УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (12.02.2014.)

Спискови студената за М5.1. Студио

Распоред сала за М5.1. Студио

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење АТ – Архитектонске технологије

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање основних знања и способности за процес пројектовања за градилиште. Изучавање принципа и технолошких поступака реализације објекта кроз технички и организациони аспект. У оквиру овог модула, студенти посебно стичу следеће способности:
– свест о потенцијалима нових технологија;
– разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката;
– стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње, у циљу обезбеђивања услова коришћења објеката и просторног комфора;
– упознавање са индустријама, организацијама и регулативом који се односе на процес трансформације (превођења) елемената пројекта у изведени објекат.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М5АТ – Пројекат 1 – усмерење: Курс М5АТ.1. – Студио, 18 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

201314_M5.1_milica_jovanovic_popovic_ilustracija_o

Изглед унутрашњости постојећег објекта са уметнутим мултифункционалним павиљоном (у склопу пројекта “Urban Incubator: Belgrade”) ❘ Фото: Реља Иванић

Курс М5АТ.1. – Студио:
БЕОГРАДСКИ ЦЕНТАР У ШПАНСКОЈ КУЋИ

Наставник:
др Милица Јовановић-Поповић, редовни професор

Трансформација постојећег објекта Шпанске куће у нови (бео)градски културни центар. Интервенцијом реконструкције и адаптације у волумену строго заштићеног омотача „Шпанске куће“ у Улици Браће Крсмановић бр. 2 у Београду, дати решење типа, обима и дистрибуције потенцијалних садржаја културног центра. Архитектонским решењем предвидети мултифункционални простор прилагодљив за организацију сталних и привремених поставки, промоција, презентација, семинара, дискусија, изложби, итд. Посебан осврт у пројекту дати на могућности укључивања савремених парадигматских концепата еколошког пројектовања као што су рационализација ресурса, поновна употреба и рециклажа елемената.

НОВО   КУРИКУЛУМ: БЕОГРАДСКИ ЦЕНТАР У ШПАНСКОЈ КУЋИ НОВО   Формулар записника за оцењивање: БЕОГРАДСКИ ЦЕНТАР У ШПАНСКОЈ КУЋИ

1314_M5.1_AKrsticFurundzic_autor_foto_o

Курс М5АТ.1. – Студио:
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСАН ПОСЛОВНO-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ задатка је да студенти кроз процес пројектовања упознају и истражују концепте објеката ниске енергетске потрошње уз потенцирање креативности у истраживању функционалних и обликовних перформанси и техничких решења енергетски ефикасних структура које резултују и авангардним решењима. У том смислу даје се важност конципирању и разради архитектонских детаља и изради модела на различитим нивоима пројекта, уз употребу одговарајућих софтвера.
Студенти се упознају са концептима и техничким решењима омотача-фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине.

НОВО   КУРИКУЛУМ: ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСАН ПОСЛОВНO-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ НОВО   Формулар записника за оцењивање: ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСАН ПОСЛОВНO-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ
Passive-House централа фирме SOLON AG (произвођач PV модула), у околини Берлина ❘ Фото: А. Крстић-Фурунџић

201314_M5.1_BZegarac_ilustracija_o

Курс М5АТ.1. – Студио:
ИНОВАЦИЈЕ У ПРОЈЕКТОВАЊУ ФАСАДА – ПРОЈЕКАТ ГРАДСКОГ ХОТЕЛА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Задатак обухвата истраживање иновација – материјала, производа и технологија у домену пројектовања спољног омотача објекта, а у циљу унапређења обликовања и преформанси архитектонских објеката. Такође, испитују се и могућности примене познатих материјала, на неочекиван начин, као метод у истраживању утицаја иновација на развој теоретских, концептуалних и пројектантских аспеката архитектуре.
Задатак се реализује у оквиру пројекта хотела високе категорије, са пратећим пословним и комерцијалним садржајима, на локацији у Београду, на Дорћолу.
Током израде идејног пројекта хотела студенти истовремено истражују и могућности примене иновација у области спољног омотача, односно фасада објекта и резултате истраживања имплементирају у свој пројекат , а у правцу реализације нових креативних пристпа у естетском, фунционалном и конструктивном смислу.

НОВО   КУРИКУЛУМ: ИНОВАЦИЈЕ У ПРОЈЕКТОВАЊУ ФАСАДА – ПРОЈЕКАТ ГРАДСКОГ ХОТЕЛА НОВО   Формулар записника за оцењивање: ИНОВАЦИЈЕ У ПРОЈЕКТОВАЊУ ФАСАДА – ПРОЈЕКАТ ГРАДСКОГ ХОТЕЛА

201314_M5.1_Miodrag-Nestorovic_ilustracija_o

Идејни пројекат конструкције за објекат великог распона на локацији главне Железничке станице у Београду ❘ Семестрални рад студента Павловић Чедомира на предмету Конструктивни системи

Курс М5АТ.1. – Студио:
Пројектовање у области конструктивних система
МЕТАМОРФОЗА ПРОСТОРА применом објеката великог распона
Музеј железнице

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Циљ наставе је развијање иновативног, моделског и дијагностичког приступа у процесу конципирања архитектонског простора. Током рада ће се тестирати принципи и методе које омогућавају обликовање, конструисање и анализу просторних структура великог распона кроз имплементацију у процес израде не-стандардних, рационалних, економски и физички изводљивих, објеката комплексних форми у ограниченим условима контекста пројектовања.
Интеграција напредних дигиталних технологија /CAD-CAM-CAE/ и трансфер знања из других дисциплина имплицирају нове приступе, који фундаментално мењају постојеће хијерахије архитектонске праксе, и унапређење процеса пројектовања /ИНТЕГРАЛНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ/. Примена геометријских и нумеричких компјутерских метода у процесу пројектовања конструктивних система и усвајање приоритета заснованих на перформансама на ефикасан начин омогућавају формална истраживања, симулацију различитих утицаја, структуралну анализу, егзактну комуникацију идеја, визуализацију, презентацију и продукцију неконвенционалних форми и оптимизованих решења /МАТАМОРФОЗА/.

НОВО КУРИКУЛУМ: МЕТАМОРФОЗА ПРОСТОРА НОВО Формулар записника за оцењивање: МЕТАМОРФОЗА ПРОСТОРА