UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2015_naslov

Iz Informatora 2015 - Ažurirano 19.06.2015.

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijski program osnovnih akademskih studija arhitekture, upisuje 240 studenata i to 160 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu. Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijski program integrisanih akademskih studija arhitekture, upisuje 64 studenta i to 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 24 studenta koji plaćaju školarinu.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote od 304 studenta, koja je predviđena za upis, isključivo kao samofinansirajući student.

Pripadnici romske nacionalnosti i lica sa invaliditetom i to po 2 studenta koji se finansiraju iz budžeta (ukupno 4 studenata) se prijavljuju u skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2015/2016 godini, koje je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno moraju se prilikom prijave eksplicitno izjasniti da žele da ostvare pravo upisa na osnovu afirmativne akcije i da pri tom dostave traženu dodatnu dokumentaciju.

Državljani Republike Srbije koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu, i koji do isteka roka za prijavljivanje u prvom upisnom roku (26.06.2015.god) imaju nostrifikovana dokumenta srednje škole prijemni ispit polažu kao i ostali državljani Republike Srbije u prvom konkursnom roku.

Na osnovu odredbe Konkursa za upis na osnovne akademske studije Univerziteta u Beogradu, u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta, u drugom konkursnom roku, mogu se upisati državljani Republike Srbije koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu u toku školske 2014/15 godine i koji do isteka roka za prijavljivanje u prvom upisnom roku (26.06.2015.god) nemaju nostrifikovana dokumenta srednje škole i to 2 kandidata koji se finansiraju na teret budžeta.

Kandidati koji polažu prijemni ispit u prvom konkursnom roku (juni) ne mogu polagati prijemni ispit u drugom konkursnom roku (septembar).

U prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svi prijavljeni kandidati polažu jedinstveni prijemni ispit.

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta utvrđuje se na osnovu:

  1. Rezultata postignutog na prijemnom ispitu
  2. Uspeha postignutog u srednjoj školi

Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način:

  • rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova.
  • uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova.
  • Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Ukoliko je kandidat stekao pravo na rangiranje na obe rang liste i rangirao se u okviru kvote za upis, ima pravo da bira na koji studijski program će se upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj rang listi.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din.

Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.