УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Из Информатора 2015

 • Распоред кандидата по салама за пријемни испит биће објављен у утврђеном термину, на огласној табли Факултета.
 • Кандидат на испит доноси: важећи документ за идентификацију (лична карта или пасош) и потврду о пријави на конкурс;

Кандидати који немају наведене исправе и пропусницу не могу приступити полагању пријемног испита!

 • Свеску за израду задатака, образац за одговоре и оловку за израду задатка, кандидат добија од дежурног на испиту;
 • Кандидат на образац за одговоре, на делу који је за то предвиђен и јасно означен, уписује презиме, име родитеља као на пријавном листу, своје име и број пријаве са потврде о пријави;
 • Пре почетка израде испита дежурни проверава идентитет кандидата, као и податке које је кандидат уписао на образац за одговоре и то верификује својим парафом на за то одређеном месту;
 • По завршетку идентификације, кандидат уклања личну карту или пасош са стола, тако да на столу остане само потврда о пријави и прибор добијен од дежурног;
 • Након завршене идентификације кандидат уписује, на за то предвиђено место на обрасцу за одговоре, шифру задатка, која је написана на насловној страни свеске са задацима;
 • Уколико кандидат не напише шифру задатка, задатак не може бити прегледан и сматраће се да су сви одговори нетачни;
 • Кандидат се не сме потписивати, нити стављати било који други знак на образац за одговоре осим онога што је предвиђено. Кандидат који на било који начин додатно означи образац за одговоре аутоматски се дисквалификује;

Кандидат који преда оштећен или означен рад биће дисквалификован.

 • Максималан број поена на тесту је 60. Сви задаци не морају да носе исти број поена;
 • Број поена по задацима означен је на тексту задатака;
 • Кандидат решава задатке у свесци. На основу понуђених одговора, кандидат заокружује један од понуђених одговора у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка;
 • За сваки задатак понуђено је више одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор доноси пун број поена предвиђен за тај задатак. Нетачан одговор доноси нула поена;
 • Кандидат заокружује искључиво само један од понуђених одговора.
 • Незаокруживање ниједног одговора, заокруживање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, или било какав други начин означавања одговора осим заокруживања само једног одговора, доноси нула поена по задатку;
 • Кандидати морају обрасце за одговоре попуњавати врло пажљиво. На обрасцу за одговоре није дозвољено никакво брисање нити исправљање већ заокружених одговора;
 • Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима, биће удаљени са испита и дисквалификовани;
 • Кандидатима је забрањен разговор са дежурнима, те се позивање на усмено добијена упутства неће уважити. Сва неопходна објашњења саопштавају чланови Комисије пре почетка пријемног испита;
 • На испиту је забрањено коришћење било каквих додатних помагала (џепни рачунар, мобилни телефон, слушалице, цедуљице и слично), држање на столу хране, пића и слично;
 • Предаја рада пре завршетка времена за израду теста је могућа најраније један сат после почетка испита и најкасније петнаест минута пре завршетка испита. Након тог времена није дозвољено напуштање сале, нити ранија предаја завршеног теста.
 • Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре;
 • Напуштање сале је могуће искључиво уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре. Дежурном на излазу се показује потписана потврда о пријави. Тек после тога може се напустити сала. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита;
 • Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке и на свом месту чека да га дежурни позове да преда рад. Дежурни узима образац за одговоре од кандидата и потписује потврду о пријави;
 • Потписану потврду о пријави кандидати морају пажљиво сачувати, јер је она доказ да је задатак предат;
 • Обавештења о почетку испита, протеклом времену и времену када може да се отпочне са напуштањем испита објављује дежурни;
 • Непоштовање неког од наведених правила повлачи за собом дисквалификацију кандидата без обзира на претходно освојене поене.
 • У згради факултета, пушење је строго забрањено.

Кандидат који је због недисциплине или непоштовања процедуре удаљен са полагања пријемног испита, губи право на рангирање ради уписа.

 • Сва спорна питања у време одржавања пријемног испита решава Комисија за спровођење уписа.
 • Родитељима кандидата, односно трећим лицима, није дозвољен:
  – улаз у објекат у коме се полаже пријемни испит, за време трајања активности у вези са организацијом и спровођењем испита,
  – подношење жалбе у име кандидата,
  – увид у радове кандидата.