 3:
ХОРИЗОНТИ – ЈАВНИ ПРОСТОРИ КРАЈЊЕГ ЈУЖНОГ ДЕЛА ЈАДРАНСКОГ ПРИОБАЉА

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Међународна радионица „Хоризонти – Јавни простори крајњег јужног дела јадранског приобаља“  реализује се у сарадњи Архитектонског факултета Универзитета у Београду; Шумарског факултета Универзитета у Београду, одсека за Пејзажну архитектуру; Архитектонског факултета из Љубљане, као и Архитектонског факултета из Подгорице. Радионица се фокусира на могућностима визуелне трансформације и унапређењу јавних простора приобаља, а реализује се на подручју 5 критичких простора Улциња који су препознати као области потенцијалних инвестиција: Ада Бојана, Велика Плажа, Валданос, Улцињска солана, као и Шашко језеро. Задатак је да се предложи програм и сагледају могућности реконструкције и активирања јавних простора (паркова, улица, рекреативних простора…) наведених области. Кроз визуелизацију концепата предлажу се просторне и програмске трансформације јавног простора приобаља Улциња.

Пријављивање на e-mail: marija.cvetk1@gmail.com

КУРИКУЛУМ: ХОРИЗОНТИ – ЈАВНИ ПРОСТОРИ КРАЈЊЕГ ЈУЖНОГ ДЕЛА ЈАДРАНСКОГ ПРИОБАЉА

Фото: Марко Глигоров – Детаљ фасаде – стамбени објекат у улици Аугуста Цесарца 21 у Београду. Аутор објекта: Драган Марчетић

Курс М7.3. – Радионица 3:
ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

У оквиру пројектантске радионице Пројекат-Објекат-ДЕТАЉ препознаћемо специфичност и проблемске ситуације својег пројекта изражене кроз детаљ и ангажовано, анализирајући, вреднујући примере изведене архитектуре односно употребивши препоруке произвођача саставити пројекат радионице. На овај начин превазилазимо оквире пројекта који развијамо у оквиру студија и излетом у реални, изведени свет додатно утичемо на квалитет пројекта који стварамо.
Уочавањем адекватних и конкретних детаља изведених објеката, односно препорука произвођача материјала и система за изградњу, даљим повезивањем, вредновањем и анализом истих са проблематиком пројекта на којем радимо, створићемо пројекат радионице чије је коначно исходиште у детаљу.
Детаљ је директно везан за пројекат, он је саставни део њега и радионица је наставак процеса пројекта са једне стране, а са друге стране је едукативни процес такође.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ
kurs_thumb_1 copy

Курс М7.3. – Радионица 3:
КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Радионица ће се бавити проблематизацијом улоге архитектонског модела и текста у формирању архитектонског концепта, као и у дефинисању односа према конкретном пројектантском задатку. Студенти ће у договору са наставником разрађивати конкретни пројектантски задатак кроз израду низа модела и текстова којима ће дефинисати свој ауторски став. Резултат ће представљати умрежавање графичких прилога – фотографија модела и текстова који ће заједно формирати аутономно конципиран рад.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ
201415_M7.3_R_DMiljkovic_o

Курс М7.3. – Радионица 3:
МОДЕЛОВАЊЕ СЦЕНЕ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Задатак радионице Моделовање сцене је израда физичког модела (макете) у односу на тему која се обрађује на Студију М6. Испитивањем комплексних односа волумена, структура и функција, кроз израду физичких модела, дефинишу се специфични приступи решавања савремених пројектантских проблема.

КУРИКУЛУМ: МОДЕЛОВАЊЕ СЦЕНЕ
1314_M7.3_Radionica - AVuja2014-15
Фото: ‘Untitled (Brief Encounter)’ © Gregory Crewdson

Курс М7.3. – Радионица 3:
АНАЛИЗА АРХИТЕКТОНСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ радионице је да се успостави релација архитектонског пројекта и кључног сета артефаката који репрезентују однос архитектуре и концепта. Репрезентација никада није неутралан алат или једноставно приказ објекта. Ограничења визуелизације архитектонског пројекта на стандардни низ прилога изискује њихово преиспитивање или коришћење великог потенцијала других медија.

КУРИКУЛУМ: АНАЛИЗА АРХИТЕКТОНСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
201415_M7.3_R_DVasiljevicTomic_o
Фото: Д. Ћирић – Rosa Barba, The Mute Veracity of Matter II (MAXXI Rome, 2014)

Курс М7.3. – Радионица 3:
СИНГУЛАРНОСТ(И): КОЛЕКЦИЈА

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Дефинисати документарна и уметничка дела/објекте (ауторе) који ће представљати доминантни репрезентативни излагачки материјал (садржај сталне или привремене поставке музеја). Осмислити просторне сцене и секвенце којима су ова дела афирмисана кроз укупно просторно искуство/доживљај музејске поставке и архитектуру музеја. Конструисати/представити специфичне атмосфере изложбених простора и њихове просторне наративе техником визуелног story-telling-а.
Циљ радионице је истраживање начина формирања и конструисања музејских (уметничких) колекција, формирања идентитета и наратива кроз значај/престиж музејских објеката и њихов приповедачки, искуствени или естетски потенцијал, и анализа кустоске праксе извођењем улоге селектовања и потврђивања вредности, статуса и легитимитета уметничких дела у контексту дате музејске институције. Као предмет архитектонског пројектовања, централна тема јесте реализација наведених циљева у архитектонским терминима (елементима и стратегијама) – просторна артикулација дефинисаних колекција/појединачних дела, њихова архитектонска конфигурација и начин перцепције у укупном искуству музејске изложбе.

КУРИКУЛУМ: СИНГУЛАРНОСТ(И): КОЛЕКЦИЈА

Курс М7.3. – Радионица 3:
ПОНОВО РАДИ БИОСКОП

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

У контексту анализе савремене културне сцене Београда, радионица актуелизује и преиспитује помало заборављену културу одласка у биоскоп. Задатак се односи на посету одабраном градском биоскопу, али са посебним освртом на специфичности простора, као и његове архитектонске квалитете.

КУРИКУЛУМ: ПОНОВО РАДИ БИОСКОП
201415_M7.3_BPetrovic_o
Фото: © Evan Vucci

Курс М7.3. – Радионица 3:
ЕЛЕМЕНТИ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Студенти ће анализом три независне тематске целине происпитати постојеће моделе организације простора. Продукт радионице ће имати форму истраживачког пројектовања, где сваки студент индивидуално испитује потенцијале и могућности имагинарног простора. Резултат радионице је усмерен на развијање вештине посматрања и анализе међусобних условљености структуре и програма.

КУРИКУЛУМ: ЕЛЕМЕНТИ

Курс М7.3. – Радионица 3:
ОСЕТИ ПРОСТОР: СВАКОДНЕВИЦА 28

Наставник:
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор

У радионици се истражује појам чулности у простору кроз (и у односу на) ритуале свакодневице и социјалне комуникације.
Тема је инспирисана изложбом “Сенсинг Спацес: Арцхитецтуре Реимагинед” одржаној у Роyал Ацадемy оф Артс у Лондону, од јануара до априла 2014.

Циљ је да се кроз низ креативних поступака открију и успоставе могуће релације тела, чула, свести, времена и простора у контексту социјалних комуникација у блоку 28. Поступци и метод, као и детаљно разрадјивање резултата радионице биће тема прве групне браинсторминг сесије.
Очекивани резултат радионице може бити:
– Постер / Видео рад / а касније и Инсталација / Изложба

КУРИКУЛУМ: ОСЕТИ ПРОСТОР: СВАКОДНЕВИЦА 28
kurs_thumb_1 copy

Курс М7.3. – Радионица 3:
СЛИКЕ У ОКУ – МАСТЕР 3Д МОДЕЛИ/АНИМАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА М6

Наставник:
арх.Зоран Лазовић, редовни професор

Створити сазнања и искуство о важности динамичног, ефектног, интерактивног, мултимедијалног представљања идеја, концепта и самог пројекта, и указивања на посебне вредности рада на креативан, оригиналан, сажет, естетски, духовит и драмски начин.

КУРИКУЛУМ: СЛИКЕ У ОКУ – МАСТЕР 3Д МОДЕЛИ/АНИМАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА М6
201415_M7.3_R_MMirkovic_o

Курс М7.3. – Радионица 3:
ОБИЛАЗАК БЕОГРАДСКИХ ПОЗОРИШТА

Наставник:
арх.Миодраг Мирковић, редовни професор

Циљ радионице је архитектонска анализа посећених позоришта, као и упоредна анализа једног од посећених објеката са пројектованим позориштем у оквиру задатка на М6.

КУРИКУЛУМ: ОБИЛАЗАК БЕОГРАДСКИХ ПОЗОРИШТА

201415_M7.3_AVuja2_o

A 3D printer constructs a model human figure in London’s Science Museum. Photograph: Oli Scarff/Getty Images

Курс М7.3. – Радионица 3:
МОДЕЛ МОДЕЛA

Наставник:
арх. Александру Вуја, редовни професор

Циљ радионице је да се успостави релација архитектонског пројекта и архитектонског модела који испитује однос архитектуре и концепта мета ситуације. Мета ситуација се поставља као могућност архитектонског концепта у којем је апстракција идеја која je изван самог предмета или поља рада. Циљ је да се одабраним фотографијама макете превазиђе ограничење стандардне визуелизације архитектонског пројекта уз коришћење потенцијала других медија.

КУРИКУЛУМ: МОДЕЛ МОДЕЛA