UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Iz Informatora 2015

 • Raspored kandidata po salama za prijemni ispit biće objavljen u utvrđenom terminu, na oglasnoj tabli Fakulteta.
 • Kandidat na ispit donosi: važeći dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš) i potvrdu o prijavi na konkurs;

Kandidati koji nemaju navedene isprave i propusnicu ne mogu pristupiti polaganju prijemnog ispita!

 • Svesku za izradu zadataka, obrazac za odgovore i olovku za izradu zadatka, kandidat dobija od dežurnog na ispitu;
 • Kandidat na obrazac za odgovore, na delu koji je za to predviđen i jasno označen, upisuje prezime, ime roditelja kao na prijavnom listu, svoje ime i broj prijave sa potvrde o prijavi;
 • Pre početka izrade ispita dežurni proverava identitet kandidata, kao i podatke koje je kandidat upisao na obrazac za odgovore i to verifikuje svojim parafom na za to određenom mestu;
 • Po završetku identifikacije, kandidat uklanja ličnu kartu ili pasoš sa stola, tako da na stolu ostane samo potvrda o prijavi i pribor dobijen od dežurnog;
 • Nakon završene identifikacije kandidat upisuje, na za to predviđeno mesto na obrascu za odgovore, šifru zadatka, koja je napisana na naslovnoj strani sveske sa zadacima;
 • Ukoliko kandidat ne napiše šifru zadatka, zadatak ne može biti pregledan i smatraće se da su svi odgovori netačni;
 • Kandidat se ne sme potpisivati, niti stavljati bilo koji drugi znak na obrazac za odgovore osim onoga što je predviđeno. Kandidat koji na bilo koji način dodatno označi obrazac za odgovore automatski se diskvalifikuje;

Kandidat koji preda oštećen ili označen rad biće diskvalifikovan.

 • Maksimalan broj poena na testu je 60. Svi zadaci ne moraju da nose isti broj poena;
 • Broj poena po zadacima označen je na tekstu zadataka;
 • Kandidat rešava zadatke u svesci. Na osnovu ponuđenih odgovora, kandidat zaokružuje jedan od ponuđenih odgovora u obrascu za odgovore pod brojem koji odgovara broju tog zadatka;
 • Za svaki zadatak ponuđeno je više odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor donosi pun broj poena predviđen za taj zadatak. Netačan odgovor donosi nula poena;
 • Kandidat zaokružuje isključivo samo jedan od ponuđenih odgovora.
 • Nezaokruživanje nijednog odgovora, zaokruživanje dva ili više odgovora, kao i precrtavanje jednog ili više odgovora, ili bilo kakav drugi način označavanja odgovora osim zaokruživanja samo jednog odgovora, donosi nula poena po zadatku;
 • Kandidati moraju obrasce za odgovore popunjavati vrlo pažljivo. Na obrascu za odgovore nije dozvoljeno nikakvo brisanje niti ispravljanje već zaokruženih odgovora;
 • Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju međusobno ili se koriste nedozvoljenim sredstvima, biće udaljeni sa ispita i diskvalifikovani;
 • Kandidatima je zabranjen razgovor sa dežurnima, te se pozivanje na usmeno dobijena uputstva neće uvažiti. Sva neophodna objašnjenja saopštavaju članovi Komisije pre početka prijemnog ispita;
 • Na ispitu je zabranjeno korišćenje bilo kakvih dodatnih pomagala (džepni računar, mobilni telefon, slušalice, ceduljice i slično), držanje na stolu hrane, pića i slično;
 • Predaja rada pre završetka vremena za izradu testa je moguća najranije jedan sat posle početka ispita i najkasnije petnaest minuta pre završetka ispita. Nakon tog vremena nije dozvoljeno napuštanje sale, niti ranija predaja završenog testa.
 • Kandidati moraju sačekati kraj ispita na svojim mestima, bez ustajanja i razgovora, bez obzira na to da li su predali svoj obrazac za odgovore;
 • Napuštanje sale je moguće isključivo uz obaveznu predaju popunjenog obrasca za odgovore. Dežurnom na izlazu se pokazuje potpisana potvrda o prijavi. Tek posle toga može se napustiti sala. Povratak u salu nije dozvoljen pre završetka ispita;
 • Kada kandidat smatra da je završio sa ispitom, poziva dežurnog dizanjem ruke i na svom mestu čeka da ga dežurni pozove da preda rad. Dežurni uzima obrazac za odgovore od kandidata i potpisuje potvrdu o prijavi;
 • Potpisanu potvrdu o prijavi kandidati moraju pažljivo sačuvati, jer je ona dokaz da je zadatak predat;
 • Obaveštenja o početku ispita, proteklom vremenu i vremenu kada može da se otpočne sa napuštanjem ispita objavljuje dežurni;
 • Nepoštovanje nekog od navedenih pravila povlači za sobom diskvalifikaciju kandidata bez obzira na prethodno osvojene poene.
 • U zgradi fakulteta, pušenje je strogo zabranjeno.

Kandidat koji je zbog nediscipline ili nepoštovanja procedure udaljen sa polaganja prijemnog ispita, gubi pravo na rangiranje radi upisa.

 • Sva sporna pitanja u vreme održavanja prijemnog ispita rešava Komisija za sprovođenje upisa.
 • Roditeljima kandidata, odnosno trećim licima, nije dozvoljen:
  – ulaz u objekat u kome se polaže prijemni ispit, za vreme trajanja aktivnosti u vezi sa organizacijom i sprovođenjem ispita,
  – podnošenje žalbe u ime kandidata,
  – uvid u radove kandidata.