УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење А – Архитектура

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Први и други пројекат усмерења А имају сродне циљеве, с тим што се, кроз контакт са различитим наставницима, и студент оспособљава да препозна и дефинише сопствене пројектантске принципе, методе и поступке. Студент развија и свест о неопходности континуалног професионалног развоја. Уколико је пројекат организован кроз оба семестра усмерења (2. и 3), неопходно је да предвиђени пројектантски поступак – метод – одговара задатом оквиру, на пример као:
– поставка, репетиција и варирање;
– идеја, продубљивање и разрада;
– студија и пројекат, и сл.
Овим поступцима код студената се развија посебна способност да брзо, креативно и флексибилно одговарају на изазове и промене изражене у реалности професионалне праксе.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М6 – Пројекат 2 – усмерење А: Курс М6А.1. – Студио, 18 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2014/15.

201415_M6.1_ST_B.Petrovic_ilustracija_o

Курс М6А.1. – Студио:
БЕОГРАДСКА ЈАZZ СЦЕНА

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Тежиште задатка је на пројекту ЈАZZ сцене, односно центра алтернативне културе, са изабраним пратећим садржајима (музика, покрет, филм, литература..). Формулација програма трансформише задатак у критички осврт и нови поглед на социо-културолошки профил градских дешавања и вредносних система, редефинишући тако њихов карактер у целини и битно утичући на њихову физиономију.

У том смислу, преложени програм ће служити као полазиште, уз могуће модификације према концептуалним посебностима сваког пројекта (студента). Посебна пажња биће посвећена савременом тренутку и убрзаним променама које према уобичајеностима оваквих садржаја упућују многа питања, узимајући у обзир савремене начине размене информација, као и презентације алтернативне уметности и културе уопште.

Интервенција треба првенствено да омогући развој и непрекидност простора и догађаја, као и успостављање токова на свим (физичким и метафизичким) нивоима. Насупрот започетим и незавршеним потезима постојеће градске структуре, чија фрагментарност одражава учесталу смену епоха, нови простор (нови почетак) уствари треба да донесе неопходну атмосферу демократичности и утисак о партиципацији, као основној црти сопствене физиономије.

КУРИКУЛУМ: БЕОГРАДСКА ЈАZZ СЦЕНА ФОРМУЛАР: БЕОГРАДСКА ЈАZZ СЦЕНА

201415_M6A.1_ST_R.BozovicStamenovic_ilustracija_o

Балетска представа „Анхис“, Абронс арт центар, Њујорк, 2010.
Извор фотографије: Атеље Харисон

Курс М6A.1. – Студио:
ДЕСЕТ РЕЧИ – КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА НОВО СТАРО ДОБА ИЛИ ЖИВОТ ЈЕ СПЕКТАКЛ

Наставник:
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор

Пројектни задатак је део награђеног програма за Berkeley Prize Teaching Fellowship 2014

Симон де Бовоар је у својој чувеној књизи „Старост“ анализирала митове, идеологије, реалност и коначно тишину којом се старост окружује и која њоме влада. Истраживала је тему ставивши у фокус саму егзистенцију човека у овом периоду живота и детаљно описала узроке и околности под којима се губи ауторитет и контрола над сопственим животом. Педесет година касније промениле су се околности, али и актери – стари људи. Животни век је значајно продужен, наука најављује могућности физиолошког подмлађивања продужењем теломера, а корпоративни радни и животни амбијент као и глобално турбулентне економске и политичке околности ускраћују луксуз „мирне старости“ и намећу активност новим генерацијама старих људи. Ипак, успореност, губитак аутономије и дигнитета, родна и генерацијска неравноправност,  и економско осиромашење и даље су присутни, иако се у савременим околностима можда очитавају другачије. Стога су десет изабраних речи фундаменталних за профил старог доба само повод да се провери могућност њихове различите интерпретације у складу са специфичностима времена и простора. Кључне речи око којих се развијају концептуалне, програмске  и просторне интерпретације теме су: мобилност, независност, меморија, усамљеност, страх, нада, поштовање, контрола, лепота, обнављање.

Задатак је да се на основу постулата које сваки студент у истраживачкој фази пројекта поставља око једне или више изабраних кључних речи развију конкретни програми и пројекти Креативног центра за ново старо доба. Амбиција центра је да кроз своје садржаје поновно успостави радост живљења и лепоту свакодневице као највећег спектакла старог доба. Спектакл свакодневице треба схватити као одговор на осиромашену стварност са којом су старији најчешће суочени. Спектакл свакодневице је пре свега концептуални простор у коме се имагинација и реалност сусрећу. Резултанта овог преклапања је парадоксални и вибрантни простор који ангажује око себе више генерација кроз сусрете, креативност и уметност. Стога, упркос конвенционалном имену, тема захтева иновативне интерпретације како би се реалност старости и надреалност снова и жеља у том добу спојили у стварању нове слике простора здраве свакодневице. Локација је новобеоградски блок 28. Од студената се очекује да приступ задатом пројекту буде креативан, авангардан и компетентан.

КУРИКУЛУМ: ДЕСЕТ РЕЧИ – КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА НОВО СТАРО ДОБА ИЛИ ЖИВОТ ЈЕ СПЕКТАКЛ ФОРМУЛАР: ДЕСЕТ РЕЧИ – КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА НОВО СТАРО ДОБА ИЛИ ЖИВОТ ЈЕ СПЕКТАКЛ

201415_M6A.1_ST_D.Miljkovic_ilustracija_o

Аутор илустрације: Драгана Огњеновић

Курс М6А.1. – Студио:
ЗМАЈ – ЦЕНТАР ЗА МОДНИ ДИЗАЈН

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, ванредни професор

Основни циљ курса је упознавање студената са комплексном проблематиком пројектовања и грађења у сложеним архитектонско-урбанистичким условима и напуштеним индустријским зонама у граду. Наставом у оквиру курса се код студената развијају специфична знања и вештине деловања у овим срединама. Истраживање постојећег стања представља полазну тачку пројектантског процеса, од разумевања конкретне ситуације према креативном деловању на њеном програмско-просторном унапређењу.

Тема пројектног задатка ЗМАЈ – ЦЕНТАР ЗА МОДНИ ДИЗАЈН се односи на реконструкцију, ревитализацију и просторно-програмску екстензију комплекса индустрије пољопривредних машина Змај у Земуну. Просторни оквир обухвата локацију дела индустријског комплекса у зони аутопута Е75. Интердисциплинарним деловањем из области архитектуре, урбанизма и уметности студенти ће истраживањем контекста и студија случаја дефинисати поље деловања и радити на изради сопственог задатка.На основу резултата интердисциплинарног истраживања, кроз анализу контекста и студија случаја, студенти ће дефинисати поље и ниво деловања и радити на изради сопственог пројектног задатка. Очекивани резултат рада је предлог урбанистичко-архитектонског решења са елементима идејног пројекта.

КУРИКУЛУМ: ЗМАЈ – ЦЕНТАР ЗА МОДНИ ДИЗАЈН ФОРМУЛАР: ЗМАЈ – ЦЕНТАР ЗА МОДНИ ДИЗАЈН

Курс М6А.1. – Студио:
iFEST: ФЕСТИВАЛСКИ КОМПЛЕКС НА ЛОКАЦИЈИ ФАБРИКЕ „БЕКО“ НА ДОЊЕМ ГРАДУ У БЕОГРАДУ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Општи циљ курса М6 је истраживање и имплементација варијабилних архтектонских програма, потенцијал стварања догађајности архитектуре изван архитектонског и њен утицај на шире друшвено поље. У оквиру курса ова тема се спроводи кроз поступак истраживања односа архитектонског програма и друштвеног поља, анализу могућности утицаја хибридног архитектонског програма на контекст и упросторавање кроз конкретан архитектонски пројекат.

iFEST, кроз мултифункционалну структуру треба да обједини део перформативних пословних и смештајних програма у сталном и повременом коришћењу за актуелна 24 фестивала која се одржавају у Београду. Такође, намера обједињавања фестивалских садржаја је да се кроз концентрацију дела програма регенерише идеја о градском феастивалу као догађајности – просторно веменском стању града уместо једног догађаја. Намера је сакупљањe и рационализација више него затварање у једно.

Посебне теме рада на курсу је релација односа места и просторно временског стања које ствара фестивал као урбани феномен.
Посебни циљеви рада на курсу је оспособаљавање студената за:
– Разумевање друштвеног контекста, просторних и програмских захтева одабране локације.
– Развијање способности прикупљања информација, дефинисања, анализе и критичког просуђивања проблема и формулисања стратегије за даљи рад на пројекту.
– Формулисање пројектног задатка и програмских основа за израду идејног архитектонског решења.

КУРИКУЛУМ: iFEST: ФЕСТИВАЛСКИ КОМПЛЕКС НА ЛОКАЦИЈИ ФАБРИКЕ „БЕКО“ НА ДОЊЕМ ГРАДУ У БЕОГРАДУ ФОРМУЛАР: iFEST: ФЕСТИВАЛСКИ КОМПЛЕКС НА ЛОКАЦИЈИ ФАБРИКЕ „БЕКО“ НА ДОЊЕМ ГРАДУ У БЕОГРАДУ

201415_M6A.1_ST_Z.Lazovic_ilustracija_o

MicroMegas, Колаж 174
Аутор: Зоран Лазовић

Курс М6А.1. – Студио:
MicroMegas: ХИБРИДНЕ МИНИЈАТУРЕ И НОВИ ПЕЈЗАЖ ГРАДА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Циљ задатка је истраживање међупростора града и израда пројекта за мањи архитектонски артефакт савремене уметности, у преовладавању дате РЕАЛНОСТИ и реализацији могуће ФАНТАЗИЈЕ, у смислу активирања домаће креативне уметничке сцене. Предложена (микро) структура мање квадратуре, може да буде урбани хибрид – нов архитектонски артефакт или екстензија постојећег: (микро) станица, кула, галерија, тераса, павиљон, кућа, дом, центар, средиште, микро дистрикт, микро театар, отворена и затворена сцена, камерна или алтернативна сцена, мини аудиторијум, платформа, оранжерија, лапидаријум, арборетум, острво – хибрид / микс садржаја културе, уметности и медија са комплементарним садржајима (угоститељство, трговина, стамбено пословни лофтови, гараже…), односно треба да представља спој архитектуре, инфраструктуре и урбаног/природног пејзажа. Циљ наставе је да се кроз мањи, дефинисани задатак изрази лични, креативни и уметнички кредо и провежбају сви аспекти архитектуре на сложенијем нивоу.

КУРИКУЛУМ: MicroMegas: ХИБРИДНЕ МИНИЈАТУРЕ И НОВИ ПЕЈЗАЖ ГРАДА ФОРМУЛАР: MicroMegas: ХИБРИДНЕ МИНИЈАТУРЕ И НОВИ ПЕЈЗАЖ ГРАДА

201415_M6A.1_ST_M.Vujovic_ilustracija_o

Курс М6А.1. – Студио:
…ПОНОВО НЕ РАДИ БИОСКОП…
МУЛТИПЛЕКС ЦЕНТАР – СЛАВИЈА

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Упркос чињеници да Београд већ деценијама има традицију одржавања запажених филмских фестивала, са великим бројем биоскопа, као важним сегментом културне баштине, у последњих десетак година, у светлу актуелне кризе значајан број биоскопа у Београду је затворен, или је променио намену. Ипак, потребе за оваквим садржајем се и даље одражавају кроз повремене филмске манифестације, алтернативна догађања, биоскопе на отвореном, итд.

У контексту наведене проблематике савременог културног живота у Београду, али и у складу са општим оквиром задатка (спектаклом), провокација „поново не ради биоскоп“, афирмише тему ревитализације и активације помало заборављене културе одласка у биоскоп и то кроз пројектовање савременог мултиплекс центра са низом пратећих садржаја. Трг Славија, као јавни простор са развијеним социо-културно-политичким наслеђем од општег значаја за историју и развој Београда, представља шири просторни оквир задатка. Ужи просторни оквир задатка је простор данашњег паркинга Славија, са својом карактеристичном историјом у току које је овде, између осталих, била и зграда у којој је био један од првих београдских домова културе, а касније и биоскоп „Славија“ који је срушен почетком деведесетих година.

Један од циљева задатка је и истраживање архитектуре кроз идентификовање историјских наратива тј. анализу специфичног културног наслеђа наведене локације, које постаје генератор савременог идентитета и културног развоја Београда. Специфична историјско-културна обележја локације, користиће као концептуална предлошка за савремени приступ пројектовању Мултиплекс центра, и то по угледу на актуелне пројекте овог типа у свету.

КУРИКУЛУМ: …ПОНОВО НЕ РАДИ БИОСКОП… МУЛТИПЛЕКС ЦЕНТАР – СЛАВИЈА ФОРМУЛАР: …ПОНОВО НЕ РАДИ БИОСКОП… МУЛТИПЛЕКС ЦЕНТАР – СЛАВИЈА

201415_M6A.1_ST_D.VasiljevicTomic_ilustracija_o

Olafur Eliasson, Connecting cross country with a line, 2013, kinetic drawing machine for Station to Station
Фото: Studio Olafur Eliasson

Курс М6А.1. – Студио:
СИНГУЛАРНОСТ(И): МУЗЕЈ СОЛОМОН Р. ГУГЕНХАЈМ БЕОГРАД

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

2000-те године, Гугенхајм музеј и Музеј Ермитаж, заједнички су подржали и започели пројекат, концепт и стратегију музеја без граница, заступајући интернационалност свог институционалног деловања. Последњих година, идентификован је већи број институција уметности и културе које су прихватиле сличне вредности и циљеве у формирању и обликовању сопствених културалних мисија. Проширивање њихове културалне активности и утицаја на другим локацијама, пратили су неки од најзапаженијих архитектонских конкурса и пројеката, често предмет и значајна тема архитектонске критике и теорије. Савремена критичка мисао доводи у питање наведену ‘репродукцију’ и брендирање институција уметности, концепције ‘музеја у покрету’, очување идентитета и сингуларности кроз карактеристичну ‘културу’ намењену излагању, нове културалне и уметничке фондације, музејске објекте и њихову архитектуру. Сукоб мишљења на овом пољу представља оно што ће у савременом тренутку бити названо сукобом култура.

Издвајају се и институције које за предмет музејског истраживања, архивирања, приказивања/излагања и интерпретације имају још увек недовршену, нејасну, или недефинисану културу – културу и наслеђе у настајању – објекте уметности и културалног стваралаштва који ће историјски бити засновани и контекстуализовани у периоду који следи, а чије колекције у актуелном тренутку можемо испитати као својеврсне археологије будућности.

Истраживање за предмет има питања културалних позиција моћи, кретања, формирања и конструисања уметничких колекција и укупног материјалног богатства музеја, програмских захтева и уметничких форми, архитектонски простор музеја – структуру и (а)типологију, динамику и мнемонику.

КУРИКУЛУМ: СИНГУЛАРНОСТ(И): МУЗЕЈ СОЛОМОН Р. ГУГЕНХАЈМ БЕОГРАД ФОРМУЛАР: СИНГУЛАРНОСТ(И): МУЗЕЈ СОЛОМОН Р. ГУГЕНХАЈМ БЕОГРАД

Курс М6А.1. – Студио:
СУПЕР МИКС: ГРАДСКА ГАРАЖА И ЦЕНТАР ПЕРФОРМАТИВНИХ УМЕТНОСТИ

Наставник:
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор

Тема студија односи се на могућност трансформације објекта градске инфраструктуре (гаража Обилићев Венац) са циљем да се истражи потенцијал за стварање новог културног пејзажа Београда. Задатак је просторно одређен програмским оквиром центра перформативних уметности као отворене динамике савремене културе. Циљ задатка је да се интервенцијом креира промена која би формирала нову културну понуду изван постојећих традиционалних облика уметности стварајући просторно-програмски модел за експеримент и номадски карактер уметничког деловања. Рад на пројкету поставља тему природе савремене уметничке продукције и архитектуре као трансформације урбаног пејзажа у дијапазону од ре-програмирања до ре-дизајна. Крајњи циљ задатака је да се испита однос архитектонске форме и савремених модела културе кроз пројектовање урбаног пејзажа.

КУРИКУЛУМ: СУПЕР МИКС: ГРАДСКА ГАРАЖА И ЦЕНТАР ПЕРФОРМАТИВНИХ УМЕТНОСТИ ФОРМУЛАР: СУПЕР МИКС: ГРАДСКА ГАРАЖА И ЦЕНТАР ПЕРФОРМАТИВНИХ УМЕТНОСТИ

201415_M6A.1_ST_M.Mirkovic_ilustracija_o

FLOATING STAGE ON LAKE CONSTANCE IN BREGENZ AUSTRIA
/Bregenz Opera Festival in Austria/

Курс М6А.1. – Студио:
ТЕАТАР НА ВОДИ И ХЛЕБУ

Наставник:
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Израда пројектантског решења позоришта на подручју између Старог железничког моста и Бранковог моста. Током рада на пројекту студенти се баве истраживањем алтернативних видова извођачке (сценске) уметности у савременом технолошком тренутку кроз њихове конкретне културолошке, физичке и просторне потребе.

Задатак се односи на архитектонско-урбанистичко решење изабраног просторног оквира, кроз трансформацију урбаног простора са акцентом на истраживиње форме објекта и различитих облика сценске уметности. Програмски оквир је универзална дворана за извођење савремених позоришних представа, перформанса и инсталација.

Циљ задатка представља стварање архитектонског предлога за нове просторе и садржаје извођачког карактера уз реконтекстуализацију и освежавање јавних простора у граду. Студенти кроз формирање пројектног задатка и детаљну анализу потреба и захтева, који се постављају пред савременог пројектанта, долазе до решења која су иновативна и теже новим вредностима у пројектовању.

КУРИКУЛУМ: ТЕАТАР НА ВОДИ И ХЛЕБУ ФОРМУЛАР: ТЕАТАР НА ВОДИ И ХЛЕБУ

Курс М6А.1. – Студио:
УМЕТНОСТ + ТЕХНОЛОГИЈА („АЈБИМ“ атеље/музеј)

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

„Ајбим“ је центар уметности и технологије који ствара погодан оквир за истраживање и бављење експериментима у области уметности дигиталних медија. Он представља инкубатор креативног деловања и мишљења, где уметници на активан начин повезују питања технологије и културног контекста средине у актуелном тренутку. „Ајбим“ полемише са конвенционалним, подстиче радикалне резове, бави се едукацијом нових генерација, фаворизује сарадњу и тимски рад, своје резултате на интерактиван начин дели са заједницом и позива јавност на креативно учешће.

Циљ задатка је развијање способности да се у односу на задати тематски оквир, кроз комплексну синтезну анализу испита могућност стварања нових програмско-амбијенталних квалитета као и редефинисање духа места кроз уношење драстичне промене у простору која интензивира нови вид комуникације чије присуство може активирати коришћење значајног а неприступачног ресурса у централној градској зони.

Реализација пројектног задатка одвијаће се у неколико нивоа, од анализе процеса који су релевантни за тему, преко њиховог рекомбиновања и смештања у конкретне оквире одређених просторно-временских контекстуалних особина локације. Задатак је да студенти стекну и продубе знање о архитектури као комплексном систему, да пројектују вођени савременим филозофским поставкама и просторним принципима, бавећи се архитектуром као вишедимензионалном дисциплином уз разумевање пројектантске одговорности приликом интервенција унутар заштићених природних и створених амбијената. На овај начин студенти се припремају за израду сложеног задатка који ће радити на Мастер дипломском пројекту у следећем семестру.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНОСТ + ТЕХНОЛОГИЈА („АЈБИМ“ атеље/музеј) ФОРМУЛАР: УМЕТНОСТ + ТЕХНОЛОГИЈА („АЈБИМ“ атеље/музеј)

Курс М6А.1. – Студио:
ФУНКЦИОНАЛНА И УМЕТНИЧКА КОНФИГУРАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОСТОРА – СКРИВЕНА ХЕТЕРОТОПИЈА ДИСТРИКТА: МАРИНА ДОРЋОЛ, ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА И СИЛОСИ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ ДУНАВА

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Општи циљ курса М6 је истраживање феномена савремене архитектуре и примена домета истраживања на конкретан архитектонски програм кроз рад на теми музеја у скопу дистрикта: Марина Дорћол, електична централа Снага и светлост и силоси на десној обали Дунава. Поред општег архитектонског дискурса, рад у оквиру курса се непосредно ослања на  истаживање, анализу и тумачење начина на који апстрактни феномени могу утицати на препознавање  и смисао скривених одлика простора. Овог семестра вршни наслов је клизави појам хетеротопије који на неки начин прикупља све одлике изабраног простора и поставља се као платформа са које ће се кренути у истраживање.

“Utopia is a place where everything is good; dystopia is a place where everything is bad; heterotopia is where things are different — that is, a collection whose members have few or no intelligible connections with one another.” (Mead,Walter Russell, 1996)

КУРИКУЛУМ: ФУНКЦИОНАЛНА И УМЕТНИЧКА КОНФИГУРАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОСТОРА – СКРИВЕНА ХЕТЕРОТОПИЈА ДИСТРИКТА ФОРМУЛАР: ФУНКЦИОНАЛНА И УМЕТНИЧКА КОНФИГУРАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОСТОРА – СКРИВЕНА ХЕТЕРОТОПИЈА ДИСТРИКТА

201415_M6A.1_ST_D.Miletic_ilustracija_o

Курс М6А.1. – Студио:
ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Спровести анализу, истражити програмске потенцијале и урадити архитектонско-урбанистички пројекат за ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ-НОВИ БЕОГРАД. Очекује се да након спроведеног свеобухватног истраживања контекста, студенти одаберу локацију и испитају могућности формирања нових просторних структура, њихов однос према постојећој градској структури, као и њихову појавност у најширем смислу. Центар савремене уметности на Новом Београду треба да буде интерактивни простор, динамично место окупљања, у коме би се промовисали стварање и истраживање.

Самосталним одабиром локације на Новом Београду студенти треба да изграде став према овом делу града као специфичном социо-политичко-урбанистичком феномену и тиме провере квалитет неких већ познатих  локација, или да афирмишу неке нове потенцијалне локације, а све у складу са индивидуалним концептом решења Центра савремене уметности – Нови Београд.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР  САВРЕМЕНЕ  УМЕТНОСТИ –  НОВИ БЕОГРАД ФОРМУЛАР: ЦЕНТАР  САВРЕМЕНЕ  УМЕТНОСТИ –  НОВИ БЕОГРАД