УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Студентска служба

Студентска служба врши следеће послове:

 • припрема и обавља упис на основне, дипломске, специјалистичке и докторске академске студијe;
 • учествује у припреми за издавање информатора за упис на студије;
 • обавља послове организације полагања испита и одбрана семинарских и дипломских радова, специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација;
 • обавља административне послове у вези са признавањем страних јавних исправа;
 • обавља све административне послове око стицања научно-истраживачких звања;
 • обавља све послове друштвеног стандарда студената;
 • обавља техничке послове у вези са фондовима, легатима и наградама студената;
 • обавља административно-техничке послове за потребе Већа после-дипломских студија, Комисије за наставу и сл. и
 • обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета.

Студентска служба ради и са странкама, према распореду који утврђује Декан Факултета.

… прочитај више

Општа служба

Општа служба обавља следеће послове:

 • у вези са радом органа управљања и стручних органа Факултета;
 • кадровске;
 • административне;
 • у вези са осигурањем Факултета и запослених;
 • архивирања опште архиве;
 • део набавки за потребе Факултета;
 • јавних набавки и безбедности и здравља на послу;
 • курирске и друге послове из делатности службе.

Радом службе руководи Секретар Факултета.

… прочитај више

Редакција вебсајта

Редакција вебсајта ради на информисању и едукацији студената архитектуре и архитеката путем вебсајта Архитектонског факултета у Београду.

Редакција планира, организује и води послове везане за презентовање Архитектонског факултета путем вебсајта у циљу унапређења пословања и промовисања Архитектонског факултета и архитектонске струке у земљи и иностанству.

Редакција прикупља и креира вести и податке за вебсајт ради што боље обавештености наставника и студената Архитектонског факултета и ради презентације рада, остварења и признања Архитектонског факултета, његових наставника и студената.

… прочитај више

Финансијска служба

Финансијска служба врши следеће послове:

 • води финансијско и материјално књиговодство, књиговодство основних средстава и књиговодство личних доходака;
 • евидентира и утврђује укупан приход, материјалне трошкове, доходак, законске и уговорне обавезе, чист приход, зараде запослених и њихову расподелу;
 • евидентира и утврђује укупан приход, материјалне трошкове, ауторске хонораре и исплате других накнада спољним сарадницима и исплате зарада запосленима на научно-истраживачким и стручно-уметничким задацима, курсевима, на свим степенима студија и сл.;
 • израђује предлоге финансијских планова, периодичних обрачуна и завршних рачуна;
 • прати кретање средстава и извора средстава;
 • израђује анализе о раду и пословању из свог домена;
 • израђује анализе за образовање цена услуга;
 • израђује калкулације за расподелу средстава за рад на задацима;
 • врши и друге материјално-финансијске послове и
 • обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета.
… прочитај више

Служба техничко-хигијенског одржавања

Служба техничко-хигијенског одржавања обавља следеће послове:

 • одржавања просторија, инсталација и опреме;
 • хигијенског одржавања простора Факултета;
 • противпожарне заштите;
 • загревање просторија и
 • друге послове из делатности службе.

Радом службе руководи Секретар Факултета.

… прочитај више