УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Факултет поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења на основу следећих закона:

 

Закон о високом образовању  („Сл.  гл.  РС“,  бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др.закони, 11/21 – аут. тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон);

Закон о научноистраживачкој делатности („Сл. гл. РС“, бр.110/05, 50/06-испр., 18/10, 112/15 и 49/19 – др. закон);

Закон о науци и истраживањима (”Сл. гл. РС”, бр. 49/19)

Закон о иновационој делатности („Сл. гл. РС“, бр. 110/05, 18/10, 55/13 и 129/21 – др.закон);

Закон о иновационој делатности („Сл. гл. РС“, бр. 129/21);

Закон о  уџбеницима  („Сл. гл. РС“, бр. 27/18);

Закон о библиотечко-информационој делатности („Сл. гл. РС”, бр. 52/11 и 78/21);

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи („Сл. гл. РС“, бр. 52/11);

Закон о раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тумачење).

 

Више информација на страници: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду

Акти Републике Србије:

Устав РС („Сл. гл. РС“, бр. 98/06 и 115/21)

Закон о јавним службама („Сл. гл. РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14-др. закон)

Закон о печату државних и других органа („Сл. гл. РС“, бр. 101/07 и 49/21)

Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, бр.18/16 и 95/18 – аут. тумачење)

Закон о   изгледу  и   употреби   грба,   заставе   и   химне   Републике   Србије („Сл. гл. РС“, бр. 36/09)

Закон о службеној употреби језика и писама („Сл. гл. РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10, 47/18 и 48/18 – испр.)

Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља и ”Сл. гл. РС”, бр. 18/20)

Закон о  државним  и  другим  празницима  у  Републици  Србији  („Сл. гл. РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11)

Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гл. РС“, бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – одлука УС и 66/19)

Закон о културним  добрима  („Сл.  гл.  РС“, бр.  71/94,  52/2011 и 99/11-др. закон, 6/20 – др. закон, 35/21 – др. закон и 129/21 – др. закон)

Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гл. РС“ бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11– др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон)

Закон о јавној својини („Сл. гл. РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20)

Закон о забрани дискриминације („Сл. гл. РС“, бр. 22/09 и 52/21)

Закон о  слободном  приступу информацијама  од  јавног  значаја  („Сл. гл РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21)

Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 91/19)

Закон о буџету Републике Србије за 2023 годину („Сл. гл. РС“, бр. 138/22)

Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21 – др. закон)

Закон о  Агенцији  за  борбу против  корупције  („Сл.  гл.  РС“,  бр.97/08, 53/10, 66/11 – одлука Уставног суда, 67/13-одл. УС, 112/13-аут.тумачење, 8/15-одл. УС и 88/19)

Закон о  ученичком  и  студентском  стандарду  („Сл.  гл.  РС“,  бр.18/10, 55/13, 27/18 – др.закон и 10/19)

Закон о родној равноправности („Сл. гл. РС“, бр. 52/21)

Закон о здравственој заштити („Сл. гл. РС“, бр. 25/19)

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гл. РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон)

Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон)

Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гл. РС“, бр. 36/10)

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гл. РС“, бр. 30/10)

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гл. РС“бр.34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – одлука УСРС – даље: Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – одлука УС, 86/19, 62/21, 125/22 и 138/22)

Закон о здравственом осигурању („Сл. гл.РС“, бр. 25/19)

Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон)

 

Подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на раду:

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (”Сл. гл. РС”, бр. 120/07, 93/08 и 53/17)

 

Подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби:

Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета („Сл. гл. РС“, бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07)

Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гл.  РС“,  бр.  125/03, 12/06 и 27/20)

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гл. РС“, бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08,9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12,8/13, 4/14, 58/14, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 19721, 48/21 и 123/21 – др.закон)

Правилник о  садржају  јавних  исправа  које  издаје  високошколска  установа („Сл. гл. РС“, бр. 15/19)

Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених („Сл. гл. РС“, бр. 21/06)

Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа („Сл. гл. РС“, бр. 21/06)

Правилник о садржају дозволе за рад („Сл. гл. РС“, бр. 21/06)

Правилник о  стандардима  и  поступку  за  спољашњу  проверу  квалитета високошколских установа („Сл. гл. РС“, бр. 13/19)

Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма („Сл. гл. РС“, бр.13/19)

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Сл. гл. РС“, бр. 13/19, 1/21 и 19/21)

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа („Сл. гл. РС“, бр. 13/19)

Правилник о  листи  стручних,  академских  и  научних  назива  („Сл. гл. РС“, бр. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19, 34/19, 6/20, 24/20, 152/20, 10/21 и 48/21)

Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету („Сл. гл. РС“, бр.101/15, 102/16, 119/17 и 152/20)

Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља („Сл. гл. РС“, бр.114/17 и 24/20)