УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

5. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Теорија пројекта 1
44 ОАСА-35010

Методологија пројекта

Стицање способности за уочавање и анализу структуре пројектованог простора у односу на поступак пројектовања – препознавање склопова и елемената, и њихових узрочно-последичних веза које су од значаја за начин израде пројекта.

КУРИКУЛУМ: Методологија пројекта
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Организација простора 3
45 ОАСА-35020

Индустрија и трговина

Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања трговачких и индустријских објеката. Поред основних начела лоцирања, зонирања, компоновања и функционалног решавања организације наведених програма, студенти се упознају и са њиховим специфичним обликовним и конструктивним захтевима и карактеристикама.

КУРИКУЛУМ: Индустрија и трговина
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Градитељско наслеђе
46 ОАСА-35030

Градитељско наслеђе у Србији

Кроз наставу на предмету Градитељско наслеђе у Србији студенти се упознају са условима настанка, утицајима, архитектонским карактеристикама и вредностима националне градитељске баштине. Кроз проучавање општих токова развоја и одлика насеља и архитектуре на историјским и савременим просторима Србије од праисторије до савременог доба, студенти ће се упознати са карактеристикама историјске сакралне, профане и стамбене архитектуре, што ће употпунити њихова сазнања о властитој градитељској традицији и унапредити њихове креативне способности.

КУРИКУЛУМ: Градитељско наслеђе у Србији
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Урбана обнова и планирање 1
47 ОАСА-35040

Урбана анализа и планирање

Град је одраз друштвено-економских и изнад свега политичких околности у којима се развија. Физичка структура као крајњи и видљиви производ је резултат деловања разноликих учесника и њихових интереса. Разумљиво је да су вредносни оквири учесника различити и сходно томе често у међусобној супротности. Чији интереси ће се на крају, у датој ситуацији, остварити, одн. који скуп вредности ће превагнути, зависи од снаге моћи учесника. Демократска друштва подразумевају обезбеђене услове за равноправно деловање свих заинтересованих учесника. То се, пре свега, односи на институције и начине доношења и спровођења одлука. Институције морају обезбеђивати владавину права, а процес одлучивања држати транспарентним. Процедуре доношења одлука морају бити јасне, а инструменти њиховог спровођења ефикасни.

КУРИКУЛУМ: Урбана анализа и планирање
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Архитектонске технологије – Инсталације
48 ОАСА-35050

Инсталације

Оспособљавање студената за израду главних пројеката водовода и канализације за архитектонске објекте. Упознавање са савременим инсталационим мрежама и уређајима у архитектонским објектима, њихова међусобна координација и просторне потребе у објектима, као и повезивање на градску инфраструктуру.

КУРИКУЛУМ: Инсталације
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 4
49 ОАСА-35060

Пројектовање и прорачун конструкција 2

Циљ наставе је стицање основних знања у области пројектовања и димензионисања дрвених и металних конструкција архитектонских објеката. Усвојена знања на овом предмету допринеће повећању обима знања из области архитектонског конструктерства.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање и прорачун конструкција 2

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35070 Студио 03а – Развој пројекта – 2017/18

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Студио 03а
50 ОАСА-35070

Студио 03а – Развој пројекта

ИЗЛОЖБЕНИ ЦЕНТАР – ДУНАВСКИ ПАВИЉОН
Циљ предмета је да се студенти кроз различите фазе и елементе архитектонско-урбанистичког пројекта, као симулације поступка пројектовања зграда упознају са потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући нормативне утицаје на сам процес пројектовања. Пројектним задатком се предвиђа да се на задатој локацији пројектује ИЗЛОЖБЕНИ ЦЕНТАР – ДУНАВСКИ ПАВИЉОН. Пројектовати као простор флексибилне организације намењен различитим видовима излагања која су у вези са водом-реком, односно, Дунавом и подунављем. Конструктивни систем објекта треба да буде усклађен са његовом наменом, а обликовањем и материјализацијом салона треба обезбедити енергетску рационалност, као и потребну визуелну препознатљивост.

КУРИКУЛУМ: Студио 03а – Развој пројекта Пројектни задатак: Студио 03а – Развој пројекта

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСА-35080 Студио 03б – Вишепородично становање 2017/18

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Студио 03б
51 ОАСА-35080

Студио 03б – Вишепородично становање

ОМНИБУС – КРАТКЕ ПРИЧЕ НА СТАМБЕНЕ ТЕМЕ
Основни циљ предмета је истраживање специфичних фрагмената архитектонско-урбанистичког пројекта које се базира на заједничкој теми вишепородичног становања. Конципиран као омнибус карактеристичних задатака који се обрађују приликом пројектовања објеката вишепородичног становања, рад на пројекту подразумева инкорпорирање савремених решења на делове архитектонско-урбанистичких склопова. Пролазећи кроз различите сегменте пројектантског процеса студенти стичу знања о факторима релевантним за формирање архитектонског решења, уз разумевање односа задате функције према затеченим вредностима.

КУРИКУЛУМ: Студио 03б – Вишепородично становање

Прилог курикулуму се налази на Арх.Порталу.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35090 Изборни предмет 1 – 2017/18

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Изборни предмет
52 ОАСА-35090

Изборни предмет 1

Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања, на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију, серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирају савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног објекта.

6. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Теорија пројекта 2
53 ОАСА-36010

Процес пројектовања

Циљ предмета је да истражи и тумачи улогу архитектуре као комуникацијског и социјалног феномена. Тежи се схватању настајања архитектонског дела као низа релативних стања, која се сукцесивно надовезују у трагању за једном од могућности организације простора. Исход предмета се огледа у успостављању мреже упоришних тачака, преко којих ће бити могуће кретање кроз ширу сферу феномена културе, информације и комуникације, уз неопходну комбинацију приступа, као и избегавање искључивости и ставова који се унапред подразумевају.

КУРИКУЛУМ: Процес пројектовања
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Урбана обнова и планирање 2
54 ОАСА-36020

Урбана обнова

Предмет има за циљ упознавање са основним знањима везаним за интегралну и одрживу урбану обнову. Увођење студената у област урбане обнове, регенерације и урбане рециклаже. Преглед најновијих сазнања о урбаној обнови и регенерацији, кроз прилагођавање глобалним променама, прихватање нових сензација и феномена у смислу социјалних односа, новог облика становања, еколошког дизајна, културних датости, градитељског наслеђа и његове заштите, а све то унутар контекста великих урбаних обнова.

КУРИКУЛУМ: Урбана обнова
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Архитектонске технологије – Организација грађења
55 ОАСА-36030

Организација грађења и основе менаџмента

Упознавање студената са појмовима које се односе на активности и обавезе архитекте као учесника у изградњи, као и законски регулисане процедуре у области архитектуре, урбанизма и реализације објеката. Циљ је, такође, оспособљавање будућих архитеката за преузимање активне улоге у процесу изградње објеката, надзору, контроли квалитета, као и осталим активностима везаним за процес реализације архитектонских објеката.

КУРИКУЛУМ: Организација грађења и основе менаџмента
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Конструктивни системи
56 ОАСА-36040

Конструктивни системи

Циљ предмета је упознавање са различитим типологијама конструктивних система, њиховим специфичним перформансама, елементима и методама повезивања елемената система којима се остварују носеће улоге структура, односно обезбеђују адекватни начини преноса оптерећења и задовољавају захтеви равнотеже, стабилности, чврстоће и крутости. Упознавање са систематским приступом избору конструктивног система према пројектном задатку. Координирање архитектонског и конструктивног оформљења објекта у циљу налажења оптималног решења и рационалне примене у архитектури.

КУРИКУЛУМ: Конструктивни системи
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Регулатива
57 ОАСА-36050

Регулатива

Настава на предмету има за циљ да студенте упозна са значајем, развојем и садржајем регулативног оквира у процесима урбанистичког и просторног планирања, архитектонског и урбанистичког пројектовања и процесу реализације архитектонских објеката, као и са системом стандарда и норматива који обавезују архитекте у њиховом професионалном раду. Развијање способности да се стечена знања примене у пракси, као и да се препознају обавезе, компетенције, место и време укључивања различитих учесника у процесе планирања, пројектовања и грађења. Разумевање узрочно-последичне повезаности друштвеног контекста и процеса у архитектури.

КУРИКУЛУМ: Регулатива

Обавештење за студенте (09.02.2018)
Списак студената за ОАСА-36060 Студио 04 – Синтеза

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Студио 04 – Синтеза
58 ОАСА-36060

Студио 04 – Синтеза

УРБАНА СИНТЕЗА
Пројектовање градског блока у контексту старог градског језгра, његово концепцијско, моделско и типолошко истраживање, основне су теме задатка. Теоријски ниво пројекта захтева истраживање како пројектантских или програмских, тако и свих осталих (социолошких, историјских, контекстуалних…) одредница које дефинишу градски блок, уз покушај да се анализира и истакне специфична веза са богатим и комплексним архитектонским наслеђем у старом градском језгру. Коначни резултат требало би да буде исказан кроз израду архитектонско-урбанистичког пројекта који је по свом садржају, значењу и презентацији интернационално препознатљив, комуникативан и јасан, а по начину израде индивидуалан и поткрепљен чврстим пројектантским и теоријским ставовима.

КУРИКУЛУМ: Студио 04 – Синтеза ПРИЛОГ: Студио 04 – Синтеза
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
59 ОАСА-36070

Стручна пракса

Циљ наставе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Студент се упознаје са разним фазаме процеса реализације објекта, од формирања техничке документације, односа са клијентом, процедуром добијања разних дозвола и сагласности, па до конкретног рада на извођењу објекта и улоге архитекте у надзору и контроли квалитета радова.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса Обавештење о Стручној пракси Пријава за Стручну праксу

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.