УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2015_naslov

Из Информатора 2015 - Ажурирано 19.06.2015.

Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм основних академских студија архитектуре, уписује 240 студената и то 160 студената који се финансирају из буџета и 80 студената који плаћају школарину. Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм интегрисаних академских студија архитектуре, уписује 64 студента и то 40 студената који се финансирају из буџета и 24 студента који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте од 304 студента, која је предвиђена за упис, искључиво као самофинансирајући студент.

Припадници ромске националности и лица са инвалидитетом и то по 2 студента који се финансирају из буџета (укупно 4 студената) се пријављују у складу са Стручним упутством за спровођење уписа у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2015/2016 години, које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно морају се приликом пријаве експлицитно изјаснити да желе да остваре право уписа на основу афирмативне акције и да при том доставе тражену додатну документацију.

Држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству, и који до истека рока за пријављивање у првом уписном року (26.06.2015.год) имају нострификована документа средње школе пријемни испит полажу као и остали држављани Републике Србије у првом конкурсном року.

На основу одредбе Конкурса за упис на основне академске студије Универзитета у Београду, у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета, у другом конкурсном року, могу се уписати држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству у току школске 2014/15 године и који до истека рока за пријављивање у првом уписном року (26.06.2015.год) немају нострификована документа средње школе и то 2 кандидата који се финансирају на терет буџета.

Кандидати који полажу пријемни испит у првом конкурсном року (јуни) не могу полагати пријемни испит у другом конкурсном року (септембар).

У прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Сви пријављени кандидати полажу јединствени пријемни испит.

Пријемни испит има класификациони карактер.

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

  1. Резултата постигнутог на пријемном испиту
  2. Успеха постигнутог у средњој школи

Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин:

  • резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова.
  • успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова.
  • Као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Уколико је кандидат стекао право на рангирање на обе ранг листе и рангирао се у оквиру квоте за упис, има право да бира на који студијски програм ће се уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој ранг листи.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.